123456789101112131415161718192021
1 Nech sa neznepokojuje vaše srdce! Veríte61 v Boha, verte62 aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je veľa príbytkov; keby nie, povedal by som vám. Idem vám pripraviť miesto. 3 A ak odídem a pripravím vám miesto, opäť prídem a vezmem si vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A vy viete, kam ja idem, aj cestu poznáte. 5 Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? 6 Nato mu Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako skrze mňa. 7 Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca; a odteraz ho už poznáte aj ste ho videli. 8 Filip mu povedal: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. 9 Ježiš mu povedal: Tak dlho som s vami, Filip, a nepoznáš ma? Kto videl mňa, videl Otca. Ako to, že hovoríš: Ukáž nám Otca? 10 Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím ja, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, on sám robí tie skutky. 11 Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, verte mi pre samotné skutky. 12 Veru, veru, hovorím vám: Ten, kto verí vo mňa, bude tiež robiť skutky, ktoré robím ja, a bude robiť ešte väčšie, lebo ja idem k svojmu Otcovi. 13 O čokoľvek by ste žiadali v mojom mene, urobím to, aby bol Otec oslávený v Synovi. 14 Ak budete o niečo žiadať v mojom mene, ja to urobím. 15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje príkazy. 16 A ja požiadam Otca a dá vám iného Obhajcu63, aby zostal s vami naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná; vy ho však poznáte, pretože zostáva s vami a bude vo vás64. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem65 k vám. 19 Ešte chvíľku a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem a aj vy budete žiť. 20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. 21 Kto má moje príkazy a zachováva ich, ten ma miluje. Kto ma miluje, toho bude milovať môj Otec, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba. 22 Opýtal sa ho Júda (nie ten Iškariotský): Pane, ako to, že sa chceš zjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A to slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal – Otcovo. 25 Toto som vám hovoril, kým som ešte s vami. 26 Ale Obhajca, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, on vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Zanechávam vám pokoj, dávam vám svoj pokoj – nie ako dáva svet, vám ja dávam. Nech sa neznepokojuje vaše srdce ani nestrachuje! 28 Počuli ste, že ja som vám povedal: Odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že som povedal: Idem k Otcovi, lebo môj Otec je väčší než ja. 29 A povedal som vám to teraz, skôr než sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. 30 Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza vládca tohto sveta. Nemá nado mnou žiadnu moc, 31 aby však svet spoznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi Otec prikázal. Vstaňte, poďme odtiaľto!
61 al. verte
62 al. veríte
63 al. právny zástupca, pomocník, prímluvca, zástanca; tak aj v. 26
64 al. medzi vami
65 dosl. prichádzam