123456789101112131415161718192021222324
1 Celé to zhromaždenie145 vstalo a odviedli ho k Pilátovi. 2 A začali ho obviňovať: Tohoto sme našli, ako rozvracia národ, bráni dávať dane cisárovi a hovorí o sebe, že je Kristus, kráľ. 3 Pilát sa ho opýtal: Ty si kráľ Židov? A on mu odpovedal: Ty to hovoríš. 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu. 5 Ale oni trvali na svojom a hovorili: Búri ľud tým, že učí po celom Judsku, počnúc od Galiley až sem. 6 No keď Pilát počul o Galilei, spýtal sa, či je ten človek Galilejčan. 7 A keď sa dozvedel, že podlieha Herodesovej právomoci, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol tiež v tých dňoch v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Už dávno ho chcel totiž vidieť, pretože o ňom mnoho počul a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaké znamenie. 9 A mnoho sa ho vypytoval, ale on mu nič neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a znalci zákona a vášnivo ho obviňovali. 11 Herodes so svojimi vojakmi ním pohrdol, vysmieval sa mu, obliekol ho do skvostného rúcha a poslal ho naspäť Pilátovi. 12 V ten deň sa Pilát a Herodes navzájom spriatelili, predtým boli totiž nepriateľmi. 13 A Pilát si zvolal veľkňazov, hodnostárov i ľud 14 a povedal im: Doviedli ste mi tohto človeka, že búri ľud, a hľa, keď som ho pred vami vypočúval, nenašiel som na tomto človeku nič z toho, z čoho ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, lebo som vás poslal k nemu, a hľa, neurobil nič také, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrestám ho teda a prepustím. 17 Lebo počas sviatku im musel prepustiť jedného väzňa. 18 Všetci spolu však kričali: Preč s ním! Prepusť nám Barabáša! 19 Ten bol uväznený pre akúsi vzburu, ktorá povstala v meste, a pre vraždu. 20 Pilát k nim teda znova prehovoril, lebo chcel prepustiť Ježiša. 21 Ale oni kričali: Ukrižuj! Ukrižuj ho! 22 No on im povedal po tretí krát: Ale čo zlé urobil tento? Nenašiel som na ňom nič také, za čo by zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. 23 Oni však s veľkým krikom naliehali a požadovali, aby bol ukrižovaný, a ich hlasy, aj hlasy veľkňazov prevládli. 24 Vtedy Pilát rozhodol, aby sa stalo, čo požadujú, 25 a prepustil im toho, ktorý bol uväznený pre vzburu a vraždu, ktorého si žiadali, no Ježiša vydal ich vôli. 26 A ako ho odvádzali, chytili nejakého Šimona z Cyrény, ktorý prichádzal z poľa, a položili na neho kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 A išlo za ním veľké množstvo ľudu i žien, ktoré nariekali a oplakávali ho. 28 Ježiš sa k nim však obrátil a povedal: Dcéry Jeruzalema, neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou a nad svojimi deťmi: 29 Lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých budú hovoriť: Požehnané146 neplodné, loná, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás! a pahorkom: Prikryte nás! 31 Lebo ak toto robia so zeleným stromom, čo bude so suchým?! 32 A viedli s ním na popravu aj iných dvoch zločincov. 33 Keď prišli na miesto, zvané Lebka, ukrižovali tam jeho, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane. 34 Ježiš však povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia! A keď si delili jeho odev, hodili lós. 35 Ľudia stáli a pozerali sa. Spolu s nimi sa mu posmievali aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj sám seba, ak je Kristus, ten Boží vyvolený! 36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prichádzali a podávali mu ocot 37 a hovorili: Ak si ty ten kráľ Židov, zachráň sa! 38 A bol nad ním aj nápis, napísaný gréckym, latinským a hebrejským písmom: Toto je kráľ Židov. 39 Jeden zo zločincov, ktorí viseli vedľa neho, ho urážal147 a hovoril: Ak si Kristus, zachráň seba i nás! 40 Ten druhý ho však za to pokarhal a povedal: Ty sa ani Boha nebojíš? Veď si rovnako odsúdený! 41 My sme odsúdení spravodlivo, lebo dostávame to, čo si za svoje skutky zaslúžime, tento však nič zlé neurobil. 42 A povedal Ježišovi: Spomeň si na mňa, Pane, keď prídeš do svojho kráľovstva! 43 Ježiš mu povedal: Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. 44 Bolo okolo šiestej148 hodiny; vtom nastala tma po celej zemi až do deviatej149 hodiny, 45 slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Ježiš zvolal silným hlasom a povedal: Otče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha! A keď to povedal, vydýchol naposledy. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Tento človek bol skutočne spravodlivý. 48 A keď všetky tie zástupy, ktoré sa zišli kvôli tomuto divadlu, videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa naspäť. 49 Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, sa na to pozerali. 50 A hľa, muž, menom Jozef, ktorý bol členom rady150, človek dobrý a spravodlivý, 51 ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím a skutkom, pochádzal zo židovského mesta Arimatie a tiež očakával kráľovstvo Božie, 52 išiel k Pilátovi a požiadal o Ježišovo telo. 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a položil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. 54 Bol prípravný deň151 a blížil sa šabat. 55 Sprevádzali ho aj ženy, ktoré s ním152 prišli z Galiley a pozreli si hrob, aj to, ako bolo uložené jeho telo. 56 Keď sa vrátili, pripravili voňavé oleje a masti, no počas šabatu podľa príkazu odpočívali.
145 dosl. množstvo
146 al. šťastné
147 al. sa mu rúhal
148 t.j. dvanástej
149 t.j. pätnástej
150 t. j. Sanhedrinu, židovskej veľrady
151 t. j. deň, počas ktorého Židia robili nevyhnutné prípravy na oslavu šabatu alebo sviatku
152 t. j. s Ježišom