12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Keď Ježiš odchádzal z chrámu, pristúpili k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali chrámové stavby. 2 Ježiš im však povedal: Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 3 A keď sedel na Olivovom vrchu, v ústraní k nemu pristúpili učeníci a povedali: Povedz nám, kedy sa to stane, a čo bude znamením tvojho príchodu a konca veku? 4 Ježiš im odpovedal: Dávajte si pozor, aby vás nikto nezviedol! 5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus! A zvedú mnohých. 6 Budete počuť boje a zvesti o vojnách. Dajte si pozor, aby ste sa nestrachovali, lebo to všetko sa musí stať; to však ešte nie je koniec. 7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; a bude hlad, mor a miestami zemetrasenia. 8 Toto všetko je počiatok pôrodných bolestí. 9 Vtedy vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. 10 A vtedy mnohí odpadnú, budú sa navzájom zrádzať a jedni druhých nenávidieť. 11 Povstanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12 A pretože sa rozmnoží bezzákonnosť, láska mnohých ochladne; 13 ale kto vytrvá do konca, ten bude zachránený. 14 Toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a potom príde koniec. 15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, ako stojí na svätom mieste – kto číta, nech rozumie – 16 vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy; 17 kto bude na streche, nech nezostupuje, aby si vzal niečo z domu, 18 a kto je na poli, nech sa nevracia späť, aby si vzal plášť. 19 Beda však tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch kojiť. 20 Ale modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo počas šabatu. 21 Lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude. 22 A keby tie dni neboli skrátené, nebol by nikto81 zachránený; ale kvôli vyvoleným budú tie dni skrátené. 23 Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu je! – neverte! 24 Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli, pokiaľ možno, aj vyvolených. 25 Hľa, povedal som vám to už vopred! 26 Ak vám však povedia: Hľa, je na púšti! – nevychádzajte! Hľa, vo vnútri domov! – neverte! 27 Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti až na západ, taký bude aj príchod Syna človeka. 28 Kdekoľvek je totiž mŕtvola, tam sa zhromaždia supy. 29 Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoj jas, z neba budú padať hviezdy a mocnosti nebies budú otrasené. 30 Potom sa na nebi ukáže znamenie Syna človeka a vtedy budú všetky národy82 zeme nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. 31 A svojich anjelov pošle s mohutným zvukom trúby a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán83, od jedného konca nebies až po druhý. 32 A od figovníka sa naučte podobenstvo: Keď už jeho vetvy zmäknú a vyháňa listy, viete, že leto je blízko. 33 Tak aj vy; keď toto všetko uvidíte, vedzte, že je blízko predo dvermi. 34 Veru, hovorím vám: Táto generácia sa isto nepominie, kým sa to všetko nestane. 35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36 O tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba jediný – môj Otec. 37 A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka: 38 lebo ako v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a všetkých zmietla, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40 Vtedy budú dvaja na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 41 Dve budú mlieť na mlyne; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 42 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorú hodinu príde váš Pán. 43 Uvedomte si však, že keby hospodár vedel, počas ktorej nočnej stráže príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlámať sa do domu. 44 Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej si to nemyslíte. 45 Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojím služobníctvom, aby im dával načas pokrm? 46 Požehnaný84 sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde tak robiť. 47 Veru, hovorím vám, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. 48 Ale keby si zlý sluha povedal vo svojom srdci: Môj pán dlho neprichádza 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká a v hodine, o ktorej nevie; 51 oddelí ho85 a určí mu údel s pokrytcami – tam bude plač a škrípanie zubami.
81 dosl. žiadne telo
82 al. kmene, gr. fylé
83 dosl. od štyroch vetrov
84 al. šťastný
85 al. rozpoltí ho