123456789101112131415161718192021
1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo sa ho Židia usilovali zabiť. 2 Blížil sa židovský sviatok stánkov. 3 Vtedy mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré robíš. 4 Veď nikto nerobí niečo potajomky, ak chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu! 5 Ani jeho bratia totiž v neho neverili. 6 Vtedy im povedal: Môj čas ešte neprišiel, ale pre vás je čas vhodný stále. 7 Vás svet nemôže nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na sviatok! Ja na sviatok ešte nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 9 To im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď však jeho bratia odišli hore do Jeruzalema, aj on išiel hore na sviatok – nie verejne, ale potajomky. 11 Vtedy ho Židia počas sviatku hľadali a hovorili: Kde je? 12 A veľa sa o ňom pošuškávalo v davoch; niektorí hovorili: Je dobrý! Iní zasa: Nie, len čo zvádza ľudí32! 13 Ale nikto o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi. 14 A keď už bol sviatok v polovici, Ježiš išiel hore do chrámu a vyučoval. 15 Židia žasli a hovorili: Ako to, že tento pozná Písma, keď sa neučil? 16 Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Ak chce niekto konať jeho vôľu, spozná, či je toto učenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Ten, kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu; ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a nie je v ňom neprávosť. 19 Nedal vám Zákon Mojžiš? A nikto z vás Zákon nedodržiava! Prečo ma chcete zabiť? 20 Dav odpovedal: Máš démona! Kto ťa chce zabiť? 21 Ježiš im odpovedal: Urobil som jeden skutok a všetci sa divíte. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – hoci nie je od Mojžiša, ale od otcov33 –, obrezávate aj počas šabatu. 23 Ak je niekto obrezaný počas šabatu, aby nebol porušený Mojžišov zákon, hneváte sa na mňa za to, že som počas šabatu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zovňajška34, ale súďte spravodlivým súdom! 25 Vtedy začali hovoriť niektorí Jeruzalemčania: Nie je to ten, ktorého chcú zabiť? 26 A hľa, hovorí verejne35 a nikto mu nič nepovie! Alebo snáď hodnostári naozaj spoznali, že on je skutočne Kristus? 27 Ale o tomto vieme, odkiaľ je; keď však príde Kristus, nikto nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Vtedy Ježiš, keď vyučoval v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som; neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, ktorého vy nepoznáte. 29 Ale ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. 30 Chceli ho teda chytiť, no nikto naňho nevztiahol ruku, lebo ešte neprišiel jeho čas36. 31 A mnohí z davu v neho uverili a hovorili: Keď príde Mesiáš, urobí snáď viac znamení, ako urobil on? 32 Farizeji začuli, ako si toto dav o ňom pošuškáva; a tak farizeji a veľkňazi poslali sluhov, aby ho zatkli. 33 Vtedy im Ježiš povedal: Ešte krátky čas som s vami a potom odídem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať a nenájdete; a tam, kde som ja, vy nemôžete prísť. 35 Vtedy si Židia povedali: Kam chce ísť, že ho nenájdeme? Snáď nejde do gréckej diaspóry vyučovať Grékov?! 36 Čo znamenajú slová, ktoré povedal: Budete ma hľadať a nenájdete a tam, kde som ja, vy nemôžete ísť? 37 V posledný, veľký deň sviatku sa Ježiš postavil a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a pije! 38 Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody budú prúdiť z jeho vnútra. 39 Toto však povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, ktorí v neho veria, lebo ešte nebol vyliaty Duch Svätý, keďže Ježiš ešte nebol oslávený. 40 Vtedy mnohí z davu, keď počuli tieto slová, hovorili: Toto je skutočne Prorok! 41 Iní hovorili: Toto je Kristus! Ďalší sa zasa pýtali: Príde snáď Kristus z Galiley? 42 Nehovorí Písmo, že Kristus vzíde z Dávidovho potomstva37 a z Betlehema, z mesta, odkiaľ bol Dávid? 43 A tak preňho v dave nastala roztržka. 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nikto naňho nepoložil ruky. 45 Stráže sa teda vrátili k najvyšším kňazom a farizejom a tí im povedali: Prečo ste ho nepriviedli? 46 Stráže odpovedali: Nikdy ešte žiadny človek nehovoril tak ako tento. 47 Na to im farizeji povedali: Aj vy ste sa dali zviesť? 48 Uveril snáď v neho niekto z hodnostárov alebo z farizejov? 49 Ale tento dav, ktorý nepozná Zákon – sú prekliati! 50 Nikodém, ktorý prišiel raz v noci za ním a bol jedným z nich, im povedal: 51 Odsudzuje náš zákon niekoho bez toho, aby ho najprv vypočul a zistil, čo robí? 52 Oni mu odpovedali: Si snáď aj ty z Galiley? Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane! 53 Potom každý odišiel do svojho domu.
32 dosl. dav
33 t.j. patriarchov
34 al. vzhľadu
35 al. smelo, bez zábran
36 dosl. hodina
37 dosl. semena