123456789101112131415161718192021
1 Vtedy vzal Pilát Ježiša a dal ho zbičovať. 2 Vojaci uplietli korunu z tŕnia, položili mu ju na hlavu a obliekli ho do purpurového plášťa. 3 Hovorili: Nech žije kráľ Židov! a bili ho po tvári. 4 Pilát znovu vyšiel von a povedal im: Hľa, vyvediem vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nenachádzam žiadnu vinu. 5 Nato vyšiel Ježiš von; mal na sebe tŕňovú korunu a purpurový plášť. Pilát im povedal: Hľa, človek! 6 Keď ho uvideli veľkňazi a stráž, kričali: Ukrižuj, ukrižuj! Pilát im povedal: Vy si ho vezmite a ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. 7 Židia mu odpovedali: My máme Zákon a podľa nášho Zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho Syna! 8 Keď Pilát počul tieto slová, bál sa ešte viac, 9 išiel naspäť do pretória a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? No Ježiš mu nedal odpoveď. 10 Pilát mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Nevieš, že mám moc ťa ukrižovať a mám moc ťa aj prepustiť? 11 Ježiš mu odpovedal: Nemal by si nado mnou žiadnu moc, keby ti nebola daná zhora. Preto ten, kto ma vydal81 tebe, má väčší hriech. 12 Odvtedy sa ho Pilát usiloval prepustiť. Židia však kričali: Ak ho prepustíš, nie si priateľom cisára! Každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. 13 Keď Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša von a posadil sa na súdnu stolicu, na mieste, nazývanom Litostróton82, po hebrejsky Gabbata. 14 Bol deň prípravy na Pesach, okolo šiestej hodiny83. A Pilát povedal Židom: Hľa, váš kráľ! 15 Oni však kričali: Preč s ním, preč s ním, ukrižuj ho! Pilát im povedal: Vášho kráľa mám ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: Nemáme kráľa, iba cisára! 16 Vtedy im ho vydal, aby bol ukrižovaný. Ježiša vzali a odviedli. 17 Niesol svoj kríž a vyšiel na miesto nazývané Lebka (po hebrejsky Golgota), 18 kde ho ukrižovali spolu s ďalšími dvomi, po jednom z každej strany a Ježiša uprostred. 19 Pilát napísal aj nápis a umiestnil ho na kríž. Bolo tam napísané: Ježiš Nazaretský, kráľ Židov. 20 Ten nápis čítali mnohí Židia, lebo miesto, kde bol Ježiš ukrižovaný, bolo blízko mesta. Nápis bol v hebrejčine, gréčtine a latinčine. 21 Židovskí veľkňazi vraveli Pilátovi: Nepíš: Kráľ Židov, ale: Tento povedal: Som kráľ Židov. 22 Pilát odpovedal: Čo som napísal, to som napísal. 23 Keď vojaci ukrižovali Ježiša, vzali jeho plášť a rozdelili ho na štyri časti, každému vojakovi jednu. Vzali aj tuniku, tá však nebola zošívaná, ale odhora nadol vcelku utkaná. 24 Tak si povedali: Netrhajme ju, ale losujme, čia bude. Aby sa naplnilo Písmo, ktoré hovorí: Rozdelili si môj plášť a o môj odev hodili lós. Toto urobili vojaci. 25 Pri Ježišovom kríži stáli: jeho matka, sestra jeho matky – Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. 26 Keď Ježiš uvidel matku a pri nej stáť učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: Žena, hľa, tvoj syn. 27 Potom povedal učeníkovi: Hľa, tvoja matka! A od tej hodiny si ju ten učeník vzal k sebe. 28 Potom Ježiš, keďže vedel, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal: Som smädný! 29 Bola tam položená nádoba plná vínneho octu, namočili doň špongiu, dali ju na yzop a priložili mu k ústam. 30 Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: Je dokonané! Potom sklonil hlavu a vydal ducha. 31 Keďže bol deň prípravy a telá nesmeli zostať na kríži cez šabat (lebo ten šabat bol veľkým dňom), Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným boli polámané nohy, nech ich môžu dať preč z kríža. 32 Vojaci teda šli a polámali kosti prvému aj druhému, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním. 33 Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu nohy, 34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vytiekla krv a voda. 35 A ten, ktorý to videl, svedčil o tom a jeho svedectvo je pravdivé. A on vie, že hovorí pravdu, aby ste vy verili. 36 Lebo toto sa stalo, aby sa naplnilo Písmo: Jeho kosť nebude zlomená. 37 A zase iné písmo hovorí: Uvidia toho, ktorého prebodli. 38 Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, no zo strachu pred Židmi tajným, požiadal Piláta, aby mohol vziať z kríža Ježišovo telo. Pilát to dovolil, tak išiel a vzal Ježišovo telo. 39 Prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz prišiel k Ježišovi v noci, a priniesol asi sto libier84 zmesi myrhy a aloe. 40 Vzali teda Ježišovo telo a zavinuli ho do ľanového plátna s voňavými olejmi tak, podľa židovských pohrebných zvykov. 41 Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v tej záhrade nový hrob, v ktorom nebol ešte nikdy nikto pochovaný. 42 Tam Ježiša pochovali, pretože bol židovský deň prípravy a tá hrobka bola blízko.
81 al. zradil
82 kamenná dlažba, mozaika
83 t.j. o 12 hod. pri našom počítaní času. Niektorí vykladači hovoria, že Ján tu uvádza hodinu podľa rímskeho počítania času, ktoré je totožné s naším. Odstráni sa tak rozpor s časovým údajom v Mk 15,25.
84 cca 32,5 kg