12345678910111213141516171819202122232425262728
1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, hľa, mágovia6 z východu prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: Kde je ten kráľ Židov, ktorý sa práve narodil? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. 3 Keď to však počul kráľ Herodes, vydesil sa a celý Jeruzalem s ním. 4 A zvolal všetkých veľkňazov a znalcov Zákona z ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Kristus. 5 Oni mu povedali: V judskom Betleheme, lebo tak napísal prorok: 6 A ty, Betlehem, zem Júdova, vôbec nie si najmenším spomedzi judských kniežat, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud Izrael. 7 Vtedy si Herodes tajne zavolal mágov, vyzvedel od nich čas, kedy sa objavila hviezda, 8 a poslal ich do Betlehema so slovami: Choďte, dôkladne sa povypytujte na to dieťa a keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja prišiel pokloniť. 9 Vypočuli si kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, kým nezastala nad miestom, kde bolo dieťa. 10 A keď zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. 11 Keď vošli do domu, uvideli dieťa s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu; potom otvorili svoje truhlice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keďže boli vo sne varovaní, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa do svojej krajiny inou cestou. 13 Keď odišli, hľa, Pánov anjel sa zjavil vo sne Jozefovi a povedal: Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nepoviem, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zabil. 14 On vstal, v noci vzal dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. 15 A bol tam až do Herodesovej smrti, aby sa naplnilo, čo povedal Pán cez proroka: Z Egypta som povolal svojho syna. 16 Vtedy sa Herodes, keď videl, že ho mágovia oklamali, veľmi rozhneval a dal v Betleheme a v celom jeho okolí pobiť všetkých chlapcov mladších ako dva roky, podľa času, ktorý vyzvedel od mágov. 17 Vtedy sa naplnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: 18 V Ráme bolo počuť hlas: nárek, plač a veľké kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich niet. 19 Keď Herodes zomrel, hľa, Pánov anjel sa vo sne zjavil Jozefovi v Egypte 20 a povedal: Vstaň, vezmi dieťa i jeho matku a choď do Izraela, lebo pomreli tí, čo chceli dieťa pripraviť o život. 21 Vstal teda, vzal dieťa i jeho matku a vrátil sa do Izraela. 22 Keď sa však dopočul, že v Judsku namiesto svojho otca Herodesa kraľuje Archelaos, bál sa tam ísť; keď však dostal varovanie vo sne, odišiel do oblasti Galiley. 23 Prišiel tam a usadil sa v meste zvanom Nazaret, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze Prorokov, že sa bude volať Nazaretský7.
6 al. astrológovia
7 Grécky výraz nazoraios evokuje hebrejské slovo necer, „výhonok“, ktoré v Iz 11,1 prorocky predstavuje Mesiáša.