123456789101112131415161718192021222324
1 V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom Galiley, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy, Lyzaniáš bol tetrarchom Abilény, 2 za veľkňazov Annáša a Kajfáša, prišlo17 Božie slovo na púšti k Jánovi, Zachariášovmu synovi. 3 A chodil po celom okolí Jordánu a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov, 4 ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky! 5 Každé údolie18 bude vyplnené a každý vrch a kopec bude znížený, to, čo je krivé, bude priame a hrboľaté cesty sa vyrovnajú 6 a každý19 uvidí Božiu záchranu. 7 Potom hovoril k davom, ktoré prichádzali, aby sa mu dali pokrstiť: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako utiecť pred nastávajúcim hnevom? 8 Neste teda ovocie hodné pokánia! A nezačnite si hovoriť: Naším otcom je Abrahám. Lebo vám hovorím, že Boh môže vzbudiť deti Abrahámovi aj z týchto kameňov! 9 Sekera je už priložená ku koreňu stromov; preto každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. 10 Davy sa ho pýtali: Čo teda máme robiť? 11 On im odpovedal: Ten, kto má dve tuniky, nech sa podelí s tým, kto nemá, a ten, kto má jedlo, nech robí podobne! 12 Prišli sa dať pokrstiť aj vyberači daní a povedali mu: Učiteľ, čo máme robiť? 13 On im povedal: Nevyberajte viac, ako máte nariadené! 14 A pýtali sa ho aj vojaci: A čo máme robiť my? Povedal im: Nikoho nezdierajte ani nezastrašujte a buďte spokojní so svojím žoldom. 15 Keď bol ľud v očakávaní a všetci uvažovali vo svojom srdci, či by on nemohol byť Kristus, 16 Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vo vode, ale prichádza mocnejší, ako som ja, ktorému nie som hoden ani rozviazať remienok jeho sandálov; on vás bude krstiť v Duchu Svätom a ohni. 17 Vo svojej ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu zhromaždí do svojej sýpky, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom. 18 A tak aj mnohými inými slovami napomínal ľud a hlásal mu evanjelium. 19 Ale tetrarcha Herodes, keď ho Ján pokarhal kvôli Herodiade, manželke jeho brata Filipa, a kvôli všetkým, zlým veciam, ktoré Herodes napáchal, 20 pridal k tomu všetkému aj to, že zavrel Jána do väzenia. 21 A stalo sa, že keď sa krstil všetok ľud a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, 22 zostúpil naňho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba sa ozval hlas: Ty si môj milovaný Syn, z ktorého sa teším. 23 A sám Ježiš mal okolo tridsať rokov, keď začal slúžiť; bol (ako sa domnievali) synom Jozefa, syna Heliho, 24 syna Matata, syna Léviho, syna Melchiho, syna Jozefa, 25 syna Matatiáša, syna Amosa, syna Nauma, syna Esliho, syna Naggeho, 26 syna Mahata, syna Matatiáša, syna Semeia, syna Jozefa, syna Júdu, 27 syna Johanana, syna Resu, syna Zerubbábela, syna Šealtíela, syna Neriho, 28 syna Melchiho, syna Addiho, syna Kosama, syna Elmodama, syna Éra, 29 syna Joseho, syna Eliezera, syna Jorima, syna Matata, syna Léviho, 30 syna Simeona, syna Júdu, syna Jozefa, syna Jonana, syna Eljákima, 31 syna Meleu, syna Menama, syna Matata, syna Nátana, syna Dávida, 32 syna Izaja, syna Obéda, syna Bóaza, syna Salmóna, syna Nachšóna, 33 syna Ammínadaba, syna Arama, syna Ezróma, syna Pereca, syna Júdu, 34 syna Jákoba, syna Izáka, syna Abraháma, syna Teracha, syna Náchora, 35 syna Sarúga, syna Reua, syna Pelega, syna Ébera, syna Šelacha, 36 syna Kainana, syna Arpakšada, syna Šéma, syna Noacha, syna Lemecha, 37 syna Matuzalema, syna Enocha, syna Jereda, syna Mahalalela, syna Kénana, 38 syna Enóša, syna Šéta, syna Adama, ktorý bol Boží.
17 dosl. stalo sa
18 al. roklina, priepasť
19 dosl. každé telo