123456789101112131415161718192021222324
1 A stalo sa, keď sa dav naňho tlačil, aby počúval Božie slovo a on stál pri Genezaretskom jazere, 2 že uvidel pri brehu stáť dva člny, z ktorých vyšli rybári a prali siete. 3 Nastúpil do jedného z člnov, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby odrazil kúsok od brehu. A keď si sadol, vyučoval z člna davy. 4 Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spustite svoje siete na lov! 5 Šimon mu odpovedal: Majster, celú noc sme ťažko pracovali a nechytili sme nič. Ale na tvoje slovo spustím sieť. 6 A keď to urobili, chytili veľké množstvo rýb, ich sieť sa však začala trhať. 7 Dali teda znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli na pomoc. Oni prišli a naplnili oba člny tak, že sa začali ponárať. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Odíď odo mňa, Pane, lebo som hriešny človek! 9 Petra22 aj všetkých, ktorí boli s ním, sa totiž zmocnil úžas z úlovku rýb, ktoré chytili, 10 a podobne aj Jakuba a Jána, Zebedejových synov, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato Ježiš povedal Petrovi: Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí! 11 Keď pritiahli člny na breh, všetko opustili a nasledovali ho. 12 A stalo sa, keď bol v jednom z tých miest, že, hľa, bol tam muž úplne pokrytý malomocenstvom23. A keď uvidel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť! 13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď očistený! A malomocenstvo od neho hneď odišlo. 14 No on mu prikázal: Nikomu to nehovor, ale choď sa ukázať kňazovi a prines obeť za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš – ako svedectvo pre nich. 15 Chýr o ňom sa však šíril ešte viac. Schádzali sa veľké davy, aby ho počúvali a boli ním uzdravení zo svojich chorôb. 16 Ale on sa utiahol na pusté miesta a modlil sa. 17 Jedného dňa sa stalo, že vyučoval a sedeli tam farizeji a učitelia Zákona, ktorí prišli zo všetkých galilejských a judských dedín aj z Jeruzalema, a Pánova moc bola prítomná, aby ich uzdravila. 18 A hľa, muži niesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a hľadali spôsob, ako ho priniesť dnu a položiť pred Ježiša24. 19 A keď nenašli spôsob, ako ho preniesť kvôli davu, vyšli na strechu a spustili ho aj s lôžkom cez hlinenú krytinu doprostred, pred Ježiša. 20 Keď uvidel ich vieru, povedal mu: Človeče, tvoje hriechy sú ti odpustené! 21 Nato začali znalci Zákona a farizeji uvažovať: Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpúšťať hriechy okrem samotného Boha? 22 Ale Ježiš poznal ich myšlienky a odpovedal im: Prečo takto uvažujete vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie? Povedať: Sú ti odpustené tvoje hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď? 24 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc25 odpúšťať na zemi hriechy... – povedal ochrnutému: Tebe hovorím: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 25 A okamžite pred nimi vstal, vzal to, na čom ležal, odišiel domov a oslavoval Boha. 26 Vtedy sa všetkých zmocnil úžas; oslavovali Boha, naplnila ich bázeň a hovorili: Dnes sme videli neobyčajné veci! 27 Potom odišiel a uvidel vyberača daní menom Lévi sedieť na mieste, kde sa vyberala daň, a povedal mu: Nasleduj ma! 28 A on všetko opustil, vstal a nasledoval ho. 29 Potom preňho Lévi vo svojom dome urobil veľkú hostinu. Bolo tam veľké množstvo vyberačov daní a iných, ktorí s nimi stolovali. 30 Farizeji a ich znalci Zákona šomrali proti jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s vyberačmi daní a hriešnikmi? 31 Ježiš im odpovedal: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych ku pokániu. 33 Oni mu povedali: Prečo sa Jánovi učeníci často postia a modlia a podobne aj učeníci farizejov, no tvoji jedia a pijú? 34 On im však povedal: Môžete snáď nútiť svadobčanov, aby sa postili, kým je ženích s nimi? 35 Prídu však dni, keď bude ženích od nich vzatý, a vtedy, v tých dňoch, sa budú postiť. 36 Potom im povedal aj podobenstvo: Na starý plášť nikto neprišíva záplatu odtrhnutú z nového plášťa, lebo inak potrhá aj ten nový a záplata z nového sa k starému nehodí. 37 A nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo inak to mladé víno roztrhne mechy – aj ono sa rozleje, aj mechy sa zničia. 38 Ale mladé víno sa má naliať do nových mechov, a tak sa zachová oboje. 39 A nikto, kto pije staré, nechce hneď nové, lebo si povie: Staré je lepšie.
22 gr. jeho
23 dosl. plný malomocenstva
24 dosl. neho
25 t.j. autoritu, právomoc, gr. exúsia