12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Rodokmeň Ježiša Krista1, syna Dávida, syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda splodil s Támar Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Ammínadaba, Ammínadab splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna, 5 Salmón splodil s Ráchab Bóaza, Bóaz splodil s Rút Obéda, Obéd splodil Izaja, 6 Izaj splodil kráľa Dávida. Kráľ Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 7 Šalamún splodil Rechabeáma, Rechabeám splodil Abiju, Abija splodil Azu, 8 Aza splodil Jóšafata, Jóšafat splodil Jórama, Jóram splodil Uzziju, 9 Uzzija splodil Jótama, Jótam splodil Acháza, Acház splodil Chizkiju, 10 Chizkija splodil Menaššeho, Menašše splodil Amóna, Amón splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil Jekonju a jeho bratov počas babylonského zajatia. 12 Po babylonskom zajatí Jekonja splodil Šealtíela, Šealtíel splodil Zerubbábela, 13 Zerubbábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eljákima, Eljákim splodil Azora, 14 Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, 15 Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. 17 A tak všetkých generácií od Abraháma po Dávida bolo štrnásť2, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a od babylonského zajatia po Krista štrnásť. 18 Narodenie Ježiša Krista sa udialo takto: Keď bola jeho matka Mária zasnúbená s Jozefom, skôr ako spolu začali žiť3, ukázalo sa, že otehotnela z Ducha Svätého. 19 No keďže jej muž Jozef bol spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, rozhodol sa s ňou v tajnosti rozísť. 20 Keď to zvážil, hľa, vo sne sa mu zjavil Pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa vziať si Máriu za manželku, lebo to, čo v nej bolo počaté, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš4, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo povedal Pán cez proroka: 23 Hľa, panna otehotnie a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. 24 A keď sa Jozef prebudil zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a vzal si ju za manželku. 25 Nepoznal5 ju však, kým neporodila svojho prvorodeného syna. A dal mu meno Ježiš.
1 gr. Christos, pomazaný, ide o preklad hebr. výrazu Mašíjach, Mesiáš
2 dosl. štrnásť generácií, tak aj v druhej časti verša
3 dosl. ako sa zišli
4 Hebrejské meno Ješua/Jehošua znamená PÁN je spása.
5 hebraizmus označujúci pohlavný styk, viď Gn 4,1