12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Po šabate, keď už svitalo na prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a tá druhá Mária pozrieť hrob. 2 A hľa, nastalo veľké zemetrasenie, lebo Pánov anjel zostúpil z neba, prišiel, odvalil kameň od vchodu a posadil sa naň. 3 Na pohľad bol ako blesk a jeho odev bol biely ako sneh. 4 Stráže sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mŕtve. 5 A anjel povedal ženám: Nebojte sa! Lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného. 6 Nie je tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte a pozrite si miesto, kde Pán ležal. 7 Choďte rýchlo a povedzte jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych, a hľa, ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám! 8 Rýchlo odišli od hrobu a s bázňou a veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. 9 A ako to išli oznámiť jeho učeníkom, hľa, Ježiš sa s nimi stretol a povedal: Zdravím vás! Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Vtedy im Ježiš povedal: Nebojte sa! Choďte a oznámte mojim bratom, aby odišli do Galiley, a tam ma uvidia. 11 Keď odišli, hľa, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. 12 A oni sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí105 13 a povedali: Hovorte: V noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, keď sme spali. 14 A keby sa to dopočul vladár, my ho presvedčíme a postaráme sa o to, aby ste nemali starosti. 15 Oni si vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. Toto vysvetlenie106 je rozšírené medzi Židmi až dodnes. 16 A tí jedenásti učeníci išli do Galiley na vrch, kam im prikázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil a povedal im: Je mi daná všetka moc107 na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a robte učeníkov zo všetkých národov: krstite ich v meno Otca, Syna a Ducha Svätého, 20 učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal; a hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta108. Amen.
105 dosl. strieborných peňazí, tak aj vo v. 15
106 gr. slovo
107 al. právomoc, autorita
108 al. veku