12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Prišli farizeji a saduceji a pokúšali ho; žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: Keď nastane večer, hovoríte: Bude pekné počasie, lebo sa červená nebo. 3 A ráno: Dnes bude zlé počasie, lebo sa červená zamračené nebo. Pokrytci, vzhľad neba viete posúdiť a znamenia časov nemôžete? 4 Zlá a cudzoložná generácia vyhľadáva znamenie, no znamenie jej nebude dané, iba ak znamenie proroka Jonáša. A nechal ich tam a odišiel. 5 Keď sa jeho učeníci preplavili na druhý breh, zistili, že zabudli vziať chlieb. 6 A Ježiš im povedal: Dávajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov! 7 Oni sa medzi sebou dohadovali: Nevzali sme chlieb. 8 Ježiš to poznal a povedal im: Čo sa dohadujete medzi sebou, vy maloverní? Že nemáte chlieb? 9 Ešte nerozumiete? Ani sa nepamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc a na to, koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na tých sedem chlebov pre štyritisíc a na to, koľko veľkých košov ste nazbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe, ale aby ste sa chránili kvasu farizejov a saducejov? 12 Vtedy pochopili, že nepovedal, aby sa chránili kvasu chleba, ale učenia farizejov a saducejov. 13 Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov: Za koho mňa – Syna človeka – ľudia pokladajú? 14 A oni povedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, ďalší za Jeremiáša alebo jedného z Prorokov. 15 Povedal im: A za koho ma pokladáte vy? 16 Šimon Peter odpovedal: Ty si Kristus, Syn živého Boha! 17 Ježiš mu odpovedal: Požehnaný58 si, Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím, že ty si Peter59 a na tej skale postavím svoju cirkev a brány podsvetia60 ju nepremôžu. 19 A dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané aj na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj na nebi. 20 Vtedy svojim učeníkom prikázal, aby nikomu nehovorili, že on, Ježiš, je Kristus. 21 Odvtedy začal Ježiš objasňovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema, veľa vytrpieť od starších, veľkňazov a znalcov Zákona, byť zabitý a na tretí deň vzkriesený. 22 Peter si ho vzal stranou a začal ho karhať: Nech je ti Boh milostivý, Pane! To sa ti nikdy nestane! 23 On sa však obrátil a povedal Petrovi: Choď za mňa, satan! Si mi pohoršením, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. 24 Vtedy povedal Ježiš svojim učeníkom: Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma! 25 Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu61, stratí62 ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa, nájde ju. 26 Lebo čo prospeje človeku, keby získal hoci aj celý svet a o svoju dušu by prišiel? Alebo čo dá človek ako protihodnotu za svoju dušu? 27 Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. 28 Veru, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, isto neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.
58 al. šťastný
59 dosl. skala, kameň
60 gr. hádes
61 al. život
62 al. zničí, zahubí