123456789101112131415161718192021222324
1 Potom sa stalo, že chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal dobrú správu o Božom kráľovstve. Boli s ním aj Dvanásti 2 a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb: Mária zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov, 3 Jana, manželka Chúzu, Herodesovho správcu, Zuzana a mnohé iné, ktoré ho podporovali33 zo svojho majetku. 4 Keď sa schádzal veľký dav a ľudia z miest prichádzali k nemu, povedal v podobenstve: 5 Rozsievač išiel siať semeno. Ako sial, niektoré zrno padlo vedľa cesty, pošliapali ho a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Iné padlo na skalnatú pôdu a keď vzišlo, uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Iné zase padlo medzi tŕnie a keď tŕnie vyrástlo, udusilo ho. 8 A iné padlo do dobrej pôdy a keď vzišlo, donieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši, aby počul, nech počuje! 9 Jeho učeníci sa ho pýtali: Čo znamená to podobenstvo? 10 On povedal: Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby hľadeli, no nevideli a počúvali, no nerozumeli. 11 To podobenstvo znamená toto: semeno je Božie slovo. 12 Zrná, ktoré sú vedľa cesty, sú tí, ktorí počúvajú; potom prichádza diabol a vytrhne slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Zrná, ktoré padli na skalnatú pôdu, sú tí, ktorí počúvajú, prijímajú slovo s radosťou, ale nemajú koreň; veria dočasne a v čase pokušenia34 odpadnú. 14 Zrno, ktoré padlo do tŕnia, sú tí, ktorí počúvajú, ale ako žijú35, udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoše života a neprinesú zrelú úrodu. 15 Zrno, ktoré padlo do dobrej pôdy, sú tí, ktorí počujú slovo, uchovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a vytrvalo donášajú úrodu. 16 Nikto nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nedá pod posteľ, ale dá ju na svietnik, aby tí, ktorí vchádzajú, videli svetlo. 17 Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odhalené, ani nič utajené, čo by nemalo byť poznané a vyjsť najavo. 18 Dávajte si teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu bude dané a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má. 19 Prišli za ním jeho matka a jeho bratia a nemohli sa k nemu dostať kvôli davu. 20 Niekto mu oznámil: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chcú ťa vidieť. 21 On však odpovedal: Mojou matkou a mojimi bratimi sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a konajú ho. 22 A stalo sa, že jedného dňa vošiel do člna spolu so svojimi učeníkmi a povedal im: Prejdime na druhú stranu jazera. A odplavili sa. 23 A ako sa plavili, zaspal. Vtom sa spustila na jazero víchrica, a tak ich začalo zaplavovať a boli v nebezpečenstve. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: Majster, majster, ide nám o život36! On sa prebudil, pohrozil vetru aj vlnám; nato sa upokojili a nastalo bezvetrie. 25 Povedal im: Kde je vaša viera? So strachom a úžasom hovorili jeden druhému: Kto to len je, že ešte aj vetrom aj vode rozkazuje a poslúchajú ho?! 26 Preplavili sa do kraja Gadarénov, ktorý je oproti Galilei. 27 A keď vystúpil na breh, vyšiel mu naproti istý muž z toho mesta, ktorý mal už dlho démonov; nenosil odev ani nebýval v dome, ale v hroboch. 28 Keď uvidel Ježiša, skríkol, padol pred ním a hlasno zvolal: Čo ťa do mňa, Ježiš, Syn Najvyššieho Boha?! Prosím ťa, nemuč ma! 29 Prikázal totiž nečistému duchu, aby vyšiel z toho človeka, pretože už dlhý čas ho mal v moci a hoci ho spútavali reťazami a okovami a strážili ho, putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesta. 30 Ježiš sa ho opýtal: Ako sa voláš? On povedal: Légia. Vošlo doňho totiž mnoho démonov. 31 A prosili ho, aby im neprikázal odísť do priepasti. 32 Bolo tam veľké stádo svíň, ktoré sa pásli na vrchu. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich a on im to dovolil. 33 Potom, ako démoni vyšli z toho človeka, vošli do svíň; nato sa stádo rozbehlo dole zrázom do jazera a utopilo sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a cestou to rozhlásili v meste aj po farmách. 35 A vyšli sa pozrieť, čo sa stalo; prišli k Ježišovi a keď našli človeka, z ktorého vyšli démoni, ako sedí pri Ježišových nohách oblečený a s jasnou mysľou, vyľakali sa. 36 A tí, čo to videli, vyrozprávali im, ako bol ten démonizovaný vyslobodený37. 37 Nato ho všetci obyvatelia gadarénskeho kraja prosili, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. A on vošiel do člna a vrátil sa. 38 Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby mohol byť s ním. Ježiš ho však poslal preč so slovami: 39 Vráť sa domov a vyrozprávaj všetko, čo pre teba urobil Boh. A tak odišiel a hlásal po celom meste všetko, čo preňho urobil Ježiš. 40 A stalo sa, že keď sa Ježiš vrátil, privítal ho dav; všetci ho totiž očakávali. 41 A hľa, prišiel muž menom Jairus, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby prišiel k nemu domov, 42 lebo mal jedinú dcéru, asi dvanásťročnú, a tá zomierala. A ako išiel, tlačili sa naňho davy. 43 Istá žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala, minula celý svoj majetok38 na lekárov a nikto ju nedokázal vyliečiť, 44 pristúpila zozadu a dotkla sa okraja jeho plášťa a okamžite sa jej zastavilo krvácanie. 45 Nato Ježiš povedal: Kto sa ma dotkol? A keď to všetci popierali, povedal Peter aj tí, ktorí boli s ním: Majster, davy sa na teba tisnú a tlačia a hovoríš: Kto sa ma dotkol? 46 Ježiš však povedal: Niekto sa ma dotkol, lebo som poznal, že zo mňa vyšla moc. 47 Keď tá žena videla, že to neutají, s trasením prišla a padla pred ním a povedala mu pred všetkými ľuďmi, prečo sa ho dotkla, aj to, ako bola okamžite uzdravená. 48 On jej povedal: Vzchop sa, dcéra! Tvoja viera ťa uzdravila39. Choď v pokoji. 49 Ešte rozprával, keď prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu: Tvoja dcéra je mŕtva. Neobťažuj viac učiteľa! 50 Keď to Ježiš počul, povedal mu: Neboj sa, len ver a bude zachránená! 51 Vošiel do domu a nikomu nedovolil vojsť, okrem Petra, Jakuba, Jána a otca a matky dievčaťa. 52 Všetci plakali a nariekali nad ňou. On však povedal: Neplačte! Nezomrela, len spí. 53 A oni ho vysmiali, lebo vedeli, že zomrela. 54 Ale on poslal všetkých von, chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň! 55 Jej duch sa vrátil a okamžite vstala; potom rozkázal, aby jej dali jesť. 56 Jej rodičov sa zmocnil úžas, on im však prikázal, aby nikomu nepovedali, čo sa stalo.
33 dosl. mu slúžili
34 al. skúšky
35 dosl. idú životom
36 dosl. hynieme, zomierame
37 al. zachránený
38 dosl. život, živobytie
39 al. zachránila