123456789101112131415161718192021
1 Šesť dní pred Pesachom prišiel Ježiš do Betánie, kde bol Lazar – ten, ktorý zomrel a ktorého vzkriesil z mŕtvych. 2 Pripravili mu tam večeru. Marta obsluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním stolovali. 3 Vtedy vzala Mária libru50 veľmi drahého oleja z pravého nardu, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich51 svojimi vlasmi, a dom sa naplnil vôňou oleja. 4 Nato povedal jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, syn Šimona, ktorý ho mal zradiť: 5 Prečo sa ten olej nepredal za tristo denárov a nerozdalo sa to chudobným? 6 Nepovedal to však preto, že by mu záležalo na chudobných, ale preto, že bol zlodej, a mal na starosti mešec s peniazmi a brával z toho, čo tam vložili. 7 Vtedy Ježiš povedal: Nechaj ju! Mala to odložené na deň môjho pohrebu. 8 Veď chudobných máte so sebou vždy, ale mňa vždy nemáte. 9 Vtedy sa veľké množstvo Židov dozvedelo, že je tam; a neprišli len kvôli Ježišovi, ale aj preto, aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. 10 Veľkňazi sa dohodli, že zabijú aj Lazara, 11 lebo mnohí Židia pre neho odchádzali a uverili v Ježiša. 12 Na druhý deň sa veľký dav, ktorý prišiel na sviatok, dopočul, že Ježiš ide do Jeruzalema. 13 Vzali palmové vetvy, vyšli mu naproti a volali: Hosanna52! Požehnaný, ktorý prichádza v Pánovom mene, kráľ Izraela! 14 A Ježiš našiel osliatko a sadol si naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Siona! Hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na mláďati oslice. 16 Učeníci si to najprv neuvedomili, ale keď bol Ježiš oslávený, spomenuli si, že to bolo o ňom napísané a že mu to urobili. 17 Vtedy dav, ktorý bol s ním, keď zavolal Lazara z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, vydával o ňom svedectvo. 18 Preto mu aj vyšlo naproti veľké množstvo ľudí, lebo sa dopočuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji medzi sebou hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Hľa, celý svet odišiel za ním! 20 Medzi tými, ktorí prišli53 na sviatok uctievať Boha, boli istí Gréci; 21 tí prišli k Filipovi z galilejskej Betsaidy a prosili ho: Pane, chceme vidieť Ježiša. 22 Filip to išiel povedať Ondrejovi, a Ondrej a Filip to zasa povedali Ježišovi. 23 Ale Ježiš im odpovedal: Prišla hodina, aby bol oslávený Syn človeka. 24 Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a nezomrie, zostane samo; ale ak zomrie, donesie veľkú úrodu. 25 Ten, kto miluje svoj život54, stratí ho; ten, kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. 26 Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. A ak mi niekto slúži, môj Otec ho poctí. 27 Teraz je moja duša rozrušená – a čo mám povedať: Otče, vysloboď ma z tejto hodiny? Ale veď pre túto hodinu som prišiel! 28 Otče, osláv svoje meno! Nato zaznel hlas z neba: Oslávil som a znovu oslávim. 29 Vtedy dav, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní hovorili: Prehovoril k nemu anjel! 30 Ježiš na to povedal: Tento hlas nezaznel pre mňa, ale pre vás. 31 Teraz je súd nad týmto svetom; teraz bude vládca tohto sveta vyhodený von. 32 A ja, keď budem pozdvihnutý55 zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe. 33 Toto však povedal, aby dal najavo, akou smrťou mal zomrieť. 34 Dav k nemu prehovoril: My sme počuli zo Zákona, že Kristus zostane naveky; ako to, že ty hovoríš, že Syn človeka musí byť pozdvihnutý? Kto je ten Syn človeka? 35 Nato im Ježiš povedal: Ešte chvíľku je s vami svetlo. Kráčajte, kým máte svetlo, aby vás nepremohla tma. Ten, kto chodí v tme, nevie, kam ide. 36 Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synmi svetla. Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi. 37 Hoci urobil pred nimi tak veľa znamení, neverili v neho, 38 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktorý povedal: Pane, kto uveril našej správe? A komu bolo zjavené Pánovo rameno? 39 Preto nemohli veriť, lebo Izaiáš tiež povedal: 40 Oslepil im oči a zatvrdil im srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli, a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. 41 Toto povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. 42 Predsa však aj mnohí hodnostári v neho uverili, ale pre farizejov sa k nemu nepriznávali, aby neboli vylúčení zo synagógy, 43 lebo ľudskú slávu milovali viac ako slávu Božiu. 44 Ježiš zvolal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal; 45 a ten, kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. 46 Ja som prišiel na tento svet ako svetlo, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal v tme. 47 A ak niekto počuje moje slová a neuverí, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som svet súdil, ale aby som svet zachránil. 48 Ten, kto ma odmieta a neprijíma moje slová, má svojho sudcu – slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň; 49 lebo ja som nehovoril sám od seba, ale Otec, ktorý ma poslal – on mi prikázal, čo povedať a čo hovoriť. 50 Viem, že jeho príkaz je večný život. Čo teda hovorím ja, hovorím tak, ako mi to povedal Otec.
50 1 libra = 327 g
51 dosl. nohy
52 aram. hoša ná/Zachráň, prosím! Zvolanie, ktoré sa v čase Novej zmluvy používalo v židovskej liturgii ako výkrik na slávu niekoho.
53 dosl. prišli hore, t.j. do Jeruzalema
54 al. dušu, tak aj v druhej časti verša
55 al. vyvýšený; tak aj vo v. 34