12345678910111213141516171819202122232425262728
1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi a povedali: Kto je teda v kráľovstve Nebies najväčší? 2 Ježiš si zavolal dieťa a postavil ho doprostred medzi nich 3 a povedal: Veru, hovorím vám: Keď sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva Nebies. 4 Ktokoľvek sa pokorí ako toto dieťa, ten je v kráľovstve Nebies najväčší. 5 A ktokoľvek by prijal jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma, 6 a ktokoľvek by pohoršil65 jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, pre toho by bolo lepšie, keby mu na šiju zavesili veľký mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. 7 Beda svetu pre pohoršenia. Lebo pohoršenia musia prísť, ale beda tomu človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. 8 Ak ťa pohoršuje tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba. Je pre teba lepšie vojsť do života chromý alebo zmrzačený ako mať obidve ruky a obidve nohy a byť hodený do večného ohňa. 9 A ak ťa pohoršuje tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba lepšie vojsť do života jednooký ako mať obidve oči a byť hodený do ohnivej Gehenny. 10 Dajte si pozor, aby ste nepohŕdali ani jedným z týchto malých! Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 11 Lebo Syn človeka prišiel, aby zachránil to, čo zahynulo. 12 Čo si myslíte: keby mal nejaký človek sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? 13 A keď sa stane, že ju nájde, veru, hovorím vám, že sa bude z nej radovať viac ako z tých deväťdesiatich deviatich, ktoré nezablúdili. 14 Takisto nie je vôľa vášho Otca, ktorý je v nebesiach, aby zahynulo čo len jedno z týchto malých. 15 Keby proti tebe zhrešil tvoj brat, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami66. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. 16 Ale ak neposlúchne, vezmi so sebou ešte jedného alebo dvoch, aby ústami dvoch alebo troch svedkov bolo potvrdené každé slovo. 17 A keby ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi; a keby neposlúchol ani cirkev, nech je ti ako pohan a vyberač daní. 18 Veru, hovorím vám: Čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. 19 Opäť vám hovorím: Ak sa dvaja z vás zhodnú na zemi ohľadom akejkoľvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 20 Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. 21 Vtedy pristúpil k nemu Peter a povedal: Pane, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi, keď proti mne zhreší? Až sedemkrát? 22 Ježiš mu povedal: Nehovorím ti, že až sedemkrát, ale až sedemdesiatsedemkrát67. 23 Preto sa kráľovstvo Nebies podobá kráľovi, ktorý si chcel vyrovnať účty so svojimi sluhami68. 24 A keď začal rátať, priviedli mu jedného dlžníka, ktorý mu dlhoval desaťtisíc talentov. 25 Nemal však ako zaplatiť a jeho pán rozkázal predať jeho, aj jeho ženu a deti a všetko, čo mal, a splatiť dlh. 26 Vtedy sluha padol na zem, klaňal sa mu a hovoril: Pane, pozhovej mi a všetko ti splatím! 27 A pán sa nad tým sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. 28 Ten sluha odišiel, našiel jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu dlhoval sto denárov, chytil ho, škrtil ho so slovami: Zaplať mi, čo si dlžný! 29 Vtedy mu jeho spolusluha padol k nohám a prosil ho: Pozhovej mi a všetko ti splatím! 30 On však nechcel, ale odišiel a dal ho do väzenia, dokiaľ mu nesplatí, čo bol dlžný. 31 Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a porozprávali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. 32 Vtedy si ho jeho pán zavolal a povedal mu: Ty zlý sluha, celý ten dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil. 33 Nemal si sa teda aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou? 34 A jeho pán sa rozhneval, vydal ho mučiteľom, dokiaľ mu nesplatí všetko, čo mu bol dlžný. 35 Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte každý zo srdca svojmu bratovi jeho69 priestupky.
65 al. naviedol na hriech; tak aj vo vv. 7-9
66 dosl. medzi tebou a ním samým
67 al. sedemdesiatkrát sedem
68 dosl. otrokmi; tak aj v nasl. veršoch
69 dosl. ich