123456789101112131415161718192021
1 Po týchto slovách Ježiš pozdvihol svoje oči k nebu a povedal: Otče, prišla tá hodina; osláv svojho Syna, aby aj tvoj Syn oslávil teba, 2 keďže si mu dal moc nad každým telom, aby dal večný život všetkým, ktorých si mu dal. 3 A toto je večný život: aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, koho si poslal, Ježiša Krista. 4 Ja som ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi zveril, aby som ho vykonal. 5 A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta; boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo. 7 Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, 8 lebo slová, ktoré si mi dal, som dal im a oni ich prijali a spoznali, že som naozaj vyšiel od teba a uverili, že si ma poslal ty. 9 Ja prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 Všetko moje je tvoje a všetko tvoje je moje; a v nich som oslávený. 11 Už viac nie som na svete, no oni sú na svete, a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj vo svojom mene tých, ktorých si mi dal, aby boli jedno, tak ako my. 12 Keď som bol s nimi na svete, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, som ochránil a nikto z nich nezahynul, iba syn zahynutia, aby sa naplnilo Písmo. 13 Teraz však idem k tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť v plnosti. 14 Ja som im dal tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta. 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. 16 Nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta. 17 Posväť73 ich v svojej pravde – tvoje slovo je pravda. 18 Ako si ty mňa poslal do sveta, tak aj ja ich posielam do sveta. 19 A ja sa posväcujem74 pre nich, aby aj oni boli posvätení v pravde. 20 Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, 21 aby všetci boli jedno – ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, tak aby aj oni boli jedno v nás, aby svet uveril, že si ma poslal ty. 22 A ja som tú slávu, ktorú si dal mne, dal im, aby boli jedno, tak, ako my sme jedno 23 – ja v nich a ty vo mne – aby boli zdokonalení v jedno a aby svet spoznal, že si ma poslal ty a miluješ ich tak, ako miluješ mňa. 24 Otče, chcem aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. 25 Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ja ťa však poznám; aj títo spoznali, že si ma poslal ty. 26 A dal som im spoznať tvoje meno a ešte dám spoznať, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich75 a aby som bol v nich aj ja.
73 al. oddeľ
74 al. oddeľujem; zasväcujem (ako obeť)
75 al. medzi nimi, tak aj v nasledujúcom výskyte vo v. 26