123456789101112131415161718192021222324
1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal ním. 2 A hľa, bol tam istý muž menom Zachej; bol hlavným vyberačom daní a bol bohatý. 3 A chcel vidieť, kto je Ježiš, ale pre zástup nemohol, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho videl, lebo tadiaľ mal ísť. 5 A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: Zachej, zíď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome! 6 Nato rýchlo zišiel a prijal ho s radosťou. 7 Všetci, čo to videli, šomrali a hovorili: Išiel navštíviť hriešneho človeka! 8 Zachej zastal a povedal Pánovi: Pane, hľa, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim štvornásobne. 9 A Ježiš mu povedal: Dnes prišla záchrana do tohto domu, pretože aj on je synom Abraháma. 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť to, čo zahynulo. 11 Keď to počúvali, povedal ešte jedno podobenstvo, pretože bol blízko Jeruzalema a oni sa domnievali, že sa okamžite zjaví Božie kráľovstvo. 12 A tak povedal: Istý vznešený človek odcestoval do ďalekej krajiny, aby prevzal kráľovstvo a potom sa vrátil. 13 Zavolal svojich desiatich sluhov, dal im desať hrivien a povedal im: Obchodujte, kým neprídem. 14 Ale jeho poddaní114 ho nenávideli a poslali za ním poslov s odkazom: Nechceme, aby tento človek nad nami kraľoval! 15 A stalo sa, keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, že prikázal, aby mu zavolali sluhov, ktorým dal tie peniaze, aby sa dozvedel, koľko ktorý zarobil. 16 Prišiel prvý a povedal: Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien. 17 On mu povedal: Výborne, dobrý sluha! Preto, že si bol verný v malom, maj moc nad desiatimi mestami! 18 Potom prišiel druhý a povedal: Pane, tvoja hrivna zarobila päť hrivien. 19 Aj tomu povedal: Ty vládni115 nad piatimi mestami! 20 A iný prišiel a povedal: Pane, hľa, tvoja hrivna, ktorú som mal odloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa totiž, lebo si prísny človek: vyberáš, čo si nevložil, a žneš, čo si nesial. 22 Pán mu povedal: Z tvojich úst ťa súdim, zlý sluha! Vedel si, že som prísny človek – vyberám, čo som nevložil, a žnem, čo som nesial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze zmenárnikom116, aby som ich, keď prídem, vybral aj s úrokmi? 24 A tým, ktorí tam stáli, povedal: Vezmite mu tú hrivnu a dajte ju tomu, ktorý má desať hrivien. 25 Povedali mu: Pane, veď už má desať hrivien! 26 Hovorím vám: každému, kto má, bude dané; ale tomu, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. 27 Avšak tých mojich nepriateľov, ktorí nechceli, aby som nad nimi vládol, priveďte sem a pozabíjajte ich predo mnou! 28 Keď to povedal, išiel napred, hore do Jeruzalema. 29 A stalo sa, keď sa priblížil k Betfagé a k Betánii, pri vrchu zvanom Olivový, že poslal dvoch svojich učeníkov 30 so slovami: Choďte do dediny, ktorá je naproti, a keď budete do nej vchádzať, nájdete tam priviazané osľa, na ktorom ešte nikdy žiadny človek nesedel, odviažte ho a priveďte ku mne. 31 A keby sa vás niekto pýtal, prečo ho odväzujete, poviete mu toto: Pán ho potrebuje. 32 A tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď odväzovali osľa, povedali im jeho páni: Prečo odväzujete to osľa? 34 Oni povedali: Pán ho potrebuje. 35 A tak ho priviedli k Ježišovi, cez osľa prehodili svoje plášte a vysadili naň Ježiša. 36 A keď išiel, prestierali na cestu svoje plášte. 37 Keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza z Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov s radosťou hlasno chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli, 38 a hovorili: Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v Pánovom mene! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39 Ale niektorí farizeji z davu mu povedali: Učiteľ, napomeň svojich učeníkov! 40 A on im na to povedal: Hovorím vám: Ak budú mlčať títo, budú kričať kamene! 41 Keď sa priblížil a uvidel mesto, rozplakal sa nad ním 42 a povedal: Kiež by si aj ty, aspoň v tento svoj deň, spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. 43 Lebo prídu na teba dni, keď tvoji nepriatelia postavia okolo teba val, obkľúčia ťa a zovrú ťa zo všetkých strán. 44 Zrovnajú ťa so zemou aj tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nespoznalo čas svojho navštívenia. 45 Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať tých, čo v ňom predávali a kupovali 46 a povedal im: Je napísané: Môj dom je domom modlitby, ale vy ste z neho urobili brloh lupičov. 47 A každý deň učil v chráme, ale veľkňazi a učitelia Zákona a tiež poprední z ľudu hľadali spôsob, ako ho zahubiť, 48 ale nenašli nič, čo by mu mohli urobiť, lebo všetok ľud na ňom lipol117 a počúval ho.
114 dosl. občania
115 gr. buď
116 dosl. na stôl zmenárnikom
117 dosl. visel