123456789101112131415161718192021
1 Keď Ježiš povedal tieto slová, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok v údolí Kidron, kde bola záhrada; vošiel do nej on aj jeho učeníci. 2 To miesto poznal aj jeho zradca Judáš, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. 3 Judáš teda zobral kohortu76 a stráž od veľkňazov a farizejov a prišli tam s fakľami, lampášmi a zbraňami. 4 Keďže Ježiš vedel o všetkom, čo malo na neho prísť, vyšiel k nim a povedal: Koho hľadáte? 5 Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. Ježiš im povedal: Ja som77. A stál tam s nimi aj jeho zradca Judáš. 6 Hneď ako im povedal: Ja som, ustúpili dozadu a padli na zem. 7 Nato sa ich znovu opýtal: Koho hľadáte? A oni povedali: Ježiša Nazaretského. 8 Ježiš odpovedal: Povedal som vám, že ja som. Ak teda hľadáte mňa, týchto nechajte odísť. 9 Stalo sa to, aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, som nestratil ani jedného. 10 Vtedy Šimon Peter vytasil meč, ktorý mal so sebou, udrel veľkňazovho otroka a odťal mu pravé ucho. Meno toho otroka bolo Malchus. 11 Nato Ježiš povedal Petrovi: Zasuň svoj meč do pošvy! Nemám snáď vypiť pohár, ktorý mi dal Otec? 12 Kohorta s veliteľom a židovská stráž chytili Ježiša, zviazali ho 13 a odviedli najprv k Annášovi, keďže ten bol svokrom Kaifáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. 14 A to bol ten Kaifáš, ktorý poradil Židom, že je výhodnejšie, keď jeden človek zomrie za ľud. 15 Šimon Peter išiel za Ježišom spolu s ďalším učeníkom. Ten učeník bol veľkňazov známy a vošiel spolu s Ježišom do veľkňazovho nádvoria, 16 Peter však stál vonku pri bráne. Ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, teda vyšiel z nádvoria, prehovoril s vrátničkou a priviedol Petra dnu. 17 Vtom tá vrátnička povedala Petrovi: Nie si aj ty jeden z učeníkov toho človeka? On povedal: Nie som. 18 Stáli tam otroci a sluhovia, ktorí rozložili oheň, lebo bolo chladno, a zohrievali sa. Bol s nimi aj Peter, stál a zohrieval sa. 19 Veľkňaz sa potom pýtal Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. 20 A Ježiš mu odpovedal: Ja som hovoril k svetu otvorene; vždy som vyučoval v synagóge a v chráme, kde sa Židia stále schádzajú a nič som nehovoril tajne. 21 Prečo sa pýtaš mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Hľa, tí vedia, čo som povedal. 22 Po týchto slovách jeden zo sluhov, ktorý stál nablízku, udrel Ježiša po tvári a povedal: Takto odpovedáš veľkňazovi? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak som zle hovoril, dosvedč, čo bolo zlé; ale ak dobre, prečo ma biješ? 24 Potom ho poslal Annáš zviazaného k veľkňazovi Kaifášovi. 25 Šimon Peter stál a zohrieval sa. Povedali mu: Nie si aj ty jeden z jeho učeníkov? On to poprel a povedal: Nie som. 26 Jeden z veľkňazových otrokov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, povedal: Nevidel som ťa s ním v záhrade?! 27 Peter to znovu poprel a kohút hneď zaspieval. 28 Potom Ježiša odviedli od Kaifáša do pretória78. Bolo nadránom a oni sami nevošli dnu, aby sa nepoškvrnili, ale mohli jesť pesachového baránka. 29 Pilát teda vyšiel k nim a povedal: Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? 30 Odpovedali mu: Keby tento nebol zločinec, nevydali by sme ti ho. 31 Vtedy im Pilát povedal: Vezmite si ho vy a súďte ho podľa svojho zákona. Židia mu povedali: Nám nie je dovolené nikoho zabiť. 32 Stalo sa to, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktoré povedal, keď naznačoval, akou smrťou má zomrieť. 33 Nato Pilát znova vošiel do pretória, zavolal si Ježiša a povedal mu: Ty si kráľ Židov? 34 Ježiš mu odpovedal: Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? 35 Pilát odpovedal: Som ja snáď Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali! Čo si urobil? 36 Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohto sveta, moji služobníci by bojovali, aby som nebol vydaný Židom. Teraz však moje kráľovstvo nie je odtiaľto. 37 Nato mu povedal Pilát: Tak predsa si kráľ? Ježiš odpovedal: Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa kvôli tomu narodil a kvôli tomu som prišiel na svet, aby som svedčil o pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje79 môj hlas. 38 Pilát mu povedal: Čo je pravda? Keď dohovoril, zase vyšiel k Židom a povedal im: Ja na ňom nenachádzam žiadnu vinu. 39 Je však vaším zvykom, že vám na Pesach prepustím jedného väzňa. Chcete teda, aby som vám prepustil kráľa Židov? 40 Vtedy znova všetci kričali: Nie tohoto, ale Barabáša! A Barabáš bol zločinec80.
76 Jednotka o cca. 600 mužoch, ktorá tvorila desatinu légie.
77 Ide aj o narážku na Božie meno (Ex 3,14). Tak aj v nasledujúcich prípadoch.
78 vládna budova; sídlo miestodržiteľa, tak aj vo v. 33
79 al. počúva
80 al. vzbúrenec, lupič