123456789101112131415161718192021222324
1 Keďže sa mnohí podujali zostaviť usporiadaný popis vecí, ktoré sa medzi nami udiali, 2 ako nám to podali tí, ktorí boli od začiatku očitými svedkami a služobníkmi slova, 3 aj ja som sa rozhodol, po tom, ako som dôkladne všetko od začiatku preskúmal, že ti to poporiadku napíšem, vznešený Teofil, 4 aby si poznal spoľahlivosť1 vecí, ktorým ťa učili. 5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš, z Abiášovej kňazskej triedy; jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom a žili2 bezúhonne podľa všetkých Pánových príkazov a nariadení. 7 A nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. 8 A stalo sa, keď vykonával kňazskú službu pred Bohom podľa poriadku svojej kňazskej triedy, 9 že podľa zvyku kňazského úradu naňho padol lós, aby vošiel do Pánovho chrámu a priniesol kadidlovú obeť. 10 V hodine kadidlovej obete sa vonku modlil všetok zhromaždený ľud. 11 Ukázal sa mu Pánov anjel; stál napravo od kadidlového oltára. 12 Keď ho Zachariáš uvidel, rozrušil sa a zmocnil sa ho strach. 13 Ale anjel mu povedal: Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja prosba bola vypočutá a tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. 14 Budeš sa z neho radovať a jasať a mnohí budú mať radosť z jeho narodenia, 15 lebo bude veľký pred Pánom, nikdy nebude piť víno ani opojný nápoj a bude plný Ducha Svätého už od lona svojej matky. 16 Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu, 17 a sám pôjde pred ním v duchu a moci Eliáša, aby obrátil srdcia otcov k deťom a neposlušných k zmýšľaniu3 spravodlivých – aby prichystal Pánovi pripravený ľud. 18 Nato Zachariáš povedal anjelovi: Podľa čoho to spoznám? Veď ja som starý aj moja manželka je v pokročilom veku! 19 Vtedy mu anjel odpovedal: Ja som Gabriel; stojím pred Bohom a bol som poslaný, aby som hovoril s tebou a oznámil ti túto dobrú správu. 20 A hľa, onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do toho dňa, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa naplnia v určenom čase. 21 Ľud čakal na Zachariáša a čudoval sa, keď sa tak dlho zdržiaval v chráme. 22 A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť, a tak pochopili, že mal v chráme videnie; dorozumieval sa s nimi posunkami a zostal nemý. 23 A stalo sa, že keď sa naplnili dni jeho služby v chráme, vrátil sa domov. 24 Po týchto dňoch jeho manželka Alžbeta počala a päť mesiacov zostávala v úzadí. Hovorila: 25 Toto pre mňa urobil Pán v dňoch, keď na mňa pohliadol4, aby odňal moju potupu medzi ľuďmi. 26 V šiestom mesiaci Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta menom Nazaret, 27 k panne zasnúbenej s mužom menom Jozef, ktorý pochádzal z Dávidovho domu5; meno tej panny bolo Mária. 28 A keď k nej prišiel anjel, povedal: Zdravím ťa, milosťou obdarená! Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami! 29 Ona, keď ho uvidela, bola zmätená z toho, čo povedal, a rozmýšľala, čo je to za pozdrav. 30 Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha! 31 A hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. 32 Bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho; Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida a 33 bude vládnuť nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvo bude bez konca. 34 Nato Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, keď som ešte nepoznala muža6? 35 Anjel jej odpovedal: Duch Svätý príde na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni – preto aj to sväté, čo sa ti narodí, sa bude volať Boží Syn. 36 A hľa, Alžbeta, tvoja príbuzná – aj ona počala vo svojej starobe syna a tá, ktorú volali neplodnou, je v šiestom mesiaci, 37 lebo u Boha nebude nič nemožné7. 