123456789101112131415161718192021
1 Ježiš odišiel na Olivový vrch. 2 Ale na úsvite prišiel znovu do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu; a tak si sadol a vyučoval ich. 3 Znalci Zákona a farizeji k nemu priviedli ženu prichytenú pri cudzoložstve, postavili ju doprostred 4 a povedali mu: Učiteľ, táto žena bola prichytená pri čine, keď cudzoložila! 5 V Zákone nám Mojžiš prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda hovoríš ty? 6 Toto však povedali, aby ho skúšali a mohli ho obžalovať. No Ježiš sa zohol, prstom písal po zemi a nevšímal si ich. 7 Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. 8 Nato sa opäť zohol a písal po zemi. 9 Oni to počuli a keďže ich obviňovalo svedomie, jeden za druhým vychádzali od starších až po posledných; a zostal iba Ježiš a žena stojaca uprostred. 10 Keď sa Ježiš vzpriamil a nevidel nikoho okrem tej ženy, povedal jej: Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nikto ťa neodsúdil? 11 Ona povedala: Nikto, pane. Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem; choď a už nehreš! 12 Ježiš k nim opäť prehovoril: Ja som svetlo sveta. Ten, kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. 13 Farizeji mu povedali: Ty svedčíš sám o sebe; tvoje svedectvo nie je pravdivé! 14 Ježiš im odpovedal: Ak aj svedčím sám o sebe, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy však neviete, odkiaľ prichádzam a kam idem. 15 Vy súdite podľa tela; ja nesúdim nikoho. 16 Ak aj súdim, môj súd je pravdivý, lebo nie som sám, ale som ja a Otec, ktorý ma poslal. 17 Aj vo vašom Zákone je napísané, že svedectvo dvoch ľudí je pravdivé. 18 Ja som ten, ktorý svedčí sám o sebe a svedčí o mne aj Otec, ktorý ma poslal. 19 Vtedy mu povedali: Kde je tvoj otec? Ježiš odpovedal: Nepoznáte ani mňa, ani môjho Otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho Otca. 20 Tieto slová Ježiš hovoril pri pokladnici, keď vyučoval v chráme, a nikto ho nezatkol, lebo ešte neprišla jeho hodina. 21 Ježiš im opäť povedal: Ja odchádzam; a budete ma hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja idem, vy nemôžete prísť. 22 Vtedy Židia povedali: Snáď sa nezabije, keď hovorí: Kam ja idem, vy nemôžete prísť? 23 Povedal im: Vy ste zdola; ja som zhora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. 24 Povedal som vám teda, že zomriete vo svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som38, zomriete vo svojich hriechoch. 25 Vtedy mu povedali: Kto si ty? Ježiš im odpovedal: To, čo vám hovorím od začiatku. 26 Mám veľa toho, čo by som o vás povedal a súdil; ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. 27 Nepochopili však, že im hovoril o Otcovi. 28 Ježiš im teda povedal: Keď pozdvihnete39 Syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, a nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil môj Otec. 29 A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Otec ma nenechal samého, lebo ja vždy robím to, čo sa mu páči. 30 Keď to hovoril, mnohí v neho uverili. 31 Vtedy povedal Židom, ktorí v neho uverili: Ak zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi; 32 a spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. 33 Oni mu odpovedali: Sme Abrahámovo semeno40 a nikdy sme neboli nikoho otrokmi! Ako to, že hovoríš: Budete slobodní? 34 Ježiš im odpovedal: Veru, veru, hovorím vám: každý, kto robí hriech, je otrokom hriechu. 35 Otrok nezostáva v domácnosti41 naveky – syn zostáva naveky. 36 Keď vás teda Syn oslobodí, budete naozaj slobodní. 37 Viem, že ste Abrahámovo semeno, ale chcete ma zabiť, lebo moje slovo vo vás nemá miesto42. 38 Ja hovorím to, čo som videl u svojho Otca a vy robíte to, čo ste videli u vášho otca. 39 Odpovedali mu: Naším otcom je Abrahám. Ježiš im povedal: Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste Abrahámove skutky. 40 Ale teraz ma chcete zabiť – človeka, ktorý vám hovoril pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abrahám neurobil. 41 Vy robíte skutky svojho otca. Na to mu povedali: My sme sa nenarodili zo smilstva! Máme jedného otca – Boha. 42 Ježiš im povedal: Keby bol Boh vaším otcom, milovali by ste ma, lebo ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som totiž sám od seba, ale poslal ma on. 43 Prečo nerozumiete mojej reči? Preto, že nemôžete počúvať moje slovo. 44 Vaším otcom je diabol a chcete vykonávať žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrah a nestál v pravde, pretože v ňom nie je pravda; keď hovorí klamstvo, hovorí zo svojho vlastného, lebo je klamár a otec klamstva. 45 Ja však hovorím pravdu, preto mi neveríte. 46 Kto z vás ma usvedčí z hriechu? No ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? 47 Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová; vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. 48 Na to mu Židia povedali: Nehovoríme dobre, že si Samaritán a máš démona?! 49 Ježiš odpovedal: Nemám démona, ale ctím si svojho Otca a vy ma znevažujete. 50 Ja nehľadám svoju slávu; je ten, ktorý ju hľadá a súdi. 51 Veru, veru, hovorím vám: keď niekto zachováva moje slovo, neuvidí smrť naveky. 52 Vtedy mu Židia povedali: Teraz už vieme, že máš démona! Abrahám zomrel, aj proroci zomreli, a ty hovoríš: Keď niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť naveky. 53 Si ty snáď väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci zomreli. Kým sa ty robíš? 54 Ježiš odpovedal: Ak oslavujem seba, moja sláva nie je ničím; je to môj Otec, kto ma oslavuje, o ktorom vy tvrdíte, že je vaším Bohom, 55 hoci ho nepoznáte. Ja ho však poznám; a keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som klamár ako vy; ale poznám ho a zachovávam jeho slovo. 56 Váš otec Abrahám jasal, že uvidí môj deň; aj ho videl a radoval sa. 57 Vtedy mu Židia povedali: Nemáš ešte ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma? 58 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: predtým, ako bol Abrahám, ja som. 59 Nato vzali kamene, aby ho kameňovali, ale Ježiš sa ukryl, vyšiel z chrámu, prešiel pomedzi nich a takto odišiel.
38 al. ja som ten, za koho sa vydávam
39 al. vyvýšite
40 t.j. potomstvo, tak aj vo v. 37
41 al. v dome
42 al. neujíma sa, nerastie