12345678910111213141516171819202122232425262728
1 V tých dňoch prišiel Ján Krstiteľ, kázal v judskej púšti 2 a hovoril: Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Nebies! 3 Toto je ten, o ktorom povedal prorok Izaiáš: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky! 4 Tento Ján mal na sebe odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok; jeho potravou boli kobylky a poľný med. 5 V tom čase k nemu prichádzal Jeruzalem, celé Judsko a celé okolie Jordánu; 6 dávali sa mu krstiť v Jordáne a vyznávali svoje hriechy. 7 Keď však uvidel, že k nemu prichádzajú na krst mnohí farizeji a saduceji, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako utiecť pred nastávajúcim hnevom? 8 Neste teda ovocie hodné pokánia! 9 A nemyslite si, že si môžete hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo vám hovorím, že Boh môže vzbudiť deti Abrahámovi aj z týchto kameňov! 10 Sekera je už priložená ku koreňu stromov; preto každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 11 Ja vás krstím vo vode na pokánie, ale ten, kto prichádza po mne, je mocnejší ako som ja. Nie som hoden ani len niesť jeho sandále – on vás bude krstiť v Duchu Svätom a ohni. 12 Vo svojej ruke má vejačku, vyčistí si humno, svoju pšenicu zhromaždí do sýpky, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. 13 Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. 14 Ján mu však bránil a povedal: Ja sa potrebujem dať pokrstiť tebe, a ty ideš ku mne? 15 Ale Ježiš mu odpovedal: Nechaj to teraz, lebo sa patrí, aby sme naplnili všetku spravodlivosť. Potom ho nechal. 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vyšiel z vody, a hľa, otvorili sa mu nebesia a uvidel Božieho Ducha, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal naňho. 17 A hľa, z nebies sa ozval hlas: Toto je môj milovaný Syn, z ktorého sa teším.