38 Mária povedala: Hľa, som Pánova služobnica; nech sa mi stane podľa tvojho slova! Potom od nej anjel odišiel. 39 V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do judského mesta v hornatej krajine. 40 Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41 A stalo sa, keď Alžbeta počula Máriin pozdrav, že dieťa v jej lone poskočilo, bola naplnená Duchom Svätým 42 a hlasno zvolala: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho lona! 43 Ako to, že matka môjho Pána prišla ku mne? 44 Lebo, hľa, len čo mi tvoj pozdrav zaznel v ušiach, dieťa s jasotom poskočilo v mojom lone. 45 A požehnaná tá, ktorá uverila, že sa naplní to, čo jej bolo povedané od Pána. 46 Nato Mária povedala: Moja duša8 vyvyšuje Pána 47 a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 48 lebo pohliadol na poníženosť svojej služobnice. Lebo, hľa, odteraz ma budú volať šťastnou9 všetky generácie, 49 lebo veľké veci pre mňa urobil Mocný a sväté je jeho meno! 50 Jeho milosrdenstvo je z generácie na generáciu s tými, ktorí sa ho boja. 51 Vykonal mocný skutok svojím ramenom; rozptýlil tých, ktorí rozmýšľajú pyšne vo svojom srdci. 52 Zvrhol vládcov z trónov a povýšil ponížených. 53 Hladných nasýtil dobrými vecami a bohatých poslal preč naprázdno. 54 Pomohol svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo pamätá na milosrdenstvo, 55 ako hovoril našim otcom: Abrahámovi a jeho potomstvu10 naveky. 56 A Mária s ňou zostala asi tri mesiace a potom sa vrátila domov. 57 Nadišiel čas Alžbetinho pôrodu a porodila syna. 58 A jej susedia a príbuzní sa dopočuli, že Pán jej preukázal svoje veľké milosrdenstvo a radovali sa s ňou. 59 Potom sa stalo na ôsmy deň, že prišli obrezať dieťa a volali ho menom jeho otca, Zachariáš. 60 Ale jeho matka na to povedala: Nie, bude sa volať Ján! 61 Povedali jej: Nie je nikto z tvojho príbuzenstva, kto by sa tak volal! 62 A dávali znamenie jeho otcovi, ako by chcel, aby sa volal. 63 On si vypýtal tabuľku a napísal: Jeho meno je Ján. A všetci sa čudovali. 64 Zrazu sa mu otvorili ústa aj jazyk, začal hovoriť a dobrorečil Bohu. 65 Vtedy sa všetkých susedov zmocnila bázeň a o všetkom tomto sa hovorilo po celej hornatej judskej krajine. 66 A všetci, ktorí to počuli, uchovali to vo svojom srdci a hovorili: Čo to len bude za dieťa? A Pánova ruka bola s ním. 67 Jeho otec Zachariáš bol naplnený Duchom Svätým a prorokoval: 68 Požehnaný Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud 69 a vyzdvihol nám roh záchrany v dome Dávida, svojho služobníka, 70 ako povedal ústami svojich dávnych svätých prorokov, 71 záchranu od našich nepriateľov a z rúk všetkých, ktorí nás nenávidia, 72 aby preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorú dal nášmu otcovi Abrahámovi, 74 že nás vyslobodí z rúk našich nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili 75 v svätosti a spravodlivosti pred ním po všetky dni nášho života. 76 A ty, dieťa, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred Pánom, aby si mu pripravil cesty 77 a dal jeho ľudu poznanie záchrany v odpustení ich hriechov, 78 pre hĺbku milosrdenstva nášho Boha, v ktorom nás navštívilo svitanie z výsosti, 79 aby zažiarilo tým, ktorí sedia v tme a v tieni smrti, aby priviedol naše nohy na cestu pokoja. 80 A chlapec rástol a silnel na duchu a bol na púšti až do dňa, keď verejne vystúpil pred Izrael.
1 al. hodnovernosť
2 dosl. chodili
3 al. rozumnosti
4 t.j. keď mi preukázal svoju priazeň
5 t.j. rodu
6 tzn. som ešte panna
7 al. nebude nemožné žiadne slovo
8 al. môj život, moja bytosť, moje bytie
9 al. požehnanou
10 dosl. semenu