123456789101112131415161718192021222324
1 Všetci vyberači daní a hriešnici prichádzali bližšie k nemu, aby ho počuli. 2 Farizeji a znalci Zákona reptali: Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. 3 A on im povedal toto podobenstvo: 4 Keby niekto z vás mal sto oviec a jednu by stratil, nezanechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou stratenou, kým ju nenájde? 5 A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. 6 Keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. 7 Hovorím vám: Práve tak bude väčšia radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. 8 Alebo keby nejaká žena mala desať drachiem a jednu z nich by stratila, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá dôkladne, kým ju nenájde? 9 Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedy a povie: Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, ktorú som stratila. 10 Hovorím vám: Práve tak býva radosť medzi91 Božími anjelmi nad jedným hriešnikom, činiacim pokánie. 11 A povedal: Nejaký človek mal dvoch synov. 12 Mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi diel majetku, ktorý mi náleží. A on im rozdelil majetok92. 13 Po nemnohých dňoch ten mladší syn všetko zhromaždil a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam márnotratným životom premrhal svoj majetok. 14 Keď všetko utratil, nastal v tej krajine veľký hlad, a on začal trpieť núdzu. 15 Išiel teda a uchytil sa u jedného z občanov toho kraja, a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. 16 A túžil si naplniť brucho strukmi, ktoré žrali svine, ale nikto mu ich nedával. 17 Vtedy vstúpil do seba a povedal: Koľko nádenníkov môjho otca má hojnosť chleba, a ja tu zomieram od hladu. 18 Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou 19 a už viac nie som hoden volať sa tvojím synom; urob ma jedným zo svojich nádenníkov. 20 A tak vstal a prišiel k svojmu otcovi. Keď bol ešte ďaleko, jeho otec ho uvidel, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vybozkával ho. 21 Ale syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viac hoden volať sa tvojím synom. 22 Otec povedal svojim sluhom: Prineste najlepší93 odev a oblečte ho a dajte mu na ruku prsteň a na nohy sandále. 23 A priveďte to vykŕmené teľa, zabite ho. Jedzme a veseľme sa, 24 lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil; bol stratený a našiel sa. A začali sa radovať. 25 Jeho starší syn bol na poli, a keď prichádzal a priblížil sa k domu, počul hudbu a tanec. 26 Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje94. 27 On mu povedal: Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil tučné teľa, lebo ho dostal späť zdravého. 28 A on sa rozhneval a nechcel vojsť. Jeho otec teda vyšiel a prosil ho. 29 Ale on odpovedal otcovi: Hľa, toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. 30 No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý prežral tvoj majetok s prostitútkami, zabil si mu vykŕmené teľa. 31 A on mu povedal: Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje, 32 ale patrilo sa veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.
91 dosl. pred
92 dosl. život, živobytie, tak aj vo v. 30
93 dosl. prvý
94 dosl. čo to má byť