12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 Na Mojžišovu stolicu sa posadili znalci Zákona a farizeji. 3 Všetko teda, čo by vám povedali, aby ste zachovávali, zachovávajte a robte; ale podľa ich skutkov nekonajte, lebo hovoria, a nekonajú. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré sa nedajú uniesť, kladú ich ľuďom na plecia, ale oni sami nechcú nimi pohnúť ani prstom. 5 A všetky svoje skutky robia preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú svoje filaktériá77 a zväčšujú si strapce na svojich plášťoch, 6 majú radi čestné miesta na hostinách a prvé lavice v synagógach, 7 pozdravy na námestiach a to, keď ich ľudia oslovujú: Rabbi! Rabbi! 8 Vy sa však nedajte volať: Rabbi, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. 9 A nikoho na zemi nevolajte svojím otcom, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nedajte volať učiteľmi, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus. 11 A najväčší z vás bude vaším služobníkom. 12 Ktokoľvek sa bude povyšovať, bude ponížený, a kto sa poníži, bude povýšený. 13 Ale beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo zatvárate pred ľuďmi kráľovstvo Nebies, sami totiž doň nevchádzate, a tým, ktorí vchádzajú, nedovoľujete vojsť. 14 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo vyjedáte domy vdov pod zámienkou dlhých modlitieb, preto dostanete prísnejší rozsudok. 15 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo obchádzate more aj suchú zem, aby ste získali jedného prozelytu78, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna Gehenny, dvakrát horšieho, ako ste sami. 16 Beda vám, slepí vodcovia, ktorí hovoríte: Kto by prisahal na chrám, to nič nie je; ale kto by prisahal na chrámové zlato, to ho zaväzuje. 17 Blázni a slepci, veď čo je väčšie: zlato alebo chrám, ktorý to zlato posväcuje? 18 A: Kto by prisahal na oltár, to nič nie je; ale kto by prisahal na dar, ktorý je na ňom, to ho zaväzuje. 19 Blázni a slepci, veď čo je väčšie: dar alebo oltár, ktorý ten dar posväcuje? 20 Kto teda prisahá na oltár, prisahá naň, aj na všetko, čo je na ňom; 21 a kto prisahá na chrám, prisahá naň, aj na toho, ktorý v ňom prebýva. 22 A kto prisahá na nebo, prisahá na Boží trón, aj na toho, kto sedí na ňom. 23 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale opustili79 ste to, čo je v Zákone dôležitejšie: právo80, milosrdenstvo a vernosť; toto bolo treba robiť a tamto neopustiť. 24 Slepí vodcovia, cedíte komára a ťavu prehĺtate! 25 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo čistíte pohár a misu zvonka, ale zvnútra sú plné lúpeže a nezdržanlivosti! 26 Slepý farizej, vyčisti najprv vnútro pohára a misy, aby bol čistý aj ich vonkajšok! 27 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonka zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné kostí mŕtvych a všemožnej nečistoty. 28 Tak aj vy, navonok sa ľuďom zdáte, že ste spravodliví, ale vnútri ste plní pokrytectva a bezzákonnosti. 29 Beda vám, znalci Zákona a farizeji, pokrytci! Lebo staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých 30 a hovoríte: Keby sme žili za dní našich otcov, neprelievali by sme spolu s nimi krv prorokov. 31 A tak svedčíte sami proti sebe, že ste synmi tých, ktorí povraždili prorokov. 32 Aj vy naplňte mieru svojich otcov! 33 Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete súdu Gehenny? 34 Preto, hľa, posielam k vám prorokov, múdrych a znalcov Zákona; niektorých z nich zabijete a ukrižujete, niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta, 35 aby na vás prišla všetka spravodlivá krv, preliata na zemi, od krvi spravodlivého Ábela, až po krv Zachariáša, syna Barachiáša, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. 36 Veru, hovorím vám: To všetko príde na túto generáciu! 37 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorí boli poslaní k tebe! Koľkokrát som chcel zhromaždiť tvoje deti, tak ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, ale nechceli ste! 38 Hľa, váš dom sa vám zanecháva pustý! 39 Lebo hovorím vám: Odteraz ma už viac neuvidíte, až kým nebudete hovoriť: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!
77 Malé krabičky s veršami Písma, ktoré mali židia pri modlitbách pripevnené remienkami na čele a na ruke.
78 konvertita z pohanstva na židovskú vieru
79 al. zanedbali; tak aj v ďalšej časti verša
80 al. súd