12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Lebo kráľovstvo Nebies je podobné hospodárovi, ktorý sa skoro ráno vybral najať si robotníkov do svojej vinice. 2 Dohodol sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. 3 A keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných, ako stoja na námestí a sú bez práce. 4 Aj tým povedal: Poďte aj vy do vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. 5 Opäť vyšiel okolo šiestej a deviatej hodiny a urobil to isté. 6 A keď vyšiel okolo jedenástej hodiny, našiel iných, ako stoja a sú bez práce a povedal im: Čo tu stojíte celý deň bez práce? 7 Povedali mu: Pretože nás nikto nenajal. Povedal im: Choďte aj vy do vinice a dostanete, čo bude spravodlivé. 8 Keď nastal večer, povedal pán vinice svojmu správcovi: Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu počnúc od posledných až po prvých. 9 Keď prišli tí najatí okolo jedenástej hodiny, dostali po denári. 10 A keď prišli tí, ktorí boli najatí ako prví, mysleli si, že dostanú viacej, ale aj oni dostali po denári. 11 A keď si ho vzali, reptali proti hospodárovi 12 a hovorili: Títo poslední pracovali jednu hodinu a postavil si ich na roveň nám, ktorí sme znášali bremeno dňa a horúčavu. 13 Ale on odpovedal jednému z nich: Priateľu, nekrivdím ti. Nedohodol si sa so mnou na denári? 14 Vezmi si, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať rovnako ako aj tebe. 15 Nemám snáď právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo je tvoje oko zlé73, že ja som dobrý? 16 Tak budú poslední prví a prví poslední, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. 17 Keď Ježiš išiel hore do Jeruzalema, cestou vzal tých dvanásť učeníkov do ústrania a povedal im: 18 Hľa, ideme hore do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a znalcom Zákona, odsúdia ho na smrť 19 a vydajú ho pohanom, aby sa mu posmievali, zbičovali ho a ukrižovali, a na tretí deň vstane z mŕtvych. 20 Vtedy k nemu prišla matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa mu a prosila ho o niečo. 21 On jej povedal: Čo chceš? Povedala mu: Povedz, aby títo dvaja moji synovia sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici v tvojom kráľovstve. 22 Ježiš však odpovedal: Neviete, o čo prosíte. Môžete piť z pohára, z ktorého mám ja piť, a byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený? Povedali mu: Môžeme. 23 A on im povedal: Z môjho pohára síce piť budete a krstom, ktorým sa ja krstím, budete pokrstení, ale posadiť niekoho po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou, ale budú tam sedieť tí, pre ktorých je to pripravené od môjho Otca. 24 Keď to počuli tí desiati, nahnevali sa na tých dvoch bratov. 25 Ježiš si ich však zavolal a povedal im: Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a veľmoži im vládnu. 26 Takto to medzi vami nebude: ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami veľkým, nech je vaším služobníkom; 27 a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, nech je vaším sluhom; 28 ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život74 ako výkupné za mnohých. 29 Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním početný dav. 30 A hľa, dvaja slepí sedeli pri ceste. Keď počuli, že tade ide Ježiš, kričali: Pane, Syn Dávida, zmiluj sa nad nami! 31 Dav ich napomínal, aby mlčali, no oni ešte viac kričali: Pane, Syn Dávida, zmiluj sa nad nami! 32 Ježiš zastal, zavolal ich a povedal: Čo chcete, aby som pre vás urobil? 33 Povedali mu: Pane, nech sa nám otvoria oči! 34 A Ježiš sa zľutoval nad nimi, dotkol sa ich očí a hneď začali vidieť a nasledovali ho.
73 Môže ísť o hebrejský idióm hovoriaci o lakomstve.
74 al. dušu