123456789101112131415161718192021222324
1 A stalo, že v tých dňoch vyšlo nariadenie od cisára Augusta, aby bolo sčítané obyvateľstvo celého sveta. 2 Toto prvé sčítanie sa konalo vtedy, keď v Sýrii vládol Kyrenios. 3 Všetci sa išli zapísať, každý do svojho vlastného mesta. 4 A tak aj Jozef išiel z mesta Nazaret v Galilei do Judska, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, pretože pochádzal z domu a rodu Dávida, 5 aby sa zapísal s Máriou, ktorá s ním bola zasnúbená a bola tehotná. 6 A stalo sa, keď tam boli, že nadišiel čas, aby porodila; 7 a porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila ho v jasliach, lebo nemali dosť miesta tam, kde boli ubytovaní. 8 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí zostávali na noc vonku a strážili svoje stádo. 9 A hľa, zastal pri nich Pánov anjel, ožiarila ich Pánova sláva a zmocnil sa ich veľký strach. 10 Anjel im povedal: Nebojte sa, lebo, hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, 11 lebo dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Záchranca, ktorý je Kristus a Pán! 12 A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté v plienkach a uložené v jasliach. 13 A zrazu sa pri anjelovi zjavili zástupy nebeského vojska, ktoré chválili Boha a hovorili: 14 Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom Božej priazne! 15 A stalo sa, keď od nich anjeli odišli do neba, že si tí pastieri povedali: Poďme teda do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám Pán oznámil. 16 Poponáhľali sa a našli Máriu, Jozefa a dieťatko uložené v jasliach. 17 Keď ho uvideli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťatku 18 a všetci, ktorí to počuli, sa čudovali tomu, čo im povedali pastieri. 19 Mária však všetky tie slová uchovávala a uvažovala o nich vo svojom srdci. 20 A pastieri sa vrátili, chválili a oslavovali Boha za všetko, čo počuli a videli tak, ako im to bolo povedané. 21 Keď prešlo osem dní a nastal čas obrezať chlapca, dali mu meno Ježiš, ktoré mu dal anjel ešte pred tým, než bol počatý. 22 Keď uplynuli dni Máriinho11 očisťovania podľa Mojžišovho zákona, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi 23 (ako je napísané v Pánovom zákone: Každé dieťa mužského pohlavia, ktoré otvára život matky, bude zasvätené Pánovi) 24 a aby priniesli obeť, ako hovorí Pánov zákon: Pár hrdličiek alebo dva mladé holuby. 25 A hľa, v Jeruzaleme bol človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával potešenie Izraela a Duch Svätý bol na ňom. 26 A Duch Svätý mu zjavil, že nezomrie skôr, než uvidí Pánovho Krista. 27 Prišiel v Duchu do chrámu. A keď rodičia priniesli malého Ježiša, aby s ním urobili, čo bolo zvykom podľa Zákona, 28 vzal ho do náručia a dobrorečil Bohu slovami: 29 Teraz prepúšťaš svojho sluhu, Pane, podľa svojho slova v pokoji, 30 lebo moje oči videli tvoju záchranu, 31 ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, 32 svetlo na zjavenie pohanom a slávu tvojho ľudu, Izraela. 33 A Jozef aj jeho matka sa čudovali tomu, čo o ňom povedal. 34 Potom ich Simeon požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, on je určený k pádu a pozdvihnutiu mnohých v Izraeli a aby bol znamením, ktorému budú odporovať 35 – a aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby boli odhalené úmysly mnohých sŕdc. 36 A bola tam aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuela, z kmeňa Ašér. Bola v pokročilom veku; od svojho panenstva žila sedem rokov s manželom, 37 a bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov. Neodchádzala z chrámu, ale vo dne v noci slúžila Bohu12 pôstami a modlitbami. 38 Aj ona tam v tú istú hodinu stála, chválila Pána13 a hovorila o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. 39 A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. 40 A chlapec rástol a silnel na duchu; bol plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. 41 Jeho rodičia každoročne chodievali hore do Jeruzalema sláviť Pesach. 42 A keď mal dvanásť rokov, išli hore do Jeruzalema, ako bolo zvykom na tieto sviatky. 43 Po skončení sviatočných dní, keď sa vracali domov, mladý14 Ježiš zostal v Jeruzaleme, a Jozef a jeho matka o tom nevedeli. 44 Keďže sa domnievali, že je medzi ostatnými pútnikmi, prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. 45 A keď ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali ho tam. 46 A stalo sa, že ho po troch dňoch našli v chráme, ako sedel medzi učiteľmi, počúval ich a pýtal sa ich. 47 A všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. 48 Keď ho uvideli, boli udivení; jeho matka mu povedala: Syn môj, čo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec a ja sme ťa s úzkosťou hľadali! 49 Nato im povedal: Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že musím byť tam, kde ide o záležitosti môjho Otca? 50 Oni však nerozumeli slovu, ktoré im povedal. 51 Odišiel s nimi dole do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka uchovávala všetky tie slová vo svojom srdci. 52 A Ježiš prospieval v múdrosti, vzraste15 a v priazni16 u Boha aj u ľudí.
11 dosl. jej
12 al. uctievala Boha
13 al. vzdávala vďaku Pánovi
14 dosl. chlapec/dieťa Ježiš
15 al. veku, zrelosti
16 al. v milosti