12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Keď uvidel davy, vyšiel na vrch. Posadil sa a prišli k nemu jeho učeníci. 2 Otvoril ústa a učil ich: 3 Požehnaní9 chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo Nebies. 4 Požehnaní zarmútení, lebo oni budú potešení. 5 Požehnaní krotkí, lebo oni zdedia zem. 6 Požehnaní hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Požehnaní milosrdní, lebo im sa dostane milosrdenstva. 8 Požehnaní čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. 9 Požehnaní tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. 10 Požehnaní prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo Nebies. 11 Požehnaní ste, keď vás hania a prenasledujú a lživo proti vám hovoria všetky možné zlé veci kvôli mne. 12 Radujte sa a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebesiach! Lebo takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. 13 Vy ste soľ zeme; ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Nie je už na nič, len aby ju vyhodili von a ľudia po nej šliapali. 14 Vy ste svetlo sveta; mesto ležiace na vrchu sa nemôže ukryť. 15 Ani lampu nezapaľujú a nedávajú ju pod nádobu, ale na svietnik – a svieti všetkým, ktorí sú v dome. 16 Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. 18 Veru, hovorím vám: Dokiaľ sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné najmenšie písmenko, ani jedna čiarka zo Zákona, kým sa všetko nestane. 19 Kto by teda zrušil čo len jediný z týchto najmenších príkazov a tak učil ľudí, bude v kráľovstve Nebies nazvaný najmenším. Kto by ich však konal a učil, ten bude v kráľovstve Nebies nazvaný veľkým. 20 Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť prevyšovať spravodlivosť znalcov Zákona a farizejov, nikdy nevojdete do kráľovstva Nebies. 21 Počuli ste, že bolo povedané predkom: Nezavraždíš!, a kto by zavraždil, pôjde pred súd. 22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa bez príčiny hnevá na svojho brata, pôjde pred súd. Ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: Ty hlupák10!, pôjde pred Sanhedrin11 a ktokoľvek by mu povedal: Ty blázon!, pôjde do ohnivej Gehenny. 23 Keď teda prinášaš svoj dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom, najprv sa zmier so svojím bratom a potom príď a obetuj svoj dar. 25 Rýchlo sa zmier so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa tvoj protivník nevydal sudcovi, sudca strážcovi a neuväznili ťa. 26 Veru, hovorím ti: Isto odtiaľ nevyjdeš, kým nevrátiš posledný kvadrant12. 27 Počuli ste, že bolo povedané predkom: Nescudzoložíš! 28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. 29 Ak ťa zvádza na hriech pravé oko, vylúp ho a zahoď od seba, lebo je pre teba lepšie stratiť jednu časť tela, než aby celé tvoje telo bolo hodené do Gehenny. 30 A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odsekni ju a zahoď od seba, lebo je pre teba lepšie stratiť jednu časť tela, než aby celé tvoje telo bolo hodené do Gehenny. 31 Bolo povedané: Ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodový list. 32 Ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vedie ju k cudzoložstvu, a kto by si vzal prepustenú, cudzoloží. 33 Opäť ste počuli, že bolo povedané predkom: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si prisahal Pánovi. 34 Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali: ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Nebudeš prisahať ani na svoju hlavu, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. 37 Nech je však vaša reč: áno – áno a nie – nie, lebo čo je nad to, je od zlého. 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím: Neodporujte zlému človeku. Ale ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj to druhé, 40 a tomu, kto sa s tebou chce súdiť a vziať ti tuniku, nechaj aj plášť. 41 A ak ťa niekto bude nútiť do služby13 na jednu míľu, choď s ním dve. 42 Tomu, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto si chce od teba požičať, sa neodvracaj. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Budeš milovať svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; žehnajte tým, ktorí vás preklínajú; robte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach, lebo on dáva, aby slnko vychádzalo nad zlými aj dobrými a dáva dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú máte odmenu? Nerobia to isté aj vyberači daní? 47 A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo robíte navyše? Nerobia to aj vyberači daní? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec, ktorý je v nebesiach.
9 al. šťastní, tak aj nižšie
10 al. prázdna hlava; aram.: raka
11 t. j. pred židovskú veľradu, ktorá plnila tiež funkciu najvyššieho súdu
12 drobná rímska minca
13 V období Novej zmluvy mali úrady právomoc nútiť ľudí, aby pre nich nosili náklad (napr. poštu).