123456789101112131415161718192021222324
1 Povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia99, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. 2 Bolo by preňho lepšie, keby mu na krk zavesili mlynský kameň a hodili ho do mora, než aby pohoršil100 jedného z týchto maličkých. 3 Dávajte si pozor! Keby zhrešil proti tebe tvoj brat, napomeň ho; a ak robí pokánie, odpusť mu. 4 A keby aj sedemkrát za deň zhrešil proti tebe a sedemkrát za deň by sa k tebe obrátil a povedal: Ľutujem to101, odpusť mu! 5 Apoštoli povedali Pánovi: Pridaj nám vieru! 6 Nato Pán povedal: Keby ste mali vieru ako horčičné zrno, povedali by ste tejto moruši: Vykoreň sa a presaď sa do mora!, a poslúchla by vás. 7 Kto z vás, čo má sluhu, ktorý orie alebo pasie, mu povie hneď, ako sa vráti z poľa: Poď a sadni si k stolu? 8 Nepovie mu skôr: Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem, a potom budeš jesť a piť ty? 9 Ďakuje snáď tomu sluhovi, že urobil, čo mu bolo nariadené? Nemyslím si102. 10 Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo nariadené, hovorte: Sme nehodní sluhovia, lebo sme urobili, čo sme boli povinní urobiť. 11 A stalo sa, keď išiel do Jeruzalema, že prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu. 12 A keď vchádzal do akejsi dediny, vyšlo mu naproti desať malomocných mužov, ktorí zastali opodiaľ 13 a hlasno volali: Ježiš, Majster, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich uvidel, povedal im: Choďte sa ukázať kňazom! A stalo sa vtom, ako odchádzali, že boli očistení. 15 A jeden z nich, keď uvidel, že je uzdravený, vrátil sa, hlasno oslavoval Boha, 16 padol na tvár k Ježišovým103 nohám a ďakoval mu. Bol to Samaritán. 17 Ježiš mu na to povedal: Neboli očistení desiati? Kde sú tí deviati? 18 Nenašli sa už žiadní iní, aby sa vrátili a vzdali slávu Bohu okrem tohto cudzinca? 19 Jemu povedal: Vstaň a choď; tvoja viera ťa uzdravila104. 20 Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, že sa bude dať pozorovať105, 21 ani nepovedia: Hľa, tu je! alebo: Hľa, tam je! Lebo hľa, Božie kráľovstvo je medzi vami106. 22 No učeníkom povedal: Prídu dni, keď budete túžiť vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 A povedia vám: Hľa, tu je! alebo: Hľa, tam je! Nechoďte ani sa za nimi nežeňte! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zažiari z jedného miesta pod nebom po druhé, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň. 25 Najprv však musí veľa trpieť a byť zavrhnutý touto generáciou. 26 A ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka: 27 jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo aj za dní Lóta: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali; 29 ale v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, pršal z neba oheň so sírou a zahubil všetkých. 30 Tak isto to bude aj v ten deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31 Kto bude v ten deň na streche a jeho veci107 budú v dome, nech neschádza, aby si ich vzal; a podobne ten, kto je na poli, nech sa nevracia späť! 32 Pamätajte na Lótovu ženu! 33 Ktokoľvek by si chcel zachrániť dušu108, stratí ju, a ktokoľvek by ju stratil, zachová ju nažive. 34 Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 35 Dve budú spolu mlieť; jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 36 Dvaja budú na poli; jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 37 Oni mu na to povedali: Kde, Pane? On im povedal: Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj supy.
99 al. zvody na hriech
100 al. zviedol na hriech
101 dosl. robím pokánie, kajam sa
102 al. Nezdá sa mi.
103 dosl. jeho
104 al. zachránila
105 dosl. nepríde s pozorovaním
106 al. vo vás
107 al. náradie
108 al. život