12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Ježiš im znova odpovedal v podobenstvách: 2 Kráľovstvo Nebies je podobné kráľovi, ktorý vystrojil svojmu synovi svadbu. 3 A poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu, ale nechceli prísť. 4 Opäť poslal iných sluhov a povedal: Povedzte pozvaným: Hľa, svoju hostinu som prichystal, moje voly a vykŕmený dobytok sú pozabíjané a všetko je hotové. Poďte na svadbu! 5 Ale oni na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. 6 A ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a pozabíjali. 7 A keď to kráľ počul, rozhneval sa a vyslal svoje vojská, tých vrahov zahubil a ich mesto podpálil. 8 Vtedy povedal svojim sluhom: Svadba je síce pripravená, ale pozvaní neboli hodní. 9 Choďte teda na rázcestia a všetkých, ktorých nájdete, pozvite na svadbu. 10 A tí sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. 11 Keď však kráľ vošiel, aby sa pozrel na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného odevu, 12 a povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobný odev? A on zanemel. 13 Vtedy povedal kráľ služobníkom: Zviažte mu nohy aj ruky, vezmite ho a vyhoďte von do tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami. 14 Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. 15 Vtedy farizeji odišli a radili sa, ako by ho nachytali v reči. 16 A poslali k nemu svojich učeníkov s herodiánmi, ktorí povedali: Učiteľ, vieme, že si pravdivý a Božej ceste učíš podľa pravdy a nedbáš na nikoho, lebo nepozeráš na to, kto je kto76. 17 Povedz nám teda, čo si myslíš: Je správne platiť daň cisárovi, alebo nie? 18 Ježiš však spoznal ich zlobu a povedal: Pokrytci, prečo ma pokúšate? 19 Ukážte mi peniaz, ktorým sa platí daň! A oni mu priniesli denár. 20 A povedal im: Čí je tento obraz a nápis? 21 Povedali: Cisárov. Vtedy im povedal: Dávajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. 22 Keď to počuli, čudovali sa, nechali ho a odišli. 23 V ten deň k nemu prišli saduceji, ktorí hovoria, že vzkriesenie nie je, a opýtali sa ho: 24 Učiteľ, Mojžiš povedal: Ak niekto zomrie bez detí, nech si jeho brat ako najbližší príbuzný vezme jeho ženu a splodí svojmu bratovi potomstvo. 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel, a pretože nemal potomstvo, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. 26 Tak podobne aj druhý a tretí, až po siedmeho. 27 A napokon po všetkých zomrela aj žena. 28 Ktorého teda z tých siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci. 29 Ježiš im odpovedal: Blúdite, lebo nepoznáte písma ani Božiu moc. 30 Pri vzkriesení sa totiž ľudia neženia ani nevydávajú, ale sú ako Boží anjeli v nebi. 31 A o vzkriesení z mŕtvych ste nečítali, čo vám bolo povedané od Boha: 32 Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. 33 Keď to počuli davy, žasli nad jeho učením. 34 Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa spolu 35 a jeden z nich, znalec Zákona, sa opýtal, aby ho pokúšal: 36 Učiteľ, ktorý je najväčší príkaz v Zákone? 37 A Ježiš mu povedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je prvý a najväčší príkaz. 39 A druhý je mu podobný: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Od týchto dvoch príkazov závisí celý Zákon i Proroci. 41 Keď sa farizeji zišli, Ježiš sa ich opýtal: 42 Čo si myslíte o Kristovi, čí je syn? Povedali mu: Dávidov. 43 A povedal im: Prečo ho potom Dávid v Duchu nazýva Pánom, keď hovorí: 44 Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod tvoje nohy! 45 Ak ho teda Dávid nazýva Pánom, ako to, že je jeho synom? 46 A nikto mu nemohol odpovedať ani slovo, ani sa ho od toho dňa nikto viac neodvážil vypytovať.
76 dosl. na tvár ľudí