12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Nastúpil do člna, preplavil sa na druhú stranu a prišiel do svojho mesta. 2 A hľa, priniesli mu ochrnutého, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Vzchop sa, syn môj! Tvoje hriechy sú ti odpustené! 3 A hľa, niektorí zo znalcov Zákona si povedali: Tento sa rúha! 4 Keď Ježiš poznal29 ich myšlienky, povedal: Prečo si myslíte zlé veci vo svojich srdciach? 5 Veď čo je ľahšie? Povedať: Sú ti odpustené hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má právo30 na zemi odpúšťať hriechy... – vtedy povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to videli davy, žasli a oslavovali Boha, ktorý dal ľuďom také právo. 9 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, videl človeka menom Matúš, ako sedí na mieste, kde sa vyberala daň a povedal mu: Nasleduj ma! On vstal a nasledoval ho. 10 A stalo sa, keď potom sedel za stolom v dome, že, hľa, mnohí vyberači daní a hriešnici prišli a stolovali spolu s Ježišom a jeho učeníkmi. 11 A keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: Prečo váš učiteľ je s vyberačmi daní a hriešnikmi? 12 Ježiš to však počul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí! 13 Choďte však a naučte sa, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov k pokániu. 14 Vtedy k nemu prišli Jánovi učeníci a povedali: Prečo sa my a farizeji mnoho postíme, no tvoji učeníci sa nepostia? 15 Ježiš im povedal: Môžu snáď svadobčania smútiť, kým je ženích s nimi? Prídu však dni, keď bude od nich ženích vzatý a vtedy sa budú postiť. 16 Nikto nedáva záplatu z novej látky na starý plášť, inak sa výplň odtrhne od plášťa a diera sa ešte zväčší. 17 Ani mladé víno nenalievajú do starých mechov, inak sa mechy roztrhnú, víno sa rozleje a mechy sa zničia. Ale mladé víno nalievajú do nových mechov, a tak sa zachová oboje. 18 Keď im to hovoril, hľa, prišiel jeden hodnostár, klaňal sa mu a hovoril: Moja dcéra práve zomrela, ale príď, polož na ňu ruku a bude žiť! 19 A Ježiš vstal a išiel za ním aj so svojimi učeníkmi. 20 A hľa, istá žena, ktorá dvanásť rokov trpela krvácaním, prišla zozadu a dotkla sa okraja jeho plášťa. 21 Povedala si totiž: Ak sa len dotknem jeho plášťa, budem uzdravená31! 22 Ježiš sa obrátil, uvidel ju a povedal: Vzchop sa, dcéra! Tvoja viera ťa uzdravila. A od tej hodiny bola tá žena uzdravená. 23 Keď Ježiš prišiel do hodnostárovho domu, videl ľudí, hrajúcich na píšťaly, a rozrušený dav 24 a povedal im: Odíďte, lebo to dievča nezomrelo, ale spí! A posmievali sa mu. 25 Keď poslali dav preč, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 A chýr o tom sa rozšíril po celej tej krajine. 27 Keď Ježiš odtiaľ odchádzal, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali: Zmiluj sa nad nami, Syn Dávida! 28 A keď vošiel do domu, pristúpili k nemu tí slepí a Ježiš im povedal: Veríte, že to môžem urobiť? Oni mu povedali: Áno, Pane. 29 Vtedy sa dotkol ich očí a povedal: Nech sa vám stane podľa vašej viery! 30 A oči sa im otvorili. Ježiš im prísne dohovoril: Dajte pozor, aby sa to nikto nedozvedel! 31 Oni však odišli a rozniesli chýr o ňom po celom tom kraji. 32 A keď odchádzali, hľa, priviedli k nemu nemého démonizovaného človeka. 33 Keď bol démon vyhnaný, nemý začal hovoriť. Davy žasli a hovorili: Niečo také sa v Izraeli ešte nikdy nestalo! 34 Farizeji však hovorili: Kniežaťom démonov vyháňa démonov! 35 Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľuďmi. 36 A keď videl tie davy, bolo mu ich ľúto, lebo boli vysilení a skleslí ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 37 Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo! 38 Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.
29 dosl. videl, všimol si
30 t.j. autoritu, právomoc, gr. exúsia; tak aj vo v. 8
31 al. zachránená; tak aj vo v. 22