12345678910111213141516171819202122232425262728
1 V tom čase išiel Ježiš počas šabatu obilím; jeho učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť. 2 Keď to videli farizeji, povedali mu: Hľa, tvoji učeníci robia to, čo sa nesmie robiť počas šabatu! 3 On im povedal: Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď vyhladol on aj tí, ktorí boli s ním? 4 Ako vošiel do Božieho domu a jedol chleby predloženia, ktoré nesmel jesť on ani tí, ktorí boli s ním, iba samotní kňazi? 5 Ani ste nečítali v Zákone, že kňazi v chráme počas šabatu znesväcujú šabat, a predsa sú nevinní? 6 Hovorím vám, že tu je niekto väčší ako chrám! 7 Keby ste však vedeli, čo znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť, neodsúdili by ste nevinných. 8 Lebo Syn človeka je pánom aj šabatu! 9 Odišiel odtiaľ a prišiel do ich synagógy. 10 A hľa, bol tam človek, ktorý mal odumretú ruku. Aby ho mohli obžalovať, opýtali sa ho: Smie sa uzdravovať počas šabatu? 11 On im povedal: Kto z vás je taký47, že keby mal jednu ovcu a tá by mu počas šabatu spadla do jamy, nechytil by ju a nevytiahol? 12 A o koľko je človek cennejší než ovca! Preto sa počas šabatu smie konať dobro. 13 Vtedy povedal tomu človeku: Vystri ruku! On ju vystrel a bola znovu zdravá ako tá druhá. 14 Farizeji však vyšli a radili sa proti nemu, ako ho zabiť. 15 Ale Ježiš to poznal a odišiel odtiaľ. Išli za ním veľké davy; on ich všetkých uzdravil 16 a napomínal ich, nech ho neprezradia, 17 aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša: 18 Hľa, môj služobník, ktorého som si vybral, môj milovaný, z ktorého sa teší moja duša; položím naňho svojho Ducha a on oznámi národom spravodlivosť48; 19 nebude sa vadiť ani kričať a nikto nebude na uliciach počuť jeho hlas; 20 nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nezahasí, kým neprivedie spravodlivosť k víťazstvu; 21 v jeho meno budú dúfať národy. 22 Vtedy k nemu priniesli démonizovaného, ktorý bol slepý a nemý49. A uzdravil ho, takže ten slepý a nemý hovoril aj videl. 23 Všetky tie davy žasli a hovorili: Nie je to syn Dávida? 24 Ale keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov inak než Belzebulom, kniežaťom démonov! 25 Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: Každé kráľovstvo rozdelené samo proti sebe pustne a žiadne mesto alebo dom rozdelený sám proti sebe neobstojí. 26 Ak satan vyháňa satana, je sám proti sebe rozdelený – ako teda obstojí jeho kráľovstvo? 27 A ak ja vyháňam démonov Belzebulom, kým ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami! 28 Ale ak ja vyháňam démonov Božím Duchom, potom k vám už prišlo Božie kráľovstvo. 29 Alebo ako môže niekto vojsť do domu siláka a ulúpiť jeho veci50, ak najskôr toho siláka nezviaže? Potom vylúpi jeho dom. 30 Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto so mnou nezhromažďuje, rozptyľuje. 31 Preto vám hovorím: každý hriech aj rúhanie bude ľuďom odpustené, ale rúhanie sa Duchu nebude ľuďom odpustené! 32 A kto by povedal slovo proti Synovi človeka, bude mu odpustené; kto by však hovoril proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto veku, ani v budúcom. 33 Buď vypestujte dobrý strom a jeho ovocie bude dobré, alebo vypestujte zlý strom a jeho ovocie bude zlé, lebo strom sa pozná po ovocí. 34 Plemeno vreteníc! Ako môžete hovoriť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čoho je plné srdce, to hovoria ústa. 35 Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. 36 Ale hovorím vám, že z každého neužitočného slova, ktoré ľudia povedia, sa budú zodpovedať v deň súdu. 37 Lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený. 38 Vtedy niektorí zo znalcov Zákona a farizejov povedali: Učiteľ, chceme od teba vidieť znamenie. 39 Ale on im odpovedal: Zlá a cudzoložná generácia vyhľadáva znamenie, no znamenie jej nebude dané, iba ak znamenie proroka Jonáša. 40 Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v srdci zeme. 41 Muži z Ninive povstanú na súde s touto generáciou a odsúdia ju, lebo robili pokánie na Jonášovo kázanie. A hľa, tu je niekto väčší ako Jonáš! 42 Kráľovná z juhu sa postaví na súde s touto generáciou a odsúdi ju, lebo prišla až z končín zeme, aby počula Šalamúnovu múdrosť. A hľa, tu je niekto väčší ako Šalamún! 43 Keď nečistý duch vyjde z človeka, chodí po miestach bez vody, hľadá odpočinok, a nenachádza. 44 Vtedy povie: Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď tam príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a uprataný; 45 potom ide a zoberie so sebou sedem iných duchov, horších ako on, a vojdú a budú tam bývať – a posledné veci toho človeka budú horšie ako prvé. Tak bude aj s touto zlou generáciou. 46 Kým ešte hovoril k davom, hľa, jeho matka a bratia stáli vonku a chceli s ním hovoriť. 47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť. 48 On však odpovedal tomu, kto mu to oznámil: Kto je moja matka a kto sú moji bratia? 49 A vystrel ruku k svojim učeníkom a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! 50 Lebo ktokoľvek by konal vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten mi je bratom, sestrou aj matkou.
47 dosl. človek
48 al. súd; tak aj vo v. 20
49 al. hluchý
50 al. nádoby