123456789101112131415161718192021222324
1 Keď sa pozrel hore, videl bohatých, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. 2 Videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá tam hodila dve leptá122, 3 a povedal: Pravdu vám hovorím: Táto chudobná vdova hodila viac ako všetci, 4 lebo títo všetci dávali dary Bohu zo svojho nadbytku, ale táto zo svojho nedostatku dala všetko, čo mala na svoje živobytie. 5 A keď niektorí hovorili o chráme, že je ozdobený krásnymi kameňmi a obetnými darmi, povedal: 6 Prídu dni, v ktorých z toho, čo tu vidíte, nebude zanechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 A opýtali sa ho: Učiteľ, a kedy to bude? A čo bude znamením, keď sa to bude mať diať? 8 On však povedal: Dajte si pozor, aby ste neboli zvedení! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som Kristus a: Čas sa priblížil. Nechoďte teda za nimi! 9 Ale keď budete počuť boje123 a nepokoje, nestrachujte sa, lebo najskôr sa musí stať toto, ale koniec nebude hneď. 10 Vtedy im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, 11 a na rôznych miestach budú veľké zemetrasenia, hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred týmto všetkým vztiahnu na vás ruky a budú vás prenasledovať a vydávať do synagóg a väzení a povedú vás pred kráľov a vládcov pre moje meno. 13 Ale to sa vám obráti na príležitosť k svedectvu. 14 Zaumieňte si v srdci, že si vopred nebudete pripravovať, čo poviete na svoju obhajobu, 15 lebo ja vám dám slová124 a múdrosť, ktorej nebudú môcť protirečiť ani odporovať žiadni vaši protivníci. 16 No budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní aj priatelia a niektorých z vás usmrtia125, 17 a všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. 18 Ale ani vlas z vašej hlavy sa nestratí126. 19 Svojou vytrvalosťou127 získajte vaše duše128! 20 A keď uvidíte Jeruzalem obkľúčený vojskami, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. 21 Vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy, a ktorí budú v meste129, nech vyjdú, a ktorí budú na vidieku, nech do neho nevchádzajú. 22 Lebo to sú dni trestu, aby sa naplnilo všetko, čo je napísané. 23 Ale beda tehotným a tým, ktoré budú kojiť v tých dňoch. Lebo bude veľké súženie na zemi, a hnev bude proti tomuto ľudu, 24 a budú padať pod ostrím meča, odvedení budú do zajatia medzi všetky národy, a po Jeruzaleme budú šliapať pohania130, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov. 25 A budú znamenia na slnku, na mesiaci i hviezdach, a na zemi bude úzkosť medzi národmi, bezradnými pred burácaním mora a vlnobitia, 26 ľudia budú omdlievať131 od strachu a očakávania toho, čo prichádza na svet, lebo mocnosti nebies budú otrasené. 27 A vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 29 A povedal im podobenstvo: Pozrite na figovník a ostatné132 stromy: 30 keď vidíte, že pučia, sami viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že Božie kráľovstvo je blízko. 32 Veru, hovorím vám: Táto generácia sa nepominie, kým sa to všetko nestane. 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 34 Ale dávajte si pozor, aby vaše srdcia neboli obťažené hodovaním, opilstvom a starosťami každodenného života, aby neprišiel na vás ten deň nečakane133. 35 Lebo príde ako pasca na všetkých, ktorí bývajú na povrchu celej zeme. 36 Preto teda bdejte v každom čase a modlite sa, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa má diať, a postaviť sa pred Syna človeka. 37 Cez deň vyučoval v chráme a na noc chodieval von a nocoval na vrchu, ktorý sa volá Olivový. 38 A skoro ráno všetok ľud prichádzal k nemu do chrámu, aby ho počúval.
122 mince nepatrnej hodnoty
123 al. vojny
124 al. výrečnosť, reč; dosl. ústa
125 al. vydajú na smrť
126 dosl. nezahynie
127 al. trpezlivosťou
128 al. životy
129 dosl. v jeho strede
130 al. národy, tak aj na konci verša
131 al. zomierať, kolabovať
132 dosl. všetky
133 dosl. náhle, zrazu