12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A postil sa štyridsať dní a štyridsať nocí, až nakoniec vyhladol. 3 Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, povedz, aby sa z týchto kameňov stali chleby! 4 On však odpovedal: Je napísané: Človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na okraj strechy chrámu 6 a povedal mu: Ak si Boží Syn, skoč dolu! Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. 7 Ježiš mu povedal: Tiež je napísané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 8 Potom ho zase diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a pokloníš sa mi. 10 Vtedy mu Ježiš povedal: Odíď, Satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a iba jemu budeš slúžiť! 11 Nato ho diabol opustil, a hľa, prišli k nemu anjeli a obsluhovali ho. 12 Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley; 13 opustil Nazaret a prišiel bývať do prímorského mesta Kafarnaum na území Zebúluna a Naftáliho, 14 aby sa naplnilo, čo bolo povedané cez proroka Izaiáša: 15 Krajina Zebúlun a krajina Naftáli, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov8. 16 Ľud bývajúci v tme uvidel veľké svetlo a bývajúcim v krajine a tieni smrti vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Robte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Nebies! 18 Keď Ježiš prechádzal popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádžu sieť do mora; boli totiž rybári. 19 A povedal im: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí! 20 Oni hneď nechali siete a nasledovali ho. 21 Keď išiel odtiaľ ďalej, uvidel iných dvoch bratov: Jakuba – syna Zebedeja a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravujú siete. A povolal ich. 22 Oni hneď zanechali čln aj svojho otca a nasledovali ho. 23 Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľuďmi. 24 Chýr o ňom sa rozniesol po celej Sýrii a prinášali k nemu všetkých chorých, trápených rozličnými neduhmi a bolesťami, démonizovaných, epileptikov a ochrnutých, a on ich uzdravoval. 25 A išli za ním početné davy z Galiley, Dekapolisu, Jeruzalema, Judey a zo Zajordánska.
8 al. národov