123456789101112131415161718192021222324
1 Potom Pán ustanovil aj iných, sedemdesiatich, a poslal ich po dvoch pred sebou48 do každého mesta a na každé miesto, kam mal prísť. 2 Potom im hovoril: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy. 3 Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. 4 Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani sandále a nikoho cestou nezdravte. 5 Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! 6 A ak tam bude syn pokoja, spočinie na ňom váš pokoj; ak nie, vráti sa k vám. 7 Zostaňte v tom dome; jedzte a pite, čo vám dajú49, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Nechodievajte z domu do domu. 8 Keď vojdete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám ponúknu, 9 uzdravujte chorých, ktorí sú v ňom, a hovorte im: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo! 10 No keď vojdete do niektorého mesta, a neprijmú vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: 11 Aj ten prach, čo sa nám prilepil na nohy vo vašom meste, striasame na vás! Ale toto vedzte: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo! 12 Ale hovorím vám, že Sodome bude v ten deň znesiteľnejšie ako tomu mestu. 13 Beda ti, Chorazin! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone stali také zázraky ako u vás, dávno by sedeli vo vrecovine a v popole a robili pokánie! 14 Ale Týru a Sidonu bude na súde znesiteľnejšie ako vám! 15 A ty, Kafarnaum, ktoré si vyvýšené až do neba, do podsvetia budeš zhodené! 16 Ten, kto počúva vás, počúva mňa a ten, kto odmieta vás, odmieta mňa; no ten, kto odmieta mňa, odmieta toho, kto ma poslal. 17 Sedemdesiati sa vrátili s radosťou a hovorili: Pane, aj démoni sa nám poddávajú v tvojom mene! 18 On im však odpovedal: Videl som Satana padať z neba ako blesk. 19 Hľa, dávam vám moc50 šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad každou mocou nepriateľa a nič vám neublíži. 20 Neradujte sa však z toho, že sa vám poddávajú duchovia; radšej sa radujte z toho, že vaše mená sú zapísané v nebesiach! 21 V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu a povedal: Chválim ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám! Áno, Otče, lebo takto sa ti to páčilo! 22 Všetko je mi dané od môjho Otca. A nikto nevie, kto je Syn, iba Otec, a nikto nevie, kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn chce zjaviť. 23 Potom sa v ústraní obrátil k učeníkom a povedal: Požehnané51 oči, ktoré vidia to, čo vidíte vy! 24 Lebo hovorím vám: Veľa prorokov a kráľov chcelo vidieť to, čo vidíte vy, a nevideli a počuť to, čo počujete, a nepočuli. 25 A hľa, istý znalec Zákona povstal a skúšal ho slovami: Učiteľ, čo mám urobiť, aby som zdedil večný život? 26 On mu povedal: Čo je napísané v Zákone? Ako to tam čítaš? 27 On mu odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou, a
svojho blížneho ako seba samého. 28 Nato mu povedal: Správne si odpovedal! Rob to a budeš žiť. 29 
On sa však chcel ospravedlniť, a tak povedal Ježišovi: A kto je môj blížny? 30 Ježiš na to povedal: Istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a padol do rúk lupičom; tí ho vyzliekli, zbili, nechali ho tam polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou išiel dolu po tej ceste istý kňaz, no keď ho zbadal, obišiel ho po druhej strane. 32 Podobne aj Levita – keď prišiel na to miesto a zbadal ho, obišiel ho po druhej strane. 33 No prišiel k nemu aj istý Samaritán, ktorý tadiaľ cestoval, a keď ho zbadal, prišlo mu ho ľúto. 34 Pristúpil k nemu, obviazal mu rany a polial ich olejom a vínom; vyložil ho na svoje vlastné zviera, zaniesol ho do hostinca a postaral sa oňho. 35 A keď na druhý deň odchádzal, zobral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal mu: Postaraj sa oňho! A čokoľvek by si vynaložil navyše, ja ti zaplatím, keď sa vrátim. 36 Ktorý teda z týchto troch sa ti javí ako blížny tomu, čo padol do rúk lupičom? 37 On odpovedal: Ten, ktorý mu preukázal milosrdenstvo. Nato mu Ježiš povedal: Choď a rob aj ty podobne! 38 A stalo sa, keď išli, že vošiel do jednej dediny. A istá žena menom Marta ho prijala do svojho domu. 39 Mala sestru, ktorá sa volala Mária; tá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala, čo hovoril52. 40 Marta však mala veľa práce s obsluhou. Pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, nevadí ti, že ma moja sestra nechala samú obsluhovať? Povedz jej teda, aby mi pomohla! 41 Ale Ježiš jej odpovedal: Marta, Marta, robíš si starosti a trápiš sa pre veľa vecí. 42 Len jedno však treba! Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý jej nikto nevezme.
48 dosl. svojou tvárou
49 dosl. čo je od nich
50 dosl. právomoc, autoritu; tak aj v druhej časti verša
51 al.šťastné
52 dosl. jeho reč