123456789101112131415161718192021
1 Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. 2 Každú vetvu na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby niesla viac ovocia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4 Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako vetva nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. 5 Ja som vinič, vy ste vetvy; kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nedokážete urobiť nič. 6 Ak niekto nezostane vo mne, bude vyhodený von ako vetva a vyschne; potom ich pozbierajú, hodia do ohňa a vetvy zhoria. 7 Ak zostanete vo mne a moje slová zostanú vo vás, žiadajte, čo len chcete, a stane sa vám to. 8 Tým je môj Otec oslávený, že ponesiete veľa ovocia a budete mojimi učeníkmi. 9 Ako mňa miluje Otec, tak aj ja milujem vás. Zostaňte v mojej láske! 10 Ak zachovávate moje príkazy, zostávate v mojej láske, tak ako som ja zachoval príkazy svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11 Toto som vám povedal, aby vo vás zostala moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. 12 Toto je môj príkaz: aby ste sa navzájom milovali, tak ako ja milujem vás. 13 Nikto nemá väčšiu lásku než ten, kto položí život za svojich priateľov. 14 Vy ste mojimi priateľmi, ak robíte všetko, čo vám prikazujem. 15 Už vás viac nenazývam otrokmi, lebo otrok nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, lebo všetko, čo som počul od svojho Otca, som oznámil vám. 16 Nie vy ste si vybrali mňa, ale ja som si vybral vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostávalo, aby vám dal Otec, o čokoľvek by ste ho žiadali v mojom mene. 17 Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom! 18 Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. 19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval to, čo je jeho; nie ste však zo sveta, ale ja som si vás vybral zo sveta – preto vás svet nenávidí. 20 Pamätajte na to, čo som vám povedal: Otrok nie je väčší ako jeho pán. Ak prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; ak zachovali moje slovo, zachovajú aj vaše. 21 Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. 22 Keby som neprišiel a nehovoril k nim, nemali by hriech, ale teraz pre svoj hriech nemajú výhovorku. 23 Ten, kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. 24 Keby som medzi nimi nerobil skutky, ktoré nerobil nikto iný, nemali by hriech. Teraz však videli a nenávideli aj mňa aj môjho Otca. 25 Ale stalo sa to, aby sa naplnili slová napísané v ich Zákone: Nenávideli ma bez príčiny. 26 Ale keď príde Obhajca, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on bude svedčiť o mne. 27 A vy tiež svedčte66, lebo ste so mnou od začiatku.
66 al. svedčíte