12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Zvolal svojich dvanásť učeníkov a dal im moc32 nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každú chorobu a každý neduh. 2 Toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, nazývaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub – syn Zebedeja, a jeho brat Ján, 3 Filip a Bartolomej, Tomáš a vyberač daní Matúš, Jakub – syn Alfeja, a Lebbeus, zvaný Tadeáš, 4 Šimon Kananita33 a Judáš Iškariotský, ktorý ho aj zradil. 5 Týchto Dvanástich poslal Ježiš a prikázal im: Nechoďte na cestu pohanov a nevojdite do mesta Samaritánov, 6 ale radšej choďte k strateným ovciam z domu34 Izraela. 7 Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo Nebies! 8 Chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, mŕtvych krieste, démonov vyháňajte! Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte! 9 Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani meď, 10 ani kapsu na cestu, ani dve tuniky, ani sandále, ani palice, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. 11 Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny prídete, spýtajte sa, kto v nich je hoden a zostaňte tam, kým neodídete. 12 Keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho. 13 Ak toho bude ten dom hoden, nech naň príde váš pokoj; ak toho nebude hoden, nech sa váš pokoj vráti k vám. 14 A ak vás niekto neprijme a nebude počúvať vaše slová, na odchode z toho domu alebo mesta straste si prach z nôh. 15 Veru, hovorím vám: V deň súdu bude sodomskej a gomorskej krajine znesiteľnejšie ako tomu mestu. 16 Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda obozretní35 ako hady a čistí36 ako holubice. 17 Dávajte si pozor na ľudí, lebo vás budú vydávať súdom a bičovať vo svojich synagógach; 18 aj pred vladárov a kráľov vás budú vodiť pre mňa, na svedectvo im aj pohanom. 19 A keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo máte hovoriť; lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte hovoriť. 20 Lebo to nie ste vy, kto bude hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. 21 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. 22 A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený. 23 A keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do iného, lebo veru, hovorím vám, že isto neprejdete37 všetky mestá Izraela, kým nepríde Syn človeka. 24 Nie je učeník nad učiteľa, ani otrok nad svojho pána. 25 Učeníkovi stačí, aby bol ako jeho učiteľ, a otrokovi ako jeho pán. Ak pána domu nazvali Belzebubom, o čo skôr jeho domácich?! 26 Nebojte sa ich teda, lebo nič nie je skryté, čo nebude zjavené, a nič tajné, čo nebude poznané. 27 Čo vám vravím potme, hovorte na svetle, a čo počujete šepkať do ucha, hlásajte zo striech. 28 A nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale nemôžu zabiť dušu; ale radšej sa bojte toho, ktorý môže zničiť dušu aj telo v Gehenne! 29 Nepredávajú dva vrabce za assarion38? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca. 30 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. 31 Preto sa nebojte, vy ste cennejší než mnoho vrabcov! 32 Každého, kto ma vyzná39 pred ľuďmi, vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach, 33 ale ktokoľvek by ma zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. 34 Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; neprišiel som priniesť pokoj, ale meč! 35 Lebo som prišiel postaviť40 človeka proti jeho otcovi, dcéru proti jej matke a nevestu proti jej svokre 36 a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. 37 Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. 38 A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. 39 Kto nájde svoj život41, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. 40 Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto mňa prijíma, prijíma toho, kto ma poslal. 41 Kto prijíma proroka ako proroka, dostane odmenu proroka, a kto prijíma spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. 42 A kto by dal napiť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.
32 t.j. autoritu, právomoc, gr. exúsia
33 al. horlivec, inde nazývaný gréckym slovom zélótés
34 al. rodu
35 al. opatrní, rozumní
36 al. neznečistení; pôv. gr. význam: nepomiešaní
37 dosl. nedokončíte
38 Najmenšia rímska medená minca v hodnote približne 1/16 denára.
39 al. Kto sa ku mne prizná.... ku tomu sa aj ja priznám.
40 dosl. rozdeliť
41 al. dušu