12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Keď nastalo ráno, veľkňazi a starší ľudu sa uzniesli proti Ježišovi, aby ho vydali na smrť; 2 spútali ho, odviedli a odovzdali vladárovi Pontskému Pilátovi. 3 Vtedy, keď jeho zradca Judáš videl, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil tých tridsať strieborných veľkňazom a starším 4 so slovami: Zhrešil som, keď som zradil nevinnú krv. Oni však povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec! 5 On odhodil peniaze99 v chráme a išiel preč. Keď odišiel, obesil sa. 6 Veľkňazi vzali tie peniaze a povedali: Nie je dovolené hodiť ich do chrámovej pokladnice, pretože je to cena krvi. 7 A tak sa poradili a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. 8 Preto sa to pole až dodnes nazýva Pole krvi. 9 Vtedy sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka Jeremiáša: Vzali tridsať strieborných, cenu oceneného, ktorého ocenili synovia Izraela, 10 a dali ich za hrnčiarovo pole, tak ako mi nariadil Pán. 11 Ježiš sa postavil pred vladára a vladár sa ho opýtal: Ty si kráľ Židov? Ježiš mu povedal: Ty to hovoríš. 12 A keď naňho veľkňazi a starší vznášali obvinenia, nič neodpovedal. 13 Vtedy mu Pilát povedal: Nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? 14 Neodpovedal mu ani na jediné slovo, takže vladár sa veľmi čudoval. 15 Na sviatok mal vladár vo zvyku prepustiť jedného väzňa, ktorého dav chcel. 16 Vtedy tam mali známeho väzňa, zvaného Barabáš. 17 Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal: Koho chcete, aby som vám prepustil – Barabáša alebo Ježiša, zvaného Kristus? 18 Vedel totiž, že ho vydali zo závisti. 19 A keď sedel na súdnej stolici, jeho žena mu poslala odkaz: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne preňho veľa vytrpela. 20 Ale veľkňazi a starší naviedli zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. 21 Vladár im odpovedal: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni povedali: Barabáša. 22 Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, zvaným Kristus? Všetci mu hovorili: Ukrižovať ho! 23 Vladár povedal: A čo zlé urobil?! Oni však ešte viac kričali: Ukrižovať ho! 24 A keď Pilát videl, že nič nepomáha, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si pred davom ruky a povedal: Nenesiem vinu za krv tohto spravodlivého! Je to vaša vec! 25 Nato všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby bol ukrižovaný. 27 Vladárovi vojaci potom vzali Ježiša do Pretória100 a zhromaždili k nemu celú kohortu101. 28 Nato ho vyzliekli a prehodili mu šarlátový plášť; 29 uplietli korunu z tŕnia, položili mu ju na hlavu a do pravej ruky mu dali trstinu; padali pred ním na kolená a posmievali sa mu slovami: Buď pozdravený, kráľ Židov! 30 Potom naňho napľuli, vzali tú trstinu a bili ho po hlave. 31 A keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli ho do jeho odevu a odviedli ho, aby ho ukrižovali. 32 A keď vychádzali, našli istého človeka z Cyrény menom Šimon. Toho prinútili, aby niesol jeho kríž. 33 Keď prišli na miesto zvané Golgota, čo znamená Miesto lebky, 34 dali mu piť ocot zmiešaný so žlčou, no keď ho ochutnal, nechcel piť. 35 Keď ho ukrižovali, rozdelili si jeho odev tak, že hodili lós, aby sa naplnilo to, čo povedal prorok: Rozdelili si môj odev a o moje šaty hodili lós. 36 Potom si sadli a strážili ho tam. 37 A nad jeho hlavu vyvesili nápis s jeho previnením: Toto je Ježiš, kráľ Židov. 38 Vtedy s ním boli ukrižovaní dvaja zločinci, jeden z pravej a druhý z ľavej strany. 39 A tí, ktorí išli okolo, sa mu rúhali, potriasali hlavami 40 a hovorili: Hľa, ty, ktorý zboríš chrám a za tri dni ho postavíš, zachráň sám seba! Ak si Boží Syn, zíď dolu z kríža! 41 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so znalcami Zákona a staršími a hovorili: 42 Iných zachraňoval, a sám seba nevie zachrániť. Ak je kráľ Izraela, nech teraz zíde z kríža, a uveríme mu! 43 Dôveroval Bohu, nech ho teraz vyslobodí, ak ho chce. Veď povedal: Som Boží Syn! 44 Takisto ho osočovali aj zločinci, ktorí s ním boli ukrižovaní. 45 Od šiestej102 hodiny nastala po celej zemi tma až do deviatej103 hodiny. 46 A okolo deviatej hodiny Ježiš zvolal silným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 47 Keď to počuli niektorí z tých, ktorí tam stáli, hovorili: On volá Eliáša! 48 A hneď pribehol jeden z nich, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol na trstinu a dal mu napiť. 49 Ale ostatní hovorili: Počkaj, nech uvidíme, či príde Eliáš, aby ho zachránil! 50 Ježiš však opäť silným hlasom vykríkol a vypustil ducha. 51 A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje odhora až nadol, zem sa zatriasla, skaly pukali 52 a otvorili sa hroby; mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené 53 a keď po jeho vzkriesení vyšli z hrobov, vošli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. 54 Keď stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a to, čo sa dialo, veľmi sa vydesili a hovorili: Toto bol naozaj Boží Syn! 55 A bolo tam mnoho žien, ktoré sa prizerali zďaleka; tieto nasledovali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba a Jozesa, a matka Zebedejových synov. 57 Keď nastal večer, prišiel bohatý človek z Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. 58 Ten prišiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. Vtedy Pilát prikázal, aby mu to telo dali. 59 A tak vzal Jozef telo, zavinul ho do čistého plátna 60 a uložil ho vo svojom novom hrobe, ktorý vytesal do skaly; ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. 61 Bola tam Mária Magdaléna aj tá druhá Mária a sedeli oproti hrobu. 62 Na druhý deň, ktorý je po prípravnom dni, sa veľkňazi a farizeji zišli k Pilátovi 63 a hovorili: Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca104 povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. 64 Prikáž teda, aby bol hrob bezpečne strážený až do tretieho dňa, aby v noci neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych! A posledný blud bude horší ako ten prvý. 65 Pilát im povedal: Tu máte stráž; choďte a strážte ho, ako viete. 66 Oni odišli, zapečatili kameň a obsadili hrob strážou.
99 dosl. strieborné peniaze, tak aj v nasl. verši
100 t.j. vládna budova, sídlo miestodržiteľa
101 jednotka o cca 600 mužoch
102 t.j. od dvanástej
103 t.j. do pätnástej, tak aj vo v. 46
104 al. podvodník