12345678910111213141516171819202122232425262728
1 A stalo sa, keď Ježiš dokončil všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom: 2 Viete, že o dva dni bude Pesach a Syn človeka bude zradený, aby bol ukrižovaný. 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi, znalci Zákona a starší ľudu na nádvorí veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 4 a radili sa, ako by sa Ježiša úskokom zmocnili a zabili ho, 5 ale hovorili: Nie vo sviatok, aby nedošlo k vzbure medzi ľudom. 6 Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, 7 pristúpila k nemu žena, ktorá mala alabastrovú nádobu veľmi drahého oleja a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. 8 Keď to videli jeho učeníci, nahnevane hovorili: Načo takéto mrhanie? 9 Ten olej sa mohol predať za mnoho peňazí a rozdať chudobným. 10 Ježiš to však poznal a povedal im: Prečo trápite tú ženu? Veď pre mňa urobila dobrý skutok. 11 Lebo chudobných máte medzi sebou stále, mňa však stále nemáte. 12 Keď táto žena vyliala tento olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. 13 Veru, hovorím vám: Kdekoľvek po celom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku sa bude hovoriť aj o tom, čo urobila. 14 Vtedy išiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom 15 a povedal: Čo mi dáte, ak vám ho zradím89? A oni mu určili tridsať strieborných. 16 A od tej chvíle hľadal príležitosť, aby ho zradil. 17 V prvý deň nekvasených chlebov prišli učeníci k Ježišovi a povedali mu: Kde chceš, aby sme ti pripravili na jedenie baránka90? 18 On povedal: Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko; u teba budem sláviť pesachovú večeru so svojimi učeníkmi. 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš prikázal a pripravili baránka. 20 Keď nastal večer, sadol si za stôl s Dvanástimi. 21 A keď jedli, povedal: Veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí91. 22 Veľmi sa zarmútili a každý z nich mu začal hovoriť: Som to snáď ja, Pane? 23 On odpovedal: Kto si so mnou namočil ruku v mise, ten ma zradí. 24 Syn človeka síce odchádza, ako je o ňom napísané, ale beda tomu človeku, ktorý Syna človeka zrádza92. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa vôbec nenarodil. 25 A jeho zradca Judáš na to povedal: Som to snáď ja, rabbi? Odpovedal mu: Ty si to povedal. 26 Keď jedli, Ježiš vzal chlieb, dobrorečil, lámal, dával učeníkom a povedal: Vezmite a jedzte – toto je moje telo. 27 Potom vzal pohár, poďakoval a dal im so slovami: Pite z neho všetci, 28 lebo toto je moja krv, krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. 29 Ale hovorím vám: Odteraz už viac nebudem piť z tohto plodu viniča až do toho dňa, keď ho s vami budem piť nový v kráľovstve svojho Otca. 30 A zaspievali chválospev a vyšli na Olivový vrch. 31 Vtedy im Ježiš povedal: Túto noc odo mňa všetci odpadnete93, lebo je napísané: Budem biť pastiera a ovce stáda sa rozpŕchnu. 32 Ked však vstanem z mŕtvych, pôjdem pred vami do Galiley. 33 Peter mu odpovedal: Aj keby od teba všetci odpadli, ja nikdy neodpadnem! 34 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti, že tejto noci, skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. 35 A Peter mu povedal: Aj keby som s tebou musel zomrieť, nikdy ťa nezapriem! Podobne hovorili aj všetci učeníci. 36 Vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto s názvom Getsemane a povedal učeníkom: Posaďte sa tu, kým odídem tamto a pomodlím sa. 37 Vzal so sebou Petra a dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. 38 Vtedy im povedal: Moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou! 39 Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: Otče môj, ak je to možné, nech ma minie tento kalich94, avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. 40 Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Povedal Petrovi: To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? 