12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Po šiestich dňoch vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do ústrania. 2 A premenil sa pred nimi: tvár sa mu rozžiarila ako slnko a odev mu zbelel ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. 4 Peter na to povedal Ježišovi: Pane, je dobré, že sme tu. Ak chceš, postavíme tu tri stany: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. 5 A kým ešte hovoril, hľa, zastrel ich žiarivý oblak, a hľa, hlas z toho oblaku povedal: Toto je môj milovaný Syn, z ktorého sa teším. Jeho počúvajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. 7 Ježiš pristúpil, dotkol sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli svoje oči, nevideli nikoho, iba samotného Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nehovorte nikomu o tom videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych! 10 Jeho učeníci sa ho opýtali: Prečo teda znalci Zákona hovoria, že najprv musí prísť Eliáš? 11 Ježiš im odpovedal: Áno, Eliáš príde a všetko obnoví; 12 no hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nespoznali ho, ale urobili mu všetko, čo chceli. Tak bude od nich trpieť aj Syn človeka. 13 Vtedy učeníci porozumeli, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. 14 Keď prišli k davu, pristúpil k nemu nejaký človek, padol pred ním na kolená 15 a povedal: Pane, zmiluj sa nad mojím synom, lebo má epilepsiu a hrozne trpí, často padá do ohňa a často do vody. 16 Priviedol som ho k tvojim učeníkom, ale oni ho nemohli uzdraviť. 17 Ježiš odpovedal: Ó, neveriaca a prevrátená generácia, dokedy budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Priveďte mi ho sem! 18 Ježiš ho pokarhal a démon z neho vyšiel. Chlapec bol od tej chvíle uzdravený. 19 Vtedy pristúpili učeníci k Ježišovi a v ústraní sa ho spýtali: Prečo sme ho my nemohli vyhnať? 20 Ježiš im povedal: Pre vašu nevieru! Lebo veru, hovorím vám: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tomuto vrchu: Prejdi odtiaľto tam!, on prejde a nič vám nebude nemožné. 21 Tento druh však nevychádza inak ako modlitbou a pôstom. 22 Keď sa zdržiavali v Galilei, Ježiš im povedal: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí, 23 zabijú ho, ale tretieho dňa bude vzkriesený. Oni sa veľmi zarmútili. 24 A keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachiem63 a povedali: Váš učiteľ neplatí dvojdrachmy! 25 On povedal: Platí! Keď vošiel do domu, Ježiš ho predišiel a povedal: Čo myslíš, Šimon, od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov či od cudzích? 26 Keď mu Peter odpovedal: Od cudzích, Ježiš mu povedal: Potom sú synovia oslobodení! 27 Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a vezmi prvú rybu, ktorá sa chytí. Keď jej otvoríš ústa, nájdeš statér64. Ten vezmi a daj im ho za mňa a za seba.
63 tzn. chrámovej dane
64 strieborná minca v hodnote dvojnásobku dvojdrachmy