12345678910111213141516171819202122232425262728
1 A stalo sa, keď Ježiš dal príkazy svojim dvanástim učeníkom, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách. 2 Keď sa Ján vo väzení dopočul o Kristových skutkoch, poslal za ním dvoch svojich učeníkov 3 a povedal mu: Si ty ten, ktorý má prísť42, alebo máme čakať iného? 4 Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a vidíte:5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očisťovaní, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. 6 Požehnaný43 je ten, kto sa na mne nepohorší. 7 Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť davom o Jánovi: Čo ste vyšli vidieť na púšť? Trstinu, ktorá sa kolíše vo vetre? 8 Alebo čo ste tam vyšli vidieť? Človeka oblečeného v jemnom odeve? Veď hľa, tí, ktorí nosia jemné odevy, sú v kráľovských palácoch! 9 Alebo čo ste tam vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! 10 Lebo toto je ten, o kom je napísané: Hľa, posielam pred tvojou tvárou svojho posla, ktorý pripraví cestu pred tebou. 11 Veru, hovorím vám: Medzi narodenými zo ženy nepovstal nikto väčší než Ján Krstiteľ; ale aj ten najmenší v kráľovstve Nebies je väčší ako on! 12 Odo dní Jána Krstiteľa až doteraz sa kráľovstvo Nebies rozmáha násilím44 a násilníci sa ho zmocňujú. 13 Lebo všetci proroci aj Zákon prorokovali až do Jána. 14 A ak to chcete prijať: on je Eliáš, ktorý mal prísť. 15 Kto má uši, aby počul, nech počuje! 16 K čomu však prirovnám túto generáciu? Je podobná deťom, ktoré sedia na námestiach, volajú na svojich kamarátov 17 a hovoria: Hrali sme vám na píšťale, a netancovali ste; spievali sme vám žalospev, a nebili ste sa do pŕs. 18 Lebo prišiel Ján, nejedol ani nepil, a hovoria: Má démona! 19 Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: Hľa, pažravec a pijan vína, priateľ vyberačov daní a hriešnikov! A múdrosť ospravedlňujú jej deti. 20 Vtedy začal karhať mestá, v ktorých sa stala väčšina jeho zázrakov, že nerobili pokánie: 21 Beda ti, Chorazin, beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by vo vrecovine a popole robili pokánie! 22 Hovorím vám: v deň súdu bude Týru a Sidonu znesiteľnejšie ako vám! 23 A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, do podsvetia budeš zhodené! Lebo keby sa v Sodome stali zázraky, ktoré sa stali v tebe, stála by až dodnes. 24 Hovorím vám: v deň súdu bude sodomskej krajine znesiteľnejšie ako tebe! 25 V tom čase Ježiš povedal: Chválim ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám! 26 Áno, Otče, lebo tak sa ti to páčilo! 27 Všetko je mi dané od môjho Otca. A nikto nepozná Syna, len Otec, a ani Otca nepozná nikto, len Syn a ten, komu by ho chcel Syn zjaviť. 28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate45 a ste preťažení, a ja vám dám odpočinok. 29 Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoje duše. 30 Lebo moje jarmo je príjemné46 a moje bremeno ľahké.
42 al. prichádza
43 al. šťastný
44 al. trpí násilie
45 al. ktorí ťažko pracujete
46 al. užitočné