123456789101112131415161718192021
1 Keď išiel okolo, uvidel človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? 3 Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale stalo sa to, aby na ňom boli zjavené Božie skutky. 4 Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, kým je deň; prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlom sveta. 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo slín blato, pomazal ním slepcove oči, 7 a povedal mu: Choď a umy sa v nádrži Siloe!“ (čo sa prekladá ako Poslaný). A tak odišiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. 8 Vtedy hovorili susedia a tí, ktorí ho predtým vídavali slepého: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? 9 Niektorí hovorili: Je to on! Iní zasa hovorili: Podobá sa naňho. On hovoril: Ja som to. 10 Nato mu povedali: Ako sa ti otvorili oči? 11 On im odpovedal: Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, pomazal mi oči a povedal mi: Choď k nádrži Siloe a umy sa! Keď som odišiel a umyl som sa, začal som vidieť. 12 Vtedy mu povedali: Kde je ten človek? On odpovedal: Neviem. 13 Muža, ktorý bol predtým slepý, priviedli k farizejom. 14 Vtedy, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bol šabat. 15 Farizeji sa ho teda znovu pýtali, ako začal vidieť. On im povedal: Dal mi na oči blato, umyl som sa a vidím. 16 Vtedy niektorí farizeji hovorili: Tento človek nie je od Boha, lebo nedodržiava šabat! Iní hovorili: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Opäť povedali slepému: Čo o ňom hovoríš ty, keďže ti otvoril oči? On povedal: Je to prorok. 18 Židia však neverili, že bol slepý a začal vidieť, až kým nezavolali rodičov toho, ktorý začal vidieť. 19 Spýtali sa ich: Je toto váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia im odpovedali: Vieme, že je to náš syn, aj to, že sa narodil slepý. 21 Prečo však teraz vidí, nevieme. My nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Je dospelý – spýtajte sa jeho, on bude hovoriť za seba. 22 Jeho rodičia to povedali preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už medzi sebou dohodli, že keď ho niekto vyzná ako Krista, bude vylúčený zo synagógy43. 23 Preto jeho rodičia povedali: Je dospelý – spýtajte sa jeho. 24 Vtedy druhýkrát zavolali toho človeka, ktorý bol slepý a povedali mu: Vzdaj slávu Bohu! My vieme, že ten človek je hriešnik. 25 On odpovedal: To, či je hriešnik, neviem, ale jedno viem – bol som slepý a teraz vidím. 26 Opäť mu povedali: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám povedal a nepočúvali ste. Prečo to chcete znovu počuť? Chcete sa snáď aj vy stať jeho učeníkmi? 28 Nato mu vynadali a povedali: Ty si jeho učeník! My sme Mojžišovi učeníci! 29 My vieme, že k Mojžišovi hovoril Boh, no o tomto nevieme, odkiaľ je. 30 Ten človek im odpovedal: Práve to je zvláštne, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh nevypočuje hriešnikov, ale vypočuje toho, kto je zbožný a koná jeho vôľu. 32 Nikto nikdy nepočul o tom, že by niekto otvoril oči slepému od narodenia! 33 Keby tento nebol od Boha, nič by nemohol urobiť! 34 Odpovedali mu: Ty si sa celý narodil v hriechoch a ty nás poučuješ?! A vyhnali ho von. 35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali von, a keď ho našiel, povedal mu: Ty veríš v Božieho Syna? 36 On odpovedal: Pane, kto je to, aby som v neho uveril? 37 Ježiš mu povedal: Videl si ho – je to ten, čo sa rozpráva s tebou. 38 On povedal: Verím, Pane! a klaňal sa mu44. 39 Nato Ježiš povedal: Ja som prišiel na tento svet súdiť – aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, boli slepí. 40 Počuli to niektorí farizeji, ktorí boli s ním, a povedali mu: To aj my sme slepí?! 41 Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech; teraz však hovoríte: Vidíme, a preto váš hriech zostáva.
43 t.j. náboženskej obce
44 al. uctieval ho