41 Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé. 42 Druhý raz opäť odišiel a modlil sa: Otče môj, ak ma nemôže minúť tento pohár a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa! 43 Keď prišiel, opäť ich našiel spať, lebo ich oči oťaželi. 44 Nechal ich a opäť odišiel, modlil sa po tretí raz a hovoril tie isté slová95. 45 Potom prišiel k učeníkom a povedal im: Ešte spíte a oddychujete?96 Hľa, priblížila sa hodina a Syn človeka je vydaný97 do rúk hriešnikov. 46 Vstaňte, poďme! Hľa, priblížil sa môj zradca. 47 Kým ešte hovoril, hľa, prišiel Judáš, jeden z Dvanástich, a s ním početný dav s mečmi a palicami poslaný od veľkňazov a starších ľudu. 48 A jeho zradca im dal znamenie: Koho pobozkám, to je on, chyťte ho! 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Zdravím ťa, rabbi! A pobozkal ho. 50 Ježiš mu povedal: Priateľ môj, načo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zmocnili sa ho. 51 A hľa, jeden z tých, ktorí boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil svoj meč, zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Vtedy mu Ježiš povedal: Vráť svoj meč na miesto, lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53 Alebo si myslíš, že nemôžem teraz poprosiť svojho Otca a on by mi neposlal viac ako dvanásť légií anjelov? 54 Ako by sa potom naplnili Písma, že sa to tak musí stať? 55 V tú hodinu povedal Ježiš davom: Vyšli ste na mňa ako na zločinca s mečmi a palicami, aby ste ma zatkli? Denne som pri vás sedával a vyučoval v chráme, a nezatkli ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili spisy Prorokov. Vtedy ho opustili všetci učeníci a ušli. 57 Tí, čo zatkli Ježiša, ho odviedli k veľkňazovi Kaifášovi, kde sa zhromaždili znalci Zákona a starší. 58 Peter ho zdiaľky nasledoval až do veľkňazovho nádvoria. Vošiel dnu a posadil sa so služobníkmi, aby videl, ako sa to skončí. 59 Veľkňazi, starší a celý Sanhedrin98 hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, aby ho odsúdili na smrť, 60 ale nenašli. Hoci prišlo aj mnoho falošných svedkov, nenašli. Napokon prišli dvaja falošní svedkovia 61 a hovorili: Tento povedal: Môžem zbúrať Boží chrám a za tri dni ho postaviť. 62 Veľkňaz povstal a povedal mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? 63 Ježiš však mlčal. A veľkňaz mu odpovedal: Zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Boží Syn. 64 Ježiš mu povedal: Ty si to povedal; ale hovorím vám, že odteraz uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Na čo ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz ste počuli jeho rúhanie. 66 Čo si myslíte? A oni odpovedali: Je hoden smrti. 67 Vtedy mu napľuli do tváre a bili ho po hlave; a iní ho bili palicami 68 a hovorili: Prorokuj nám, Kristus, kto ťa udrel? 69 Peter sedel vonku na nádvorí. Pristúpila k nemu jedna slúžka a povedala: Aj ty si bol s tým Ježišom Galilejským! 70 Ale on zaprel pred všetkými a povedal: Neviem, o čom hovoríš. 71 A keď vyšiel k bráne, uvidela ho iná a povedala tým, ktorí tam boli: Aj tento bol s tým Ježišom Nazaretským! 72 A opäť zaprel s prísahou: Nepoznám toho človeka. 73 O malú chvíľu pristúpili tí, ktorí tam stáli a povedali Petrovi: Naozaj, aj ty si jeden z nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza! 74 Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať: Nepoznám toho človeka! A hneď zaspieval kohút. 75 A Peter si spomenul na slovo Ježiša, ktorý mu povedal: Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko sa rozplakal.
89 al. vydám, tak aj ďalej
90 gr. pascha, tzn. pesachový baránok, tak aj ďalej
91 dosl. vydá
92 dosl. skrze ktorého je syn človeka vydaný
93 dosl. sa kvôli mne všetci potknete/pohoršíte, podobne aj vo v. 33
94 al.pohár
95 dosl. slovo
96 al. Teraz už spite a oddychujte!
97 al. zradený
98 t.j. židovská najvyšši rada, rozhodujúca vo veciach civilných aj náboženských