12345678910111213141516171819202122232425262728
1 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil tieto slová, odobral sa z Galiley a prišiel na územie Judey za Jordánom. 2 A išli za ním početné davy a on ich tam uzdravoval. 3 Prišli k nemu farizeji a pokúšali ho. Hovorili: Smie človek prepustiť svoju manželku pre akúkoľvek príčinu? 4 A on odpovedal: Nečítali ste, že ten, ktorý ich stvoril, stvoril ich od počiatku ako muža a ženu 5 a povedal: Preto človek opustí otca i matku a pripojí sa k svojej manželke a tí dvaja budú jedno telo? 6 Takže už viac nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje! 7 Povedali mu: Prečo potom Mojžiš prikázal dať jej rozvodový list a prepustiť ju? 8 Povedal im: Mojžiš vám dovolil prepustiť vaše manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku to tak nebolo. 9 Ale hovorím vám, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku pre inú príčinu ako pre smilstvo a oženil by sa s inou, cudzoloží, a ten, kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. 10 Jeho učeníci mu povedali: Ak je to medzi mužom a ženou takto, nie je dobré sa oženiť. 11 No on im povedal: Nie všetci chápu70 toto slovo, len tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú eunusi, ktorí sa tak narodili z lona matky, niektorých urobili eunuchmi ľudia a sú eunusi, ktorí sa sami stali eunuchmi pre kráľovstvo Nebies. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. 13 Vtedy k nemu priniesli deti, aby na ne kládol ruky a modlil sa. Učeníci ich však karhali. 14 Ale Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prísť ku mne, lebo takým patrí kráľovstvo Nebies. 15 A keď na ne položil ruky, odišiel odtiaľ. 16 A hľa, prišiel k nemu jeden človek a povedal: Dobrý učiteľ, čo dobré mám urobiť, aby som mal večný život? 17 On mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden – Boh. Ak chceš vojsť do života, zachovávaj príkazy. 18 Povedal mu: Ktoré? A Ježiš povedal: Nezavraždíš! Nescudzoložíš! Neukradneš! Nebudeš krivo svedčiť! 19 Cti svojho otca i matku! A milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 20 Ten mladík mu povedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti, čo mi ešte chýba? 21 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! 22 No keď mladík počul tie slová71, odišiel smutný, lebo mal mnoho majetku. 23 A Ježiš povedal svojim učeníkom: Veru, hovorím vám, že bohatý ťažko vojde do kráľovstva Nebies. 24 Znova vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako bohatému vojsť do Božieho kráľovstva. 25 Keď to počuli jeho učeníci, veľmi užasli a hovorili: Kto potom môže byť zachránený? 26 Ježiš však na nich pozrel a povedal im: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je možné všetko. 27 Vtedy mu Peter odpovedal: Hľa, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo teda budeme mať? 28 A Ježiš im povedal: Veru, hovorím vám: Vy, ktorí ste ma nasledovali, pri znovuzrodení, vtedy, keď zasadne Syn človeka na trón svojej slávy, zasadnete aj vy na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. 29 A každý, kto opustil domy72, bratov alebo sestry, otca alebo matku, manželku alebo deti, alebo polia pre moje meno, dostane stonásobne viac a zdedí večný život. 30 Mnohí prví však budú poslední a poslední prví.
70 al. prijímajú; tak aj vo v. 12
71 dosl. to slovo
72 al. domácnosti, rodiny