12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Keď zostupoval z vrchu, išli za ním početné davy. 2 A hľa, prišiel jeden malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď očistený! A hneď bol očistený od malomocenstva. 4 Ježiš mu povedal: Daj si pozor, aby si to nikomu nepovedal, ale choď sa ukázať kňazovi a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš – ako svedectvo pre nich. 5 Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: 6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a strašne trpí. 7 Ježiš mu povedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stotník mu odpovedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha bude uzdravený. 9 Veď aj ja som človek podliehajúci autorite a mám pod sebou vojakov. Tomu poviem: Choď! a on ide, inému: Príď! a príde, svojmu otrokovi: Urob toto! a on to urobí. 10 Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, ktorí ho nasledovali: Veru, hovorím vám: Ani v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru! 11 Ale hovorím vám, že mnohí prídu z východu aj zo západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve Nebies, 12 no synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami. 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane, ako si uveril! V tú hodinu bol jeho sluha uzdravený. 14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl, že jeho svokra leží a má horúčku. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila; ona vstala a obsluhovala ich. 16 Keď nastal večer, priviedli k nemu mnohých démonizovaných; a on vyhnal duchov slovom a všetkých chorých uzdravil, 17 aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša: On vzal naše slabosti a niesol naše choroby. 18 Keď Ježiš videl okolo seba početné davy, prikázal, aby sa preplavili na druhý breh. 19 A prišiel k nemu jeden znalec Zákona a povedal mu: Učiteľ, budem ťa nasledovať, kamkoľvek pôjdeš! 20 Ježiš mu povedal: Líšky majú nory a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. 21 A iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať svojho otca. 22 Ale Ježiš mu povedal: Nasleduj ma a nechaj mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych. 23 Potom vstúpil do člna a jeho učeníci išli za ním. 24 A hľa, na mori nastala veľká búrka, takže vlny sa valili na čln; on však spal. 25 Jeho učeníci prišli k nemu a zobudili ho slovami: Pane, zachráň nás, ide nám o život27! 26 On im povedal: Prečo ste zbabelí, vy maloverní?! Vtedy vstal, pokarhal vetry aj more a nastalo úplné bezvetrie. 27 Ľudia sa čudovali a hovorili: Kto to len je, že ho vetry aj more poslúchajú?! 28 Keď prišiel na druhý breh do kraja Gergezénov, stretli ho dvaja démonizovaní, ktorí vyšli z hrobov. Boli tak veľmi nebezpeční, že po tej ceste nikto nemohol prejsť. 29 A hľa, začali kričať: Čo ťa do nás, Ježiš, Boží Syn?! Prišiel si sem, aby si nás predčasne trápil? 30 Obďaleč sa páslo veľké stádo svíň. 31 A démoni ho prosili: Ak nás vyháňaš, dovoľ nám odísť do toho stáda svíň! 32 Nato im povedal: Odíďte! A oni vyšli a vošli28 do toho stáda svíň. A hľa, celé stádo sa rozbehlo dole zrázom do mora a zahynulo vo vodách. 33 Pastieri ušli, a keď odišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj to o tých démonizovaných. 34 A hľa, celé mesto vyšlo Ježišovi naproti a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.
27 dosl. hynieme, zomierame
28 dosl. odišli