123456789101112131415161718192021
1 Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. 2 Ono bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko vzniklo skrze neho, a bez neho nevzniklo nič z toho, čo vzniklo. 4 V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. 5 To svetlo svieti v tme a tma ho nepremohla. 6 Bol človek poslaný od Boha, ktorý sa volal Ján. 7 Prišiel vydať svedectvo, aby svedčil o svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8 On nebol tým svetlom, ale prišiel svedčiť o svetle. 9 Bolo to pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, ktorý prišiel na svet.1 10 Bol na svete, svet vznikol skrze neho a svet ho nepoznal. 11 Prišiel do svojho vlastného, a jeho vlastní ho neprijali. 12 Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo stať sa Božími deťmi – tým, ktorí veria v jeho meno, 13 ktorí sa nenarodili z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A Slovo sa stalo telom, prebývalo2 medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu – na slávu, akú má jediný3, ktorý je od Otca, plný milosti a pravdy. 15 Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal: Ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol skôr než ja. 16 Z jeho plnosti sme prijali my všetci milosť za milosťou. 17 Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. 18 Boha nikto nikdy nevidel, ale jediný Syn, ktorý je na Otcovej hrudi4, on nám o ňom povedal5. 19 A toto je Jánovo svedectvo: keď Židia poslali z Jeruzalema kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?, 20 on vyznal a nezaprel: Ja nie som Kristus! 21 Opýtali sa ho: Kto si teda? Eliáš? Odpovedal: Nie som. Si Prorok? A odpovedal: Nie. 22 Vtedy mu povedali: Kto si? Nech môžeme dať odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš o sebe? 23 Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi6! ako povedal prorok Izaiáš. 24 Tí, ktorých poslali, patrili k farizejom. 25 Pýtali sa ho: Prečo teda krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani ten Prorok? 26 Ján im odpovedal: Ja krstím vo vode, ale medzi vami stojí ten, koho vy nepoznáte. 27 To je ten, ktorý prichádza po mne a je predo mnou, ktorému ja ani nie som hoden rozviazať remienok na jeho sandáloch. 28 Toto sa stalo v Betabare za Jordánom, kde Ján krstil. 29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta! 30 Toto je ten, o ktorom som povedal: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol skôr než ja. 31 Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel krstiť vo vode, aby bol zjavený Izraelu. 32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý zostupoval z neba ako holubica a zostal na ňom. 33 Ja som ho nepoznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vo vode, mi povedal: Na koho uvidíš, že Duch zostupuje a zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí v Duchu Svätom. 34 A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn. 35 Na druhý deň tam Ján znovu stál s dvomi zo svojich učeníkov. 36 Keď videl Ježiša, ako tadiaľ prechádza, povedal: Hľa, Boží baránok! 37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovoril, a išli za Ježišom. 38 Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, spýtal sa ich: Čo by ste chceli? Oni mu odpovedali: Rabbi (čo v preklade znamená Učiteľ), kde bývaš? 39 A on im povedal: Poďte sa pozrieť! A tak išli a videli, kde býva, a v ten deň zostali u neho. Bolo asi desať hodín7. 40 Jeden z tých dvoch, ktorí o ňom počuli od Jána a nasledovali ho, bol Andrej, brat Šimona Petra. 41 Ten prvý našiel svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša (čo je v preklade Pomazaný8). 42 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho pozrel a povedal mu: Ty si Šimon, syn Jonáša. Budeš sa volať Kéfas (čo sa prekladá ako Peter9). 43 Na druhý deň chcel ísť Ježiš do Galiley. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma! 44 Filip bol z Betsaidy, Andrejovho a Petrovho mesta. 45 Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone aj Proroci – Ježiša z Nazareta, Jozefovho syna. 46 Natanael mu povedal: Môže byť niečo dobré z Nazareta? Filip mu odpovedal: Poď sa pozrieť! 47 Keď Ježiš uvidel, ako Natanael prichádza k nemu, povedal o ňom: Hľa, ozajstný Izraelita, v ktorom nie je faloš. 48 Natanel mu povedal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Videl som ťa predtým, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. 49 Natanel mu odpovedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela! 50 Ježiš mu odpovedal: Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci! 51 A ďalej mu povedal: Veru, veru, hovorím vám: odteraz uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov, ako vystupujú a zostupujú na Syna človeka.
1 al. Na svet prišlo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka.
2 al. postavilo si stan, prebývalo v stane
3 al. jedinečný, jediný svojho druhu; tak aj vo v. 18
4 al. v Otcovom lone; grécky výraz môže vyjadrovať najbližší vzťah
5 al. urobil ho známym, vysvetlil, odhalil
6 al. Pánovu cestu
7 t. j.16 hod. nášho času
8 al. Kristus, gr. Christos
9 gr. Petros, kameň, skala