123456789101112131415161718192021
1 Keď Pán poznal, že sa farizeji dopočuli, že získava a krstí viac učeníkov ako Ján 2 (hoci Ježiš sám nekrstil, len jeho učeníci), 3 opustil Judsko a opäť išiel do Galiley. 4 Musel však ísť cez Samáriu. 5 Tak prišiel do samaritánskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. 6 Bola tam Jákobova studňa. A tak si Ježiš, unavený z cesty, sadol k studni. Bolo asi šesť hodín19. 7 Prišla Samaritánka, aby si nabrala vodu. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť. 8 (Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť jedlo.) 9 Vtedy mu Samaritánka povedala: Ako to, že ty, Žid, si pýtaš piť odo mňa, Samaritánky? (Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú.20) 10 Ježiš jej odpovedal: Keby si vedela o Božom dare a o tom, kto je ten, čo ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a dal by ti živú vodu. 11 Žena mu povedala: Veď ani vedro nemáš a studňa je hlboká – odkiaľ máš teda tú živú vodu? 12 Si snáď väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a on sám z nej pil, aj jeho synovia a dobytok? 13 Ježiš jej odpovedal: Každý, kto pije túto vodu, bude opäť smädný; 14 avšak ten, kto by pil vodu, ktorú mu dám ja, nebude smädný naveky, ale voda, ktorú mu dám, bude v ňom prameňom vody tryskajúcej do večného života. 15 Žena mu povedala: Pane, daj mi tú vodu, aby som nebola smädná a nechodila ju sem naberať. 16 Ježiš jej povedal: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. 17 Žena mu odpovedala: Nemám muža. Ježiš jej povedal: Správne si povedala, že nemáš muža, 18 lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. 19 Žena mu povedala: Pane, vidím, že si prorok! 20 Naši otcovia uctievali Boha na tomto vrchu, no vy hovoríte, že miesto, kde sa má uctievať, je v Jeruzaleme. 21 Ježiš jej odpovedal: Žena, ver mi, že prichádza hodina, keď nebudete uctievať Otca ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. 22 Vy uctievate toho, koho nepoznáte; my uctievame toho, koho poznáme, lebo spasenie21 je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina – a už je tu – keď praví uctievači budú uctievať Otca v duchu a pravde, lebo Otec hľadá takýchto uctievačov. 24 Boh je duch a tí, ktorí ho uctievajú, musia ho uctievať v duchu a pravde. 25 Žena mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš (ktorého nazývajú Kristus22). Keď príde on, všetko nám oznámi. 26 Ježiš jej povedal: Ja som to – ten, ktorý hovorí s tebou. 27 Vtom prišli jeho učeníci a čudovali sa, že sa rozprával so ženou. Nikto však nepovedal: Čo od nej chceš? alebo Prečo s ňou hovoríš? 28 Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila! Nie je to Mesiáš? 30 Odišli teda z mesta a išli k nemu. 31 Medzitým ho učeníci prosili: Rabbi, jedz! 32 On im však povedal: Ja mám na jedenie pokrm, o ktorom vy neviete. 33 Učeníci hovorili jeden druhému: Priniesol mu snáď niekto jesť? 34 Ježiš im povedal: Mojím jedlom je konať vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokončiť jeho dielo. 35 Nevravíte vy sami: Ešte štyri mesiace a príde žatva? Hľa, hovorím vám: Zdvihnite svoje oči a pozrite sa na polia: už sa belejú, zrelé na žatvu. 36 A žnec dostáva odmenu a zhromažďuje úrodu na večný život, aby sa spolu radovali rozsievač aj žnec. 37 Lebo v tomto má pravdu slovo: Jeden seje a druhý žne. 38 Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali; iní pracovali a vy ste vstúpili do ich práce. 39 Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som urobila! 40 Keď teda k nemu prišli Samaritáni, prosili ho, aby u nich zostal. A pobudol tam dva dni. 41 A omnoho viac ich uverilo pre jeho slovo 42 a tej žene povedali: Už viac neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je skutočne Spasiteľ sveta, Mesiáš. 43 Po dvoch dňoch odtiaľ vyšiel a odišiel do Galiley, 44 lebo sám Ježiš dosvedčil, že prorok nemá úctu vo svojej domovine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, Galilejčania ho prijali, lebo videli všetko, čo urobil v Jeruzaleme počas sviatkov. Aj oni boli totiž na sviatkoch. 46 Ježiš opäť prišiel do Kány v Galilei, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník23, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. 47 Keď sa dopočul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel za ním a prosil ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo bol blízko smrti. 48 Ježiš mu povedal: Ak neuvidíte znamenia a divy, isto neuveríte! 49 A kráľovský úradník mu povedal: Pane, príď, kým mi nezomrie dieťa! 50 Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije. On uveril slovu, ktoré mu povedal Ježiš, a išiel. 51 Keď prichádzal naspäť, jeho otroci mu vyšli naproti a oznámili mu: Tvoj syn žije! 52 Opýtal sa na hodinu, kedy sa mu polepšilo. A povedali mu: Včera o siedmej hodine24 ho opustila horúčka. 53 Vtedy otec poznal, že to bolo v tej hodine, keď mu Ježiš povedal: Tvoj syn žije. A uveril on aj celá jeho domácnosť. 54 Toto bolo už druhé znamenie, ktoré Ježiš urobil, keď prišiel z Judska do Galiley.
19 t. j. 12 hod. nášho času
20 al. Židia totiž so Samaritánmi nič spoločne nepoužívajú.
21 al. záchrana
22 Tak hebr. Mašíjach, ako aj gr. Christos znamenajú Pomazaný.
23 prípadne príbuzný kráľovskej rodiny, tak aj vo v. 49
24 t. j. o 13. hod. nášho času