12345678910111213141516171819202122232425262728
1 V ten deň vyšiel Ježiš z domu a sadol si pri mori. 2 A zhromaždili sa k nemu také početné davy, že nastúpil do člna, sadol si a celý ten dav stál na brehu. 3 Hovoril im veľa v podobenstvách: Hľa, rozsievač išiel siať. 4 Ako sial, niektoré zrná padli vedľa cesty, a prišli vtáky a pozobali ich. 5 Iné padli na skalnaté miesta, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, pretože neboli hlboko v zemi; 6 keď vyšlo slnko, spálilo ich a keďže nemali koreň, vyschli. 7 Iné zase padli do tŕnia, a tŕnie vyrástlo a udusilo ich. 8 A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu: niektoré stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a ďalšie tridsaťnásobnú. 9 Kto má uši, aby počul, nech počuje! 10 Učeníci k nemu pristúpili a povedali mu: Prečo im hovoríš v podobenstvách? 11 On im odpovedal: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Nebies, ale im to nie je dané. 12 Lebo kto má, tomu bude dané a bude mať hojnosť; ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má. 13 V podobenstvách im hovorím preto, že hľadia, ale nevidia, počúvajú, ale nepočujú ani nechápu. 14 A plní sa na nich Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať a počúvať, ale nepochopíte; budete hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte! 15 Lebo stučnelo51 srdce tohto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zatvorili, aby očami nevideli a ušami nepočuli, srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich neuzdravil. 16 Ale vaše oči sú požehnané52, že vidia, a vaše uši, že počujú. 17 Lebo veru, hovorím vám, že mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť veci, ktoré vidíte, no nevideli, a počuť veci, ktoré počujete, no nepočuli. 18 Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. 19 Keď ktokoľvek počuje slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza ten zlý a vytrhne, čo mu bolo zasiate do srdca. To je ten, u koho bolo zasiate vedľa cesty. 20 U koho bolo zasiate na skalnaté miesta, je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma; 21 nemá však v sebe koreň a vydrží iba chvíľu53, a keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď odpadá. 22 U koho bolo zasiate do tŕnia, je ten, kto počúva slovo, ale starosti tohto veku54 a zvod bohatstva udusia slovo a to zostáva bez úrody. 23 A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, je ten, kto počúva slovo a chápe ho; ten naozaj prináša úrodu, niekto stonásobnú, iný šesťdesiatnásobnú a ďalší tridsaťnásobnú. 24 Predložil im iné podobenstvo: Kráľovstvo Nebies je podobné človeku, ktorý na svojom poli zasial dobré semeno. 25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, nasial kúkoľ medzi pšenicu a odišiel. 26 Keď vyrástlo steblo a vyhnalo do klasu, objavil sa aj kúkoľ. 27 Prišli sluhovia toho hospodára a povedali mu: Pane, nezasial si na svojom poli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ? 28 On im odpovedal: Urobil to nepriateľ. A sluhovia mu povedali: Chceš teda, aby sme išli a pozbierali ho? 29 On však povedal: Nie! Aby ste pri zbieraní kúkoľa nevytrhali spolu s ním aj pšenicu! 30 Nechajte oboje rásť spolu až do žatvy! A v čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a zviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly. 31 Predložil im iné podobenstvo: Kráľovstvo Nebies je podobné horčičnému zrnu, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli, 32 ktoré je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie ako záhradné byliny a stáva sa stromom, takže prichádzajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. 33 Povedal im aj iné podobenstvo: Kráľovstvo Nebies je podobné kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do troch satov55 pšeničnej múky, takže všetko nakyslo. 34 Toto všetko hovoril Ježiš davom v podobenstvách a bez podobenstva im nehovoril nič, 35 aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, budem hovoriť veci skryté od založenia sveta. 36 Vtedy Ježiš opustil davy a vošiel do domu; pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali: Vylož nám podobenstvo o poľnom kúkoli. 37 On im odpovedal: Ten, kto seje dobré semeno, je Syn človeka, 38 pole je svet a dobré semeno sú synovia kráľovstva; kúkoľ sú synovia toho zlého 39 a nepriateľ, ktorý ich zasial, je diabol; žatva je koniec veku56 a ženci sú anjeli. 40 Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude na konci tohto veku: 41 Syn človeka pošle svojich anjelov, ktorí pozbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia aj tých, ktorí robia bezzákonnosť, 42 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. 43 Vtedy sa spravodliví rozžiaria ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, aby počul, nech počuje! 44 Kráľovstvo Nebies je podobné pokladu ukrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl a od radosti išiel, predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. 45 Kráľovstvo Nebies je tiež podobné kupcovi hľadajúcemu krásne perly, 46 ktorý keď našiel jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. 47 Kráľovstvo Nebies je tiež podobné vlečnej sieti spustenej do mora, ktorá zachytila ryby z každého druhu; 48 keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, sadli si a pozbierali dobré do nádob, no zlé vyhodili von. 49 Tak to bude na konci veku: vyjdú anjeli a oddelia zlých spomedzi spravodlivých 50 a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubami. 51 Ježiš im povedal: Pochopili ste toto všetko? Oni mu povedali: Áno, Pane. 52 A on im povedal: Preto každý znalec Zákona, ktorý sa stal učeníkom kráľovstva Nebies, je podobný hospodárovi, ktorý vynáša zo svojho pokladu nové aj staré veci. 53 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ 54 a prišiel do svojej domoviny a učil v ich synagóge, takže boli ohúrení a hovorili: Odkiaľ má tento takúto múdrosť a zázraky? 55 Nie je to tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub, Jozes, Šimon a Júda? 56 A nie sú všetky jeho sestry u nás? Odkiaľ teda má toto všetko? 57 A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však povedal: Nikde nie je prorok bez úcty, iba vo svojej domovine a vo svojom dome. 58 A pre ich nevieru tam neurobil veľa zázrakov.
51 al. otupelo
52 al. šťastné
53 al. je dočasný
54 al.sveta
55 asi 39 litrov; 1 saton je približne 13 litrov
56 al. sveta; tak aj vo vv. 40, 49