123456789101112131415161718192021222324
1 Medzitým sa zhromaždil dav desaťtisícov ľudí, takže šliapali jeden po druhom. Ježiš začal najskôr hovoriť svojim učeníkom: Dajte si pozor na kvas farizejov, ktorým je pokrytectvo! 2 Nie je totiž nič skryté, čo nebude zjavené a nič tajné, čo nebude poznané. 3 Lebo všetko, čo ste povedali v tme, bude počuť na svetle, a čo ste v izbách šepkali do ucha, bude sa hlásať zo striech. 4 Ale vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už viac nemajú čo urobiť. 5 Ukážem vám však, koho by ste sa mali báť: bojte sa toho, kto keď zabije, má moc uvrhnúť do Gehenny. Áno, hovorím vám, toho sa bojte! 6 Nepredávajú päť vrabcov za dva assariá72? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vám sú však spočítané aj všetky vlasy na hlave. Preto sa nebojte, ste cennejší než mnoho vrabcov! 8 Hovorím vám: Každého, kto ma vyzná73 pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. 9 Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. 10 Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené; ale tomu, kto sa rúhal Duchu Svätému, nebude odpustené. 11 A keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a pred vrchnosti, nerobte si starosti, ako sa máte obhajovať a čo máte povedať, 12 lebo Duch Svätý vás naučí v tú hodinu, čo treba povedať. 13 Ktosi z davu mu povedal: Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. 14 Ale on mu povedal: Človeče, kto ma ustanovil nad vami za sudcu alebo rozhodcu74? 15 A povedal im: Dajte si pozor a chráňte sa chamtivosti! Lebo život človeka nezávisí od hojnosti jeho majetku. 16 A povedal im podobenstvo: Pole istého bohatého človeka prinieslo hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím? Lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. 18 Povedal: Urobím toto: Zborím svoje sýpky, postavím väčšie a zhromaždím tam všetko svoje obilie a svoj majetok 19 a poviem svojej duši: Duša, máš veľa majetku, uloženého na mnoho rokov; oddychuj, jedz, pi a veseľ sa! 20 A Boh mu povedal: Blázon, ešte tejto noci si vyžiadajú tvoju dušu, a čie bude to, čo si pripravil? 21 Tak je to s každým, kto zhromažďuje poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. 22 A svojim učeníkom povedal: Preto vám hovorím, nerobte si starosti o svoj život75, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete; 23 lebo život je viac ako jedlo, a telo viac ako odev. 24 Premýšľajte o havranoch: nesejú ani nežnú, nemajú komory ani sýpky, a Boh ich živí. A o koľko ste vy cennejší ako vtáky! 25 Kto z vás môže starosťami pridať k výške svoje postavy76 jediný lakeť? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo si robíte starosti o ostatné? 27 Premýšľajte o ľaliách, ako rastú: nepracujú ani nepradú, a hovorím vám: ani Šalamún v celej svojej sláve nebol tak oblečený ako jedna z nich. 28 Ak Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra bude hodená do pece, o čo skôr oblečie vás, maloverní! 29 Ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa neznepokojujte, 30 lebo za tým všetkým sa ženú národy tohto sveta, ale váš Otec vie, že to potrebujete. 31 Hľadajte však Božie kráľovstvo, a toto všetko vám bude pridané. 32 Neboj sa, malé stádočko, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo! 33 Predajte svoje majetky a dajte almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebesiach, kde zlodej neprichádza a kde moľ neničí; 34 lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. 35 Nech sú vaše bedrá opásané a vaše lampy nech horia! 36 A vy buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, kedy sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. 37 Požehnaní77 sú sluhovia, ktorých pán, keď príde, nájde bdieť! Veru, hovorím vám, že sa opáše, posadí ich za stôl, pristúpi a bude ich obsluhovať. 38 A keby prišiel počas druhej alebo tretej nočnej stráže a našiel ich bdieť, tí sluhovia sú požehnaní! 39 Ale vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, bdel by a nedovolil by mu vlámať sa do jeho domu. 40 Teda aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. 41 Peter mu povedal: Pane, toto podobenstvo hovoríš len nám, alebo aj všetkým? 42 Pán povedal: Kto je teda ten verný a múdry správca, ktorého pán ustanoví nad svojím služobníctvom, aby im načas dával prídel potravy? 43 Požehnaný je sluha, ktorého jeho pán, keď príde, nájde tak robiť. 44 Pravdu vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom. 45 Keby si však ten sluha vo svojom srdci povedal: Môj pán mešká s príchodom! A začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, 46 pán toho sluhu príde v deň, kedy to nečaká a v hodinu, ktorú nepozná, oddelí78 ho a určí mu podiel s nevernými. 47 A ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, ale nepripravil sa ani nekonal podľa jeho vôle, bude veľmi bitý. 48 A ten, ktorý ju nepoznal, ale konal veci hodné bitky, bude bitý menej. Od každého, komu je mnoho dané, bude mnoho požadované, a od toho, komu veľa zverili, vyžiadajú si viac. 49 Prišiel som uvrhnúť oheň na zem, a čo chcem? Aby už horel! 50 Ale mám byť pokrstený krstom, a ako mi je úzko, kým nebude vykonaný! 51 Domnievate sa, že som prišiel dať pokoj na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. 52 Lebo odteraz piati ľudia v jednom dome budú rozdelení; traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Budú rozdelení otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti svojej neveste a nevesta proti svojej svokre. 54 A povedal aj davom: Keď vidíte oblak, ako vystupuje od západu, hneď hovoríte, že príde lejak, a býva to tak. 55 A keď fúka južný vietor, hovoríte, že bude horúčava, a býva. 56 Pokrytci! Viete rozoznať vzhľad zeme aj neba; a ako to, že tento čas rozoznať neviete79? 57 A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? 58 Lebo keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vysporiadať, aby ťa nezavliekol k sudcovi a sudca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvrhol do väzenia. 59 Hovorím ti, že odtiaľ nevyjdeš, kým nezaplatíš posledný lepton80.
72 Assarion je najmenšia rímska medená minca v hodnote približne 1/16 denára.
73 al. kto sa ku mne prizná... ... k tomu sa aj Syn človeka prizná...
74 al. deliteľa
75 al. dušu
76 al. k dĺžke svojho života
77 al. šťastní, tak aj vo veršoch 38 a 43
78 al. rozpoltí ho
79 dosl. nerozoznávate
80 minca nepatrnej hodnoty