123456789101112131415161718192021
1 Potom Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského, čiže Tiberiadského mora. 2 Išiel za ním veľký dav, lebo videli jeho znamenia, ktoré robil na chorých. 3 Potom Ježiš vyšiel na vrch a sadol si tam so svojimi učeníkmi. 4 A blížil sa židovský sviatok Pesach. 5 Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký dav, povedal Filipovi: Kde nakúpime chlieb, aby sa títo najedli? 6 Ale to povedal, aby ho vyskúšal, lebo on vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: „Ani chlieb za dvesto denárov im nepostačí na to, aby každý dostal aspoň trošku! 8 Jeden z jeho učeníkov, Andrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9 Je tu jeden chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby, ale čo je to pre toľkých? 10 Ježiš povedal: Usaďte ľudí! A na tom mieste bolo veľa trávy. Sadli si teda muži, počtom asi päťtisíc. 11 Ježiš vzal chleby, poďakoval, dal učeníkom a učeníci sediacim; podobne aj ryby – koľko len chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte zvyšné úlomky, aby nič nevyšlo nazmar! 13 Vtedy pozbierali a naplnili dvanásť košov úlomkami z tých piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli. 14 Keď ľudia videli znamenie, ktoré Ježiš urobil, hovorili: Toto je skutočne Prorok, ktorý má prísť27 na svet! 15 Keď Ježiš poznal, že sa chystajú prísť a nasilu z neho urobiť kráľa, znovu odišiel na vrch úplne sám. 16 Keď sa zvečerilo, jeho učeníci zišli k moru, 17 nastúpili do člna a plavili sa na druhý breh mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš za nimi ešte neprišiel. 18 A more bolo rozbúrené, lebo fúkal silný vietor. 19 Keď už veslovali asi dvadsaťpäť či tridsať stadií28, uvideli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k člnu. Vydesili sa. 20 On im však povedal: Ja som to, nebojte sa! 21 Chceli ho teda vziať do člna; a čln sa hneď dostal k brehu, ku ktorému sa plavili. 22 Na druhý deň dav, ktorý stál na druhom brehu mora, videl, že tam nie je iný čln, iba ten, na ktorý nastúpili Ježišovi učeníci, a že Ježiš nešiel do člna s nimi, ale odplavili sa iba sami učeníci. 23 (Priplávali však iné člny z Tiberiady, blízko k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdal vďaku.) 24 Keď ľudia zbadali, že tam nie je Ježiš, ani jeho učeníci, aj oni sami nastúpili do člnov a odplavili sa do Kafarnauma hľadať Ježiša. 25 A keď ho našli na druhom brehu mora, povedali mu: Rabbi, kedy si sem prišiel? 26 Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. 27 Nepracujte pre pokrm, ktorý sa pominie, ale pre pokrm, ktorý zostáva na večný život, ktorý vám dá Syn človeka – lebo na neho Boh položil svoju pečať. 28 Nato mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? 29 Ježiš im odpovedal: Toto je Boží skutok: aby ste verili v toho, koho on poslal. 30 Vtedy mu povedali: Aké znamenie teda urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo vykonáš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. 32 Ježiš im na to povedal: Veru, veru, hovorím vám: nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba. 33 Lebo tým Božím chlebom je ten, kto zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Vtedy mu povedali: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb. 35 Ježiš im však povedal: Ja som chlieb života. Ten, kto prichádza ku mne, nebude nikdy hladný a ten, kto verí vo mňa, nebude nikdy smädný. 36 Ale povedal som vám: Videli ste ma, a predsa neveríte. 37 Každý, koho mi dáva Otec, príde ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, isto nevyženiem von. 38 Nezostúpil som z neba na to, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 39 Toto je vôľa Otca, ktorý ma poslal: aby som nestratil nič z toho, čo mi dal, ale vzkriesil to v posledný deň. 40 Toto je vôľa toho, ktorý ma poslal: aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 41 Židia reptali proti nemu, lebo povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. 42 A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefa, ktorého otca aj matku poznáme? Ako teda môže hovoriť, že prišiel z neba?! 43 Vtedy im Ježiš odpovedal: Nereptajte medzi sebou! 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal; a ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 V Prorokoch je napísané: A všetci budú vyučení Bohom. A tak každý, kto počul Otca a učil sa od neho, prichádza ku mne. 46 Niežeby Otca niekto videl; iba ten, kto je od Otca, ten videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a zomreli. 50 Toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, kto z neho je, nezomrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Keby niekto jedol z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý vám dám ja, je moje telo, ktoré dám za život sveta. 52 Židia sa medzi sebou dohadovali: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? 53 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nemáte v sebe život. 54 Ten, kto je29 moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv pravý nápoj. 56 Ten, kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57 Tak, ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, čo je mňa, bude žiť skrze mňa. 58 Toto je chlieb, ktorý prišiel z neba – nie ako keď vaši otcovia jedli mannu a zomreli. Ten, kto je tento chlieb, bude žiť naveky. 59 To povedal v synagóge, keď vyučoval v Kafarnaume. 60 Vtedy, keď to počuli, mnohí z jeho učeníkov povedali: Toto je tvrdá reč! Kto ju môže počúvať30? 61 Ježiš však vedel vo svojom vnútri, že jeho učeníci kvôli tomu reptajú a povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 Čo potom, keď uvidíte Syna človeka vystupovať hore, kde bol predtým?! 63 Duch je ten, ktorý oživuje; telo nič neprospeje. Slová, ktoré vám hovorím ja, sú duch a život. 64 Sú však medzi vami niektorí, čo neveria. (Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí sú tí, čo neveria aj kto je ten, čo ho zradí.) 65 A hovoril: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebolo dané od môjho Otca. 66 Mnohí z jeho učeníkov preto31 odišli späť a už ho viac nenasledovali. 67 Vtedy Ježiš povedal Dvanástim: Chcete snáď odísť aj vy? 68 Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu by sme išli? Máš slová večného života! 69 A my sme uverili a spoznali, že Ty si Kristus, Syn živého Boha. 70 Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si ja vás Dvanástich? Jeden z vás je však diabol. 71 (Hovoril o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo on ho mal zradiť, hoci bol jedným z Dvanástich.)
27 al. prichádza
28 1 stadion = 192 m, t.j. 4,8 km, resp. 5,8 km
29 al. prežúva; tak aj vo v. 56, 57, 58b
30 al. porozumieť, venovať jej pozornosť, prijať
31 al. odvtedy