123456789101112131415161718192021222324
1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého a Duch ho viedol na púšť, 2 kde ho diabol štyridsať dní pokúšal. V tých dňoch nič nejedol a keď uplynuli, vyhladol. 3 Diabol mu povedal: Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom! 4 Ježiš mu odpovedal: Je napísané: Človek nebude žiť iba z chleba, ale z každého Božieho slova. 5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch a v okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta. 6 Diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo bola odovzdaná mne a dám ju, komu chcem. 7 Ak sa teda ty pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. 8 Ježiš mu odpovedal: Odíď za mňa, Satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a iba jemu budeš slúžiť! 9 Potom ho priviedol do Jeruzalema, postavil ho na okraj strechy chrámu a povedal mu: Ak si Boží Syn, skoč odtiaľto dole! 10 Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa strážili 11 a: Vezmú ťa na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň. 12 Ježiš mu odpovedal: Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha! 13 A keď diabol dokončil všetko pokúšanie20, na čas od neho odišiel. 14 Potom sa Ježiš v moci Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom okolí. 15 A on vyučoval v ich synagógach a všetci ho oslavovali. 16 Potom prišiel do Nazareta, kde vyrastal, a v deň šabatu vošiel do synagógy, ako mal vo zvyku. Vstal, aby čítal, 17 a podali mu zvitok proroka Izaiáša; keď ho rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: 18 Duch Pána je na mne, lebo ma pomazal hlásať chudobným evanjelium; poslal ma uzdravovať ľudí so zlomeným srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie21 a slepým návrat zraku, utláčaných prepustiť na slobodu 19 a vyhlásiť rok Pánovej priazne. 20 Nato zvinul zvitok, podal ho sluhovi a posadil sa. A oči všetkých v synagóge sa upierali naňho. 21 Začal k nim hovoriť: Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. 22 A všetci mu prisviedčali a čudovali sa slovám milosti, ktoré vychádzali z jeho úst a hovorili: Nie je toto Jozefov syn? 23 On im povedal: Isto mi poviete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! To, o čom sme počuli, že sa dialo v Kafarnaume, urob aj tu, vo svojej domovine! 24 Povedal: Veru, hovorím vám: žiadny prorok nie je vítaný vo svojej domovine. 25 Ale pravdu vám hovorím: za dní Eliáša bolo veľa vdov v Izraeli, keď bolo na tri roky a šesť mesiacov zavreté nebo, takže nastal veľký hlad po celej krajine, 26 no ani k jednej nebol Eliáš poslaný, iba k vdove do sidonskej Sarepty. 27 A veľa malomocných bolo v Izraeli za dní proroka Elizea, no nikto z nich nebol očistený, iba Náaman zo Sýrie. 28 Keď to počuli, boli všetci v synagóge naplnení hnevom. 29 A vstali, vyhnali ho von z mesta a vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. 30 On však prešiel pomedzi nich a odišiel. 31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum, kde ich vyučoval počas šabatu 32 a žasli nad jeho učením, lebo jeho reč mala autoritu. 33 V synagóge bol človek, ktorý mal ducha nečistého démona, a hlasno vykríkol: 34 Ach! Čo je ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Poznám ťa, viem, kto si: ten Boží Svätý! 35 Ježiš ho pokarhal slovami: Buď ticho a vyjdi z neho! A démon ho vrhol doprostred a vyšiel z neho a neublížil mu. 36 Nato sa všetkých zmocnil úžas a hovorili jeden druhému: Čo to bolo za slovo, že v autorite a moci rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú? 37 A chýr o ňom sa šíril po každom mieste v okolí. 38 Potom vstal a odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu svokru trápila silná horúčka a oni ho prosili za ňu. 39 On sa postavil nad ňu, pokarhal horúčku a opustila ju. Nato okamžite vstala a obsluhovala ich. 40 Pri západe slnka všetci, ktorí mali trpiacich na rôzne choroby, privádzali ich k nemu a on na každého z nich položil ruky a uzdravil ich. 41 Z mnohých s krikom vychádzali démoni a hovorili: Ty si Kristus, Boží Syn! No on ich karhal a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Kristus. 42 Keď nastal deň, vyšiel odtiaľ a išiel na pusté miesto. A davy ho hľadali; prišli k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. 43 On im však povedal: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som bol poslaný. 44 A kázal v galilejských synagógach.
20 al. skúšanie
21 al. slobodu, odpustenie