123456789101112131415161718192021
1 Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, židovský hodnostár. 2 Ten prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia ako ty, ak s ním nie je Boh. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova11, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. 4 Nikodém mu povedal: Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Môže po druhý raz vojsť do matkinho lona a narodiť sa? 5 Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. 6 To, čo sa narodilo z tela, je telo, a to, čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa narodiť znovu. 8 Vietor12 vanie, kam len chce, a počuješ jeho zvuk13, no nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide; tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Nikodém mu odpovedal: Ako je to možné? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? 11 Veru, veru, hovorím ti: rozprávame o tom, čo vieme, a svedčíme o tom, čo sme videli, no naše svedectvo neprijímate. 12 Ak som vám hovoril o pozemských veciach a neveríte, ako uveríte, keď vám poviem o nebeských? 13 Nikto nevystúpil do neba, iba ten, kto z neba zostúpil – Syn človeka, ktorý je v nebi. 14 Ako Mojžiš pozdvihol14 hada na púšti, tak musí byť pozdvihnutý aj Syn človeka, 15 aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 16 Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného15 Syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 17 Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet spasený skrze neho. 18 Ten, kto verí v neho, nie je odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jediného Božieho Syna. 19 A toto je súd: svetlo prišlo na svet, no ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Ale ten, kto koná pravdu, prichádza k svetlu, aby sa ukázalo, že svoje skutky vykonal v Bohu. 22 Potom prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do Judska, kde s nimi strávil nejaký čas a krstil. 23 Ján zase krstil v Ainóne, blízko Salimu, lebo tam bolo veľa vody a ľudia prichádzali a dávali sa krstiť. 24 (Ján totiž ešte nebol uväznený.) 25 Medzi niektorými Jánovými učeníkmi a Židmi vtedy nastal spor o očisťovaní. 26 A tak prišli k Jánovi a povedali mu: Rabbi: ten, čo bol s tebou za Jordánom, o ktorom si svedčil, hľa, on krstí a všetci prichádzajú k nemu. 27 Ján im odpovedal: Človek nemôže prijať nič, ak mu to nebolo dané z neba. 28 Vy sami ste svedkami, že som povedal: Ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. 29 Ten, kto má nevestu, je ženích; ženíchov priateľ stojí pri ňom, počúva ho a veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. Táto moja radosť sa naplnila. 30 On musí rásť a ja sa zmenšovať.16 31 Ten, kto prichádza zhora, je nad všetkým; ten, kto je zo zeme, je zo zeme a hovorí zo zeme. Ten, kto prichádza z neba, je nad všetkými – 32 svedčí o tom, čo videl a počul, no jeho svedectvo nikto neprijíma. 33 Ten, kto prijal jeho svedectvo, potvrdil17, že Boh je pravdivý. 34 Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová – lebo Boh dáva Ducha bez miery. 35 Otec miluje Syna a dal všetko do jeho ruky. 36 Ten, kto verí v Syna, má večný život, avšak ten, kto neposlúcha18 Syna, neuvidí život, ale zostáva na ňom Boží hnev.
11 al. zhora, tak aj vo v. 7
12 al. Duch, duch
13 al. hlas
14 al. vyvýšil; podobne aj v druhej časti verša
15 al. jedinečného, jediného svojho druhu; tak aj vo v. 18
16 Je možné, že aj verše 31 až 36 sú súčasťou slov Jána Krstiteľa.
17 al. spečatil, zapečatil
18 al. neverí v