12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. 3 Bláznivé si vzali lampy, no nevzali si so sebou olej; 4 no rozumné si vzali v nádobách olej spolu s lampami. 5 A keď neprichádzal ženích, všetkým sa začalo driemať a zaspali. 6 O polnoci však zaznel krik: Hľa, prichádza ženích! Vyjdite mu naproti! 7 Vtedy všetky tie panny vstali a pripravili si lampy. 8 A bláznivé povedali tým rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné odpovedali: Aby snáď nebolo málo nám aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! 10 Keď odišli kúpiť olej, prišiel ženích, a tie, ktoré boli pripravené, vošli s ním na svadbu a zavreli sa dvere. 11 Napokon prišli aj tie ostatné panny a hovorili: Pane, Pane, otvor nám! 12 On im však odpovedal: Veru, hovorím vám: Nepoznám vás! 13 Bdejte teda, lebo nepoznáte deň ani hodinu, kedy príde Syn človeka! 14 Lebo bude tak, ako keď človek, ktorý odchádzal na cestu, zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. 15 Jednému dal päť talentov, jednému dva a jednému jeden – každému podľa jeho schopností – a hneď odcestoval. 16 A ten, ktorý dostal päť talentov, odišiel, obchodoval s nimi a zarobil ďalších päť talentov; 17 podobne aj ten, ktorý dostal dva, získal ďalšie dva. 18 Ale ten, ktorý dostal jeden, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. 19 Po dlhom čase pán tých sluhov prišiel a účtoval s nimi. 20 Keď pristúpil ten, ktorý dostal päť talentov, doniesol ďalších päť talentov a povedal: Pane, zveril si mi päť talentov; hľa, získal som s nimi ďalších päť talentov. 21 Jeho pán mu povedal: Výborne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! 22 Keď pristúpil aj ten, ktorý dostal dva talenty, povedal: Pane, zveril si mi dva talenty; hľa, získal som nimi ďalšie dva talenty. 23 Jeho pán mu povedal: Výborne, dobrý a verný sluha! Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána! 24 A pristúpil aj ten, ktorý dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som o tebe, že si prísny človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal; 25 a keďže som sa bál, odišiel som a skryl som tvoj talent v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 A jeho pán mu odpovedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal; 27 preto si mal dať moje peniaze zmenárnikom a ja by som po svojom príchode vzal, čo je moje, aj s úrokom! 28 Vezmite mu teda ten talent a dajte ho tomu, ktorý má desať talentov. 29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť; ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 30 A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami. 31 Keď príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci svätí anjeli, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy 32 a budú pred ním zhromaždené všetky národy; oddelí ich jeden od druhého, ako pastier oddeľuje ovce od capov 33 a ovce postaví po svojej pravici a capov po ľavici. 34 Vtedy Kráľ povie tým po pravici: Poďte, požehnaní môjho Otca, vezmite do dedičstva86 kráľovstvo, pripravené pre vás od založenia sveta. 35 Lebo som bol hladný, a dali ste mi jesť; bol som smädný, a dali ste mi piť; bol som cudzincom, a prijali ste ma; 36 bol som nahý, a obliekli ste ma; bol som chorý, a navštívili ste ma87; bol som vo väzení, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? 38 Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prijali sme ťa, alebo nahého a obliekli sme ťa? 39 Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? 40 A Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili pre jedného z týchto mojich najmenších bratov, urobili ste to pre mňa. 41 Potom povie aj tým po ľavici: Odíďte odo mňa, prekliati, do večného ohňa, pripraveného pre diabla a jeho anjelov. 42 Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; 43 bol som cudzincom, a neprijali ste ma; bol som nahý, a neobliekli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma. 44 Vtedy mu aj oni povedia: Pane, kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako cudzinca, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? 45 Vtedy im odpovie: Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili pre jedného z týchto najmenších, ani pre mňa ste to neurobili. 46 A títo odídu do večných múk88, ale spravodliví do večného života.
86 al. zaujmite, prijmite
87 al. postarali ste sa o mňa; tak aj vo v. 43
88 al. trestu