123456789101112131415161718192021222324
1 Blížil sa sviatok nekvasených chlebov, nazývaný Pesach134. 2 Veľkňazi a znalci Zákona hľadali spôsob, ako by ho zabili, báli sa však ľudu. 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, nazývaného Iškariotský, ktorý patril medzi Dvanástich, 4 ten odišiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže o tom, ako im ho vydá. 5 Oni sa zaradovali a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal príležitosť, aby im ho vydal niekde pomimo davu. 7 Prišiel deň nekvasených chlebov, kedy mal byť zabitý baránok135. 8 Tak poslal Petra a Jána a povedal: Choďte a pripravte nám baránka na zjedenie. 9 Oni mu však povedali: Kde chceš, aby sme ho pripravili? 10 On im povedal: Hľa, keď vojdete do mesta, stretne vás človek, ktorý ponesie krčah vody; choďte za ním do domu, do ktorého vojde. 11 A pánovi toho domu poviete: Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som jedol baránka so svojimi učeníkmi? 12 On vám ukáže veľkú zariadenú miestnosť na poschodí. Tam ho pripravte. 13 Odišli teda a našli všetko tak, ako im povedal, a pripravili baránka. 14 Keď nastala tá hodina, usadil sa a dvanásti apoštolovia s ním. 15 A povedal im: Veľmi som túžil jesť tohto baránka s vami skôr, než budem trpieť. 16 Lebo hovorím vám, že ho už viacej nebudem jesť, kým nedôjde naplnenia v Božom kráľovstve. 17 Vzal pohár, poďakoval a povedal: Vezmite ho a podeľte sa medzi sebou. 18 Lebo hovorím vám, že odteraz už nebudem piť z plodu viniča, dokiaľ nepríde Božie kráľovstvo. 19 Vzal chlieb, poďakoval, lámal a dával im so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás, to robte na moju pamiatku. 20 Taktiež vzal po večeri aj pohár a povedal: Tento pohár je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. 21 Ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. 22 Syn človeka síce ide, tak ako je určené, beda však tomu človeku, ktorý ho zrádza136. 23 A oni sa začali medzi sebou dohadovať, ktorý z nich je ten, čo to zamýšľa urobiť. 24 No povstal medzi nimi aj spor o tom, kto z nich je137 najväčší. 25 On im však povedal: Kráľovia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, sú nazývaní dobrodincami. 26 Ale vy nie tak, no najväčší medzi vami nech je ako najmladší a vodca ako ten, ktorý slúži. 27 Lebo kto je väčší - ten, kto sedí za stolom, alebo ten, kto obsluhuje? Nie snáď ten, kto sedí za stolom? Ja som však medzi vami ako ten, kto obsluhuje, 28 a vy ste tí, ktorí vytrvali so mnou v mojich skúškach138. 29 A ja vám dávam139 kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec, 30 aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela. 31 Potom Pán povedal: Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu; 32 ja som však prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty, keď sa obrátiš140, posilňuj141 svojich bratov. 33 A on mu povedal: Pane, s tebou som pripravený ísť aj do väzenia, aj na smrť. 34 On však povedal: Hovorím ti, Peter, kohút dnes nezaspieva, kým trikrát nezaprieš, že ma poznáš. 35 Povedal im: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, chýbalo vám niečo? A oni povedali: Nič. 36 Povedal im teda: Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu; a kto nemá, nech predá svoj plášť a kúpi si meč. 37 Lebo hovorím vám, že sa na mne ešte musí naplniť to, čo je napísané: A započítaný bol medzi bezbožných. Lebo to, čo je napísané o mne, sa naplňuje142. 38 Oni povedali: Pane, hľa, tu sú dva meče. A on im povedal: To stačí. 39 Potom vyšiel von a podľa svojho zvyku odišiel na Olivový vrch. A išli za ním aj jeho učeníci. 40 Keď došiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! 41 A sám sa od nich vzdialil asi tak, čo by kameňom dohodil, kľakol si, modlil sa 42 a vravel: Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich143; avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane! 43 Vtedy sa mu ukázal anjel z neba a posilňoval ho. 44 Vo vnútornom zápase sa modlil ešte horlivejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. 45 Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich, ako od zármutku zaspali 46 a povedal im: Prečo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia! 47 A kým on ešte hovoril, hľa, prichádzal dav, a jeden z Dvanástich, nazývaný Judáš, išiel pred nimi a priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal. 48 Ježiš mu však povedal: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 No keď tí, ktorí boli okolo neho, videli, čo sa deje, povedali mu: Pane, máme udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ježiš však odpovedal: Dosť už! Dotkol sa jeho ucha a uzdravil ho. 52 Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí po neho prišli: Ako na lupiča ste vyšli s mečmi a palicami. 53 Keď som bol s vami denne v chráme, nevztiahli ste na mňa ruky; ale toto je vaša hodina a moc temnoty. 54 Keď ho zajali, odviedli ho a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho však zďaleka nasledoval. 55 No keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si spolu, Peter si sadol medzi nich. 56 A keď ho nejaká slúžka videla sedieť pri ohni, pozorne si ho prezrela a povedala: Aj tento bol s ním. 57 Ale on ho zaprel a povedal: Žena, nepoznám ho. 58 Krátko potom ho zbadal niekto iný a povedal: Aj ty si spomedzi nich. Peter však povedal: Človeče, nie som. 59 A po uplynutí asi tak jednej hodiny niekto ďalší tvrdil: Naozaj, aj tento bol s ním, lebo je Galilejčan. 60 Peter však povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra. Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr ako zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. 62 Peter vyšiel von a horko sa rozplakal. 63 Muži, ktorí strážili Ježiša, sa mu posmievali a bili ho. 64 Zakryli ho, bili ho po tvári a pýtali sa ho: Prorokuj! Kto ťa udrel?! 65 A mnoho iného hovorili proti nemu a urážali ho144. 66 Keď nastal deň, zhromaždili sa starší ľudu, veľkňazi a znalci Zákona, odviedli ho do svojho Sanhedrinu a hovorili: 67 Ak si ty Kristus, povedz nám to! On im však povedal: Keď vám poviem, neuveríte, 68 a keď sa aj na niečo opýtam, neodpoviete mi, ani ma neprepustíte. 69 No odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Moci Božej. 70 Vtedy všetci povedali: Ty si teda Syn Boží? On im však povedal: Vy hovoríte, že ja som. 71 No oni povedali: Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst.
134 židovská Veľká noc
135 gr. pascha, tzn. pesachový baránok, tak aj ďalej
136 dosl. skrze ktorého je vydaný
137 al. javí sa, je považovaný
138 al. pokušeniach
139 dosl. darujem na základe závetu; tak aj v druhej časti verša
140 al. navrátiš
141 al. utvrdzuj
142 al. blíži ku koncu
143 al. pohár
144 al. rúhali sa